Copa Catalana

Fase Prèvia Territorial

10 de gener

Fase Final

17 de gener

 

Campionat de Catalunya per Equips

Fase Regular

Del 9 o del 23/24 de gener al 21 de març

Fases Finals

Del 11 d’abril al 9 de maig

 

Campionat de Catalunya per edats

Fases Territorials Campionats edats

El període és des del 27 de novembre de 2009 fins el 28 de febrer de 2010

 

Final del Campionat Catalunya per edats (sub10 a sub16)

Del 27 al 31 de març.

 

Final  del Campionat de Catalunya Juvenil

Del 31 de març al 5 d’abril

 

Campionat de Catalunya  per edats Sub-8

24 i 25 d’abril

 

VII Circuit Oberts Internacionals de Catalunya

De l’1 de maig al 19 de setembre

 

Final del Campionat de Catalunya de Veterans  

Del 15 al 23 de maig

 

Final Absoluta del Campionat de Catalunya Individual

Del 15 de maig al 22 de maig

 

Campionat de Catalunya per equips d’edats

29 i 30 de maig

 

Festa Catalana dels Escacs

Campionat de Catalunya de ràpides individuals

25 setembre

Campionat de Catalunya de ràpides per equips

26 setembre

Dinar, acte institucional i lliurament de premis

26 setembre 

 

Torneig Magistral Ciutat de Barcelona Casino

Del 4 al 12 de novembre 

 

Memorial Garcia Ilundain per Edats i trofeu Adjutori Mas

18 de desembre

 

Memorial Garcia Ilundain Internacional
19 de desembre 

 

Campionat de Catalunya Femení Individual

Del 27 al 30 de desembre

 

Es convoca a la sessió d’Assemblea General Ordinària de la Federació Catalana d’Escacs, que se celebrarà a Centre Cívic de les Cotxeres de Sants, carrer Sants, 79 de Barcelona dia 08 de maig de 2010, a les 16:00 hores en primera convocatòria i a les 16:30 hores en segona convocatòria, amb el següent:  

O R D R E    D E L   D I A 

INFORME DEL PRESIDENT 

Primer.- Nomenament de tres interventors per a l’aprovació de l’acta de l’assemblea.

1.     Aprovació, si s’escau,  del calendari esportiu 2010 i de la memòria esportiva corresponent al 2009. 

2.     Aprovació, si s’escau, del  pressupost corresponent al 2010 i estats comptables del 2009.

3.    Propostes de la Junta Directiva i dels clubs de modificació dels reglaments. Les propostes de clubs es poden presentar fins el dia 23 d’abril de 2010 a les 18 hores. Recordem que les propostes han de correspondre a articles concrets dels reglaments de la FCE (als quals s’ha de fer referència) i respondre a un interès general. La Junta Directiva es reserva el dret de no admetre propostes de clubs que incompleixen els mínims requisits formals o legals o que únicament responguin a interessos particulars i no als interessos generals de l’assemblea.

4.     Torn obert de paraula.

Antoni Ayza Casamitjana,
President Federació Catalana d’Escacs

Notes importants 

1a.-    D’acord amb l’article 32 dels Estatuts de la FCE i la normativa general d’aplicació, tota la documentació relativa als punts de l’ordre del dia, estaran a disposició de tots els membres d’aquesta Federació, com a molt tard, a partir del dia 23 d’abril de 2010.

2a.- S’adjunta a la convocatòria un model de certificat per poder acreditar la representació necessària davant l’Assemblea.

Model de Certificat

El Sr.____________________________________________________________________ en la meva qualitat de Secretari de la Junta Directiva del CLUB _____________________________________________________________________, entitat afiliada a la FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS, com a millor en dret procedeixi,

C E R T I F I C O,

que el Sr. __________________________________________________________________, major d’edat, amb D.N.I. ____________________________ i soci de l’entitat, és el representant legal del Club __________________________________________________ en l’Assemblea General de la Federació Catalana d’Escacs del proper dia _______________________.

 I perquè així consti als efectes legals oportuns signo el present certificat amb el vist-i-plau del President.

  

Secretari                                                                      Vist-i-plau 

FCE 01/04/2010

Es convoca a la sessió d’Assemblea General Extraordinària, que se celebrarà a la localitat de Barcelona, Centre Cívic de les Cotxeres de Sants, carrer Sants, 79 el proper dia 20 de novembre de 2010, a les 16 hores en primera convocatòria i a les 16:30 hores en segona convocatòria.  

O R D R E    D E L   D I A

INFORME DEL PRESIDENT 

Primer.- Nomenament de tres interventors per a l’aprovació de l’acta de l’assemblea.

1. Aprovació, si s’escau,  del calendari esportiu corresponent al 2011. 

2. Aprovació, si s’escau, del projecte de pressupost corresponent al 2011.

3. Propostes de la Junta Directiva i dels clubs de modificació dels reglaments. Les propostes de clubs es poden presentar fins el dia 8 de novembre 2010 a les 19,30 hores.

Recordem que les propostes han de correspondre a articles concrets dels reglament o estatuts (als quals s’ha de fer referència) i respondre a un interès general. La Junta Directiva es reserva el dret de no admetre propostes de clubs que incompleixen els mínims requisits formals o legals o que únicament responguin a interessos particulars i no als interessos generals de l’assemblea.

4. Reforma dels estatuts de la FCE.

5. Torn obert de paraules.

En el transcurs de la reunió s’efectuarà els sorteig de Divisió d’Honor i Primera Divisió.


