COMITÈ DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA ESPORTIVA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

Resolució Final de l‘Expedient

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), i

VIST, La renúncia a la categoria Preferent del Club d’Escacs Hospitalet-Bellvitge, per a la Lliga 2024, un cop exhaurit el termini d’inscripció, que està tipificat a l’art. 7 del Reglament de Disciplina Esportiva.

VIST, les al·legacions del C.E. Hospitalet-Bellvitge.

VIST, la proposta de resolució de l’instructor i secretari que s’inhibeixen de la resolució final de l’expedient.

VIST, el reglament de Disciplina Esportiva de la FCE

7.- Renuncies a la LLIGA CATALANA D’ESCACS:

  1. En cas de renúncia d’un equip una vegada s’ha exhaurit el termini d’inscripcions aquest descendirà també a la categoria immediata inferior. Aquests equips no podran pujar de categoria durant un període mínim d’un (1) any fins a un màxim de tres (3). Serà el Comitè de Competició de la FCE qui dictamini la duració de la sanció.

3. CONSIDERACIONS

Queda demostrat i assumit pel C.E. Hospitalet-Bellvitge la infracció reglamentària.

4. DECISIÓ

Per la present resolució s’acorda:

Primer: El Club d’Escacs Hospitalet-Bellvitge, no podrà pujar a la categoria Preferent durant un any.

Segon: En el cas de disputar altres competicions d’equips, com la Copa Catalana o el Campionat de partides llampec per Equips, ho haurà de fer amb la categoria Preferent.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

Comitè de Competició de la FCE

Barcelona, 16 de gener de 2024