Inici del Procediment Disciplinari

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, de Barcelona, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, la denúncia presentada de manera conjunta contra l’àrbitre V.D.L.C., per la presumpta doble tasca durant el Campionat Absolut de Catalunya, com àrbitre principal i supervisor de l’examen d’àrbitre de la Federació Espanyola d’Escacs (FEDA).

S’acorda:

Primer: L’obertura d’un expedient informatiu.

Segon: Nomenar com a instructor del present expedient el Sr. Luis Félix Delgado Cámara i com a secretari el Sr. Antonio López Manzano.

Tercer: Donar curs al procediment incoat, donant trasllat a les parts demandants, de l'escrit d'al·legacions del Sr, V.D.L.C,, perquè en el termini de 15 dies hàbils, es manifestin en el sentit que estimin oportú.

Quart: Així mateix, es requereix al Sr. Juan Manuel Sanchez, perquè aporti escrit del propi Sr. Pedro Ginés (amb la seva signatura), on argumenti les causes de l'hipotètic perjudici que li pogués haver produït l’àrbitre V.D.LC., durant la seva funció arbitral en el Campionat Absolut de Catalunya.

 

Barcelona, 30 de novembre de 2022

El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva.

Xarxes socials