REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE). per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, la denuncia del Delegat Territorial de Barcelona de la FCE.

VIST, que el jugador A.P.V. del Tres Peons no ha donat resposta al requeriment del Comitè de Competició de la FCE

1. ANTECEDENTS DEL FET

El jugador A.P.V. del Club Tres Peons es va inscriure al Campionat Territorial de Barcelona i no va comparèixer a cap ronda i tampoc va pagar la inscripció. A l’historial del jugador figuren diverses incompareixences no justificades, en diversos torneigs oficials i homologats.

2. FONAMENTS DE DRET

Reglament de Disciplina Esportiva de la FCE.

Article 19. Classificació de les Infraccions de la Conducta Esportiva.

Les infraccions de la conducta esportiva es classifiquen en molt greu, greus i lleus.

2.- Són infraccions greus:

j. La incompareixença no avisada o avisada i no justificada -en ambdós casos-, la renúncia no justificada a una partida o competició i la retirada no justificada, quan l’òrgan competent no les consideri de major gravetat.

Article 33. Incompareixences, renúncies, retirades i eliminats.

A) Incompareixences en competicions individuals.

3.- Es considerarà incompareixença no avisada quan la impossibilitat de competir no es comunica per escrit a la FCE o a l’organitzador, amb l’antelació prevista anteriorment. En aquest cas, la sanció serà de pèrdua de la partida, un punt de penalització de la classificació final i podrà comportar l’eliminació del torneig.

Article 25. Tipologia de Sancions.

2.- Corresponen a les infraccions greus:

a) La suspensió o inhabilitació per un període d’un mes a un any.

3. CONSIDERACIONS

El jugador A.P. V. del Tres Peons ha incomparegut de manera reiterada a diversos torneigs oficials i homologats de la FCE. En el cas del Campionat Territorial de BCN tampoc ha fet efectiva la inscripció. La incompareixença no justificada de manera reiterada és un comportament antiesportiu i pot ser considerada una infracció greu o molt greu.

4. DECISIÓ

Per la present resolució s’acorda:

Inhabilitar el jugador A.P.V. del Club Tres Peons per un període d’un mes.

El jugador haurà de pagar la inscripció del campionat Territorial de BCN.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Comitè de Competició de la FCE

Barcelona, 26 d’octubre de 2022