REUNIT, el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, la denúncia del jugador Sr. Marc Capellades Subirana.

VIST, la resolució del Comitè de Competició 14/2022.

VIST, l’escrit d’apel·lació del jugador Sr. Marc Capellades Subirana

VIST, el Reglament General de CompeticionsANTECEDENTS DEL FET

  1. El jugador Marc Capellades va denunciar davant del Comitè de Competició la presumpta vulneració del Reglament General de Competicions, Capítol IX, Reglament del Campionat de Catalunya Absolut 2022. El denunciant manifesta que el Reglament General de Competicions ha de ser obert i que l’edició 2022 s’ha convocat en format tancat. Denuncia perquè diu, té pretensions a classificar-se pel Campionat Absolut de l’any que ve a través del Campionat Territorial de Barcelona 2022.
  1. El Comitè de Competició va desestimar la denúncia presentada pel Sr. Marc Capellades basant-se en la manca de legitimació activa del reclamant, és a dir, el fet que el denunciant no obtindria cap benefici si la disposició o acte administratiu impugnat fos declarat nul.
  1. El Sr. Marc Capellades Subirana va apel·lar al Comitè argumentant que se sentia perjudicat en base a que se li havia privat del dret a la participació en l’esmentat torneig i que apel·la per tal que es respecti en el futur el format establert en el Reglament General de Competicions.

    FONAMENTS DE DRET

REGLAMENT GENERAL DE COMPETICIONS / COMPETICIONS ESPECÍFIQUES / Capítol IX. Reglament del Campionat de Catalunya Individual Absolut

Article 2:  El Campionat es disputarà pel sistema suís obert per a jugadors amb llicència per la Federació Catalana, que hagin disputat alguna partida a la Lliga Catalana del mateix any, també els jugadors nascuts a Catalunya. Els participants amb bandera estrangera hauran d’haver jugat un mínim de 3 partides a la Lliga Catalana.

CONSIDERACIONS EN RELACIÓ A LES PRETENSIONS DEL RECLAMANT

  1. Les bases de les edicions del Campionat de Catalunya dels anys 2023 i posteriors no han estat aprovades ni publicades mitjançant la pertinent circular. Aquest Comitè no pot declarar la nul·litat d’una circular inexistent. Un cop la circular en publiqui, el recorrent o qualsevol altre persona, si es troba legitimada, podrà demanar-ne la nul·litat si ho té per convenient. Aquest Comitè, per tant, únicament ha d’examinar la validesa o no de l’apel·lació que formula el recurrent pel que fa a l’edició de 2022.
  1. És correcte el procediment del Comitè de Competició d’examinar en primer lloc la legitimat activa del recurrent.
  2. Atès que l’art.2 del Capítol IX. Reglament del Campionat de Catalunya Individual Absolut estableix que per participar en l’esmentada prova els jugadors nascuts a Catalunya han d’haver jugat almenys una partida a la Lliga Catalana de la temporada i que el Sr. Marc Capellades Subirana no ha participat en la Lliga Catalana 2022, és fals que se li hagi privat del dret a la participació perquè no el té. Per tant, el Sr. Capellades no obtindria cap benefici de la impugnació pretesa, ni tan sols el dret a la participació en un hipotètic torneig obert.
  3. Pel que mera denúncia d’incompliment del Reglament General de Competicions que fa el Sr. Capellades, la jurisprudència provinent del Tribunal Català de l’Esport estableix precisament el contrari, que no és suficient el mer interès per la legalitat (la STS d'11 d'octubre de 2004, Rec. 5693/2000, que el Comitè de Competició ha invocat encertadament

RESOLUCIÓ

  1. Ratificar la resolució del Comitè de Competició 14/2022.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Tribunal Català de l’Esport.

Barcelona, 4 de novembre de 2022

El Comitè d’Apel·lació

Federació Catalana d’Escacs