COMITÈ DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA ESPORTIVA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

Resolució Final de l’Expedient al Club d’Escacs Barcelona

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), i

VIST, la proposta de resolució de l’instructor i secretari que s’inhibeixen de la resolució final de l’expedient.

ANTECEDENTS

En data 22/01/2024 el Comitè de Competició va informar de l’obertura d’expedient disciplinari al Club d’Escacs Barcelona per l’incompliment de presentar les actes corresponents a la ronda 1 de la Lliga Catalana a la categoria de Divisió d'Honor en el termini reglamentari.

Transcorregut el termini reglamentari de 6 dies hàbils, el Club d’Escacs Barcelona no va fer al·legacions.

FONAMENTS DE DRET

Reglament del Disciplina Esportiva de la FCE:

 Capítol Tercer:

 Article 26: Sancions Específiques:

b.1)  PER A LA NOTIFICACIÓ D'ACTES FORA DE TERMINI (a totes les categories, fins les 24:00 de la nit del dia que es jugui el partit): Sanció de 25€, si la notificació es fa fora de termini, però dintre del següent dia a la celebració del partit. A la sanció s’afegiran 20€ per cada dia que passi sense donar el resultat. El responsable serà l’equip local.

Capítol Setè

Article 77.

En la providència que acordi l’inici del procediment s’ha de concedir als interessats el termini de sis dies hàbils, a comptar de l’endemà de la notificació, perquè puguin proposar per escrit la pràctica de totes les diligències de prova que puguin conduir a l’aclariment dels fets i a l’enjudiciament adequat.

Article 78.

Un cop transcorregut el termini establert per l’article anterior, l’instructor, mitjançant la resolució oportuna, ordena la pràctica de les proves que, proposades o no pels interessats, siguin rellevants per al procediment i la resolució.

Per aquest motiu, en la mateixa resolució, l’instructor obre a prova l’expedient per un termini no superior a vint dies hàbils ni inferior a cinc, i comunica als interessats, a qui els ha d’ésser notificada la resolució, el lloc, el moment i la forma de practicar cada prova.

Article 79.

Contra la resolució de l’instructor que denegui la pràctica d’una prova proposada pels interessats, aquests poden reclamar a l’òrgan competent per resoldre l’expedient en el termini de tres dies hàbils, a comptar de l’endemà de la notificació de la resolució.

L’òrgan competent, dins els cinc dies hàbils següents, resol sobre l’admissió o el rebuig de la prova proposada i, en el cas que l’admeti, resol el que procedeixi per a la pràctica corresponent.

Article 80.

Un cop transcorregut el termini fixat per a la pràctica de les proves, l’instructor, en el termini de deu dies hàbils comptats des de l’endemà del dia en què fineixi el termini de pràctica de les proves, proposa el sobreseïment i l’arxivament de l’expedient, si considera que no hi ha motius per a formular cap plec de càrrecs o, en cas contrari, formula un plec de càrrecs, en el qual s’han de reflectir els fets imputats, les circumstàncies concurrents i les corresponents infraccions que puguin constituir motiu de sanció, juntament amb la proposta de resolució.

La proposta de sobreseïment i l’arxivament de l’expedient o, si escau, el plec de càrrecs i la proposta de resolució s’han de notificar als interessats perquè, en el termini de deu dies hàbils, comptats des de la notificació, puguin examinar l’expedient i puguin presentar per escrit les al·legacions que considerin convenients en defensa de llurs drets o interessos.

3. CONSIDERACIONS

El Club d’Escacs Barcelona va incomplir el reglament de Disciplina Esportiva en el seu article 26 b1).

Es considera provat que va incomplir la seva obligació d’enviar a la Federació l’ACTA de la ronda 1 de la Lliga Catalana a la Divisió d’Honor, en el termini establert ( Termini presentació 23:59:59 del dia 20/01/2024; Presentació real 04:33:36 del dia 21/01/2024.

4. DECISIÓ

Per la present resolució s’acorda:

Multar el Club d’Escacs Barcelona amb 25€.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Comitè de Competició de la FCE

Barcelona, 13 de febrer de 2024