Antoni Ayza Casamitjana,
President Federació Catalana d’Escacs

Barcelona, a 20 d’octubre de 2010

 

Notes importants

1a.- D’acord amb l’article 32 dels Estatuts de la FCE i la normativa general d’aplicació, tota la documentació relativa als punts de l’ordre del dia, estaran a disposició de tots els membres d’aquesta Federació, com a molt tard, a partir del dia 9 de novembre de 2010.

2a.- S’adjunta a la convocatòria un model de certificat per poder acreditar la representació necessària davant l’Assemblea.

3a.- Per poder votar a les assemblees ens regim pel que diu el següent decret de la Generalitat.

DECRET (DOGC núm. 4436 – 28.07.2005)

159/2005, de 26 de juliol, pel qual es modifica parcialment el Decret 70/1994, de 22 de març, de regulació de les federacions esportives catalanes.

"Els clubs o associacions esportius, les agrupacions esportives i les altres entitats privades sense ànim de lucre, amb una antiguitat d'afiliació mínima d'un any natural. La seva representació recaurà en el president o presidenta o en la persona que estatutàriament el o la substitueixi, sempre que, qui ocupi el càrrec representatiu, consti registrat durant el mandat en vigor en el registre públic on es trobi inscrita l'entitat. En cas que manqui la inscripció registral esmentada o que no es trobi en vigor el mandat corresponent, la condició de president o presidenta o de persona que el o la substitueix estatutàriament, caldrà acreditar-la mitjançant instrument notarial".

Això vol dir que per votar cal reunir dues condicions:

 1. Que la persona que voti consti al registre de la Generalitat com a membre de junta del club (NO ES POT DELEGAR EN QUALSEVOL PERSONA ENCARA QUE SIGUI SOCI DEL CLUB)

2. Que els estatuts de l’entitat el designin com a representant del club o que sigui la persona que el pot substituir en cas d’absència.

3. En cas que la persona que representi al club no consti al registre de la Generalitat necessitarà un instrument notarial per demostrar-ho.

 Model de Certificat

El Sr.______________________________________________________________ en la meva qualitat de Secretari de la Junta Directiva del CLUB ______________________________________________________________, entitat afiliada a la FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS, com a millor en dret procedeixi, 

C E R T I F I C O,

que el Sr. ____________________________________________________________, major d’edat, amb D.N.I. ____________________________, és el representant legal del Club segons consta als nostres estatuts__________________________________________________________i que actuarà com a tal  en l’Assemblea General de la Federació Catalana d’Escacs del proper dia _______________________.

 

I perquè així consti als efectes legals oportuns firmo el present certificat amb el vist-i-plau del President.

  

Secretari                                                                      Vist-i-plau 

 

FCE 20/10/2010

 

 

Es convoca a la sessió d’Assemblea General Ordinària de la Federació Catalana d’Escacs, que se celebrarà a Centre Cívic de les Cotxeres de Sants, carrer Sants, 79 de Barcelona dia 26 de març de 2011, a les 16:00 hores en primera convocatòria i a les 16:30 hores en segona convocatòria, amb el següent:  

O R D R E    D E L   D I A 

INFORME DEL PRESIDENT 

Nomenament de dos interventors per a l’aprovació de l’acta de l’assemblea.

1. Aprovació, si s’escau,  de la memòria esportiva corresponent al 2010.  2. Aprovació, si s’escau, dels estats comptables del 2010. 3. Propostes de la Junta Directiva 4. Les propostes dels clubs que es poden presentar fins el dia 15 de febrer de 2011 a les 18 hores han d’estar avalades pel 10% dels afiliats, es a dir 17 avals. 5. Torn obert de paraula.

Antoni Ayza Casamitjana,
President Federació Catalana d’Escacs

Es convoca a la sessió d’Assemblea General Extraordinària de la Federació Catalana d’Escacs, que se celebrarà a Centre Cívic de les Cotxeres de Sants, carrer Sants, 79 de Barcelona dia 26 de març de 2011, a les 17:00 hores en primera convocatòria i a les 17:30 hores en segona convocatòria (desprès de l’assemblea ordinària), amb el següent:  


O R D R E    D E L   D I A 

INFORME DEL PRESIDENT 

Nomenament de dos interventors per a l’aprovació de l’acta de l’assemblea.

1. Convocatòria d’eleccions a membres de la Junta Directiva de la FCE. Aprovació, si s’escau, del calendari electoral. 2. Aprovació, si s’escau, del Reglament i cens electoral. 3. Elecció de la Junta electoral 4. Torn obert de paraula.

 

Antoni Ayza Casamitjana,
President Federació Catalana d’Escacs

 Notes importants 

1a.-    D’acord amb l’article 32 dels Estatuts de la FCE i la normativa general d’aplicació, tota la documentació relativa als punts de l’ordre del dia, estaran a disposició de tots els membres d’aquesta Federació, com a molt tard, a partir del dia 25 de febrer de 2011.

2a: Estatuts de la Federació:

Article 20.- Són membres de ple dret de l’Assemblea General de la Federació Catalana d’Escacs amb veu i vot a les seves reunions, el president o presidenta de la federació i els i les representats de les entitats afiliades, sempre que el seu nom consti inscrit en el Registre d’Entitats Esportives de Generalitat de Catalunya, que tinguin una antiguitat mínima d’afiliació d’un any, i que durant les dues últimes temporades, anteriors a la de la reunió de l’assemblea, hagin participat amb alguna competició oficial organitzada per la federació.

Article 21.-   La representació de les entitats afiliades a l’Assemblea General de la federació recau, com a norma general, en el president o presidenta de l’entitat. En el cas d’impossibilitat manifesta del president o presidenta per exercir la seva representació en la reunió d’una assemblea, la pot exercir el vicepresident o vicepresident que, segons els estatuts vigents i degudament inscrits en el Registre de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, pugui ocupