COMITÈ DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA ESPORTIVA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

Resolució del Procediment Disciplinari

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, de Barcelona, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, l’acta del partit entre el Terrassa i Colon Sabadell Chessy B de Primera Divisió Grup II de la ronda 8, on el jugador J.A. del Terrassa li va vibrar el mòbil, i va sortir de la sala a contestar, ja que es tractava d’un assumpte familiar greu.

VIST, les al·legacions del Club d’Escacs Terrassa.

FONAMENTS DE DRET

5.- Quan hi hagi qualsevol conflicte que impedeixi l'acabament de l'encontre, el delegat local enviarà al Comitè de Competició de la FCE amb CARÀCTER D'URGÈNCIA (primer dia feiner després de disputar la competició) l'acta de la sessió amb les incidències que puguin haver-hi, els sobres de les partides inacabades -quan no s’hagin pogut jugar sub conditione- totes les planelles originals i les al·legacions de les parts implicades.

Article 30. Telèfons mòbils a la Lliga Catalana.

1.- Quan a un jugador li soni el telèfon mòbil durant la Lliga Catalana, s’anotarà a l’acta del matx, i es continuarà la partida.

2.- Posteriorment al partit s’informarà al Comitè de Competició de la FCE.

3.- A la primera vegada que el Comitè de Competició de la FCE, rebi un comunicat a un acta,  farà un avís al jugador al qual ha sonat el mòbil.

4.- Si en una segona acta, d'un altre partit, s’informa que li ha tornat a sonar el mòbil al mateix jugador, el Comitè de Competició de la FCE el podrà sancionar amb inhabilitació per una o més rondes.

5.- Si a un jugador li sona el mòbil i a més contesta la trucada, s’anotarà a l’acta, continuarà la partida i el Comitè de Competició decidirà la sanció, que podria comportar la pèrdua de la partida.

 RELACIÓ DE SANCIONS:

b.1)      PER A LA NOTIFICACIÓ D'ACTES FORA DE TERMINI (a totes les categories, fins les 24:00 de la nit del dia que es jugui el partit): Sanció de 25€, si la notificació es fa fora de termini, però dintre del següent dia a la celebració del partit. A la sanció s’afegiran 20€ per cada dia que passi sense donar el resultat. El responsable serà l’equip local.

CONSIDERACIONS

Tot i que al jugador J.A. del Terrassa li va sonar el mòbil en mode vibració, i el va contestar fora de la sala de joc, va ser per un motiu familiar greu. D’altra banda, la reclamació del Sabadell es va produir en finalitzar el matx, fins i tot després què el delegat contrari hagués signat l’acta. Les reclamacions s’han d’anotar a l’acta en el moment de produir-se i en cas de voler reclamar el punt, jugar sub-condicione.

RESOLUCIÓ

Aquest Comitè acorda:

  1. Advertir el jugador J.A. del Terrassa, ja que no es pot tenir encès el mòbil, sense advertir els delegats del partit, que es pot produir una trucada per un tema familiar greu.
  2. Multa al C.E. Terrassa de 25€ per no notificar, de manera immediata, l’acta del matx que contenia una incidència.
  3. Recordar al Colon Sabadell Chessy que les reclamacions s’han de fer en temps i forma i no al final del partit quan es pot treure un profit esportiu un cop perdut el matx.
  4. El resultat de la partida i el matx no es modifica.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Barcelona, 12 de març de 2020

El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva

Federació Catalana d’Escacs