REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE).  per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, la reclamació del jugador Marc Capellades.

VIST, la resposta de la Comissió Esportiva al jugador reclamant.

1. ANTECEDENTS DEL FET

El jugador Marc Capellades reclama que la Federació està organitzant un format de Campionat Absolut de Catalunya 2022 que incompleix el que diu el Reglament General de Competicions, que indica que aquest campionat ha de ser obert i no tancat. I a més que els campions territorials tenen dret a disputar-ho.

2. FONAMENTS DE DRET

Resolució del Tribunal Català de l’Esport

Exp. núm. 3905-25/22

Data: 17 de maig de 2022

Ponent: Sra. Queralt Reig Fàbrega

TRIBUNAL CATALÀ DE L’ESPORT

Quant a la interpretació i l'abast que s'hagi de donar al concepte d'interès legítim, resulta

també reveladora la STS d'11 d'octubre de 2004, Rec. 5693/2000, en què s'assenyala

que: (...) la matriu de la legitimació rau en la utilitat que l'actor obtindria si prosperés la

seva pretensió, bé per rebre un benefici, bé per deixar de patir un perjudici efectiu, de

caràcter matèria o jurídic, derivat immediatament de l'acte o disposició recorreguts, perquè encara que no sigui suficient un mer interès per la legalitat ni estar basat en motius extrajurídics susceptibles de satisfer apetències, desitjos o gustos personals, allunyats de l'interès autènticament legitimador objecte de protecció legal, sí que s'han reconegut com a incluibles en aquest concepte d'interès legitimador beneficis com els morals, els de veïnatge, els competitius o professionals.

3. CONSIDERACIONS

És precisament en aquest apartat de la Resolució del Tribunal de l’Esport expedient número 3905-25/22, on rau la manca d’interès legítim del recurrent, Marc Capellades. I és que d’entrar a valorar les seves possibles pretensions, el recurrent no n’obtindria cap benefici, ni directe ni indirecte, ja que ja que no va disputar el campionat Territorial del 2021, que teòricament li donaria dret a disputar la Final del Campionat Absolut del 2022.

Per aquest motiu, el Comitè de Competició de la FCE, considera que el recurrent no té legitimació en el recurs presentat i ha de desestimar-ne el recurs sense entrar a conèixer ni valorar el fons del mateix.

4. DECISIÓ

Per la present resolució s’acorda:

Desestimar la reclamació de Marc Capellades.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

Comitè de Competició de la FCE

Barcelona, 25 d’octubre de 2022