REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE).  per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, la reclamació del Club Cor de Marina.

1. ANTECEDENTS DEL FET

El Club d’Escacs Cor de Marina reclama que el seu adversari Mollet, a la ronda 5 de la Divisió d’Honor a la lliga catalana 2022, va alinear un jugador que no estava a la llista original de l’ordre de forces del Club Mollet i que per tant no tenir dret a ser alineat.

2. FONAMENTS DE DRET

REGLAMENT GENERAL DE COMPETICIONS

11.9 Llistat d’ordre de forces dels jugadors per a competicions d’equips.

Tanmateix, els clubs podran ampliar les seves llistes d’ordre de forces per disputar la Lliga Catalana d’Escacs. Aquestes ampliacions es podran fer sense utilitzar números bisos, com a molt tard, 7 dies abans de l’inici del Campionat de Catalunya per Equips. Llavors els clubs hauran de demanar a la FCE, mitjançat correu electrònic, l’anul·lació de la llista anterior per tal de tramitar una nova llista, amb les ampliacions de jugadors que s’hagin fet fins aquell moment. A partir d’aquesta data les ampliacions de jugadors hauran de realitzar-se amb números bisos, tal com s’indica en aquest mateix Reglament.

Les relacions de jugadors podran ser ampliades amb nous fitxatges fins al dijous abans de jugar-se la setena ronda de la Fase Prèvia de la Lliga Catalana d’Escacs, però els jugadors mantindran la seva titularitat durant tota la temporada. Tanmateix a partir de la tercera ronda del Campionat no es podran tramitar llicències amb més de 2.200 punts d’elo FIDE per participar en aquest campionat. Totes aquestes ampliacions d’esportistes s’inclouran en un imprès nou de relació d’ordre de forces on només es relacionaran aquests esportistes afegits. Els esportistes afegits tindran un número «n» o «n bis» que correspongui al seu elo. Aquests esportistes afegits es col·locaran al darrera de l’últim esportista de la llista amb un elo superior o igual a ells. En cas que dos esportistes tinguin la mateixa avaluació, el club decidirà qui col•loca davant o darrere. Cal tenir en compte que els esportistes amb números bis augmentaran el nombre de titulars de l’equip corresponent, és a dir, que mai faran passar els esportistes de titulars d’un equip a un altre. Els números bis seran inclosos a les llistes d’ordre de forces per part de la Federació, que actualitzarà les llistes a la seva pàgina web, amb els nous jugadors incorporats abans de divendres per cada club.

11.11 Llistat de forces de Divisió d’Honor dels jugadors/res per a competicions d’equips.
Els clubs afiliats a la Federació Catalana amb un equip de Divisió d’Honor, per poder participar en aquesta competició, a més del llistat d’ordre de forces hauran de presentar una segona relació dels jugadors on s’indicarà el nom dels 17 jugadors que conformaran el plantell del primer equip, com a molt tard 7 dies naturals abans de l’inici de la primera ronda de la Lliga Catalana.

3. CONSIDERACIONS

L’art. 11.11, al que remet el club reclamant, només indica que per “poder participar en la Lliga” hi ha un termini per presentar la llista d’ordre de forces, i el plantell del 17 jugadors en el cas de la Divisió d’Honor. L’article té un contingut merament administratiu per delimitar una data per presentar l’imprès d’ordre de forces. En cap article del reglament s’indica que aquesta llista no puguin ser modificades, sinó al contrari, l’art. 11.9 ofereix als clubs la possibilitat d’ampliar les seves llistes amb nous jugadors que portaran un número bis.

Que un club pugui fitxar un jugador de més de 2200 punts d’elo Fide, i que no el pugui fer jugar a la Lliga Catalana, entraria en contradicció amb un dret fonamental que confereix a un jugador amb llicència, que és poder participar en totes les proves oficials i homologades. Davant qualsevol dubte en la interpretació del Reglament, ha de prevaldre el dret a participar en la Competició i no a l’inrevés.

D’altra banda, no es pot incórrer en alineació indeguda en relació a la llista d’ordre de forces del Club d’Escacs Mollet, ja que aquesta ha estat acceptada i validada per la Federació i, per tant, conserva plenament la seva legalitat.

4. DECISIÓ

Per la present resolució s’acorda:

Desestimar la reclamació del Cor de Marina, ja que aquest Comitè considera que el Club d’Escacs Mollet no ha incorregut en cap irregularitat en relació a la seva llista d’ordre de forces.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Comitè de Competició de la FCE

Barcelona, 25 de febrer de 2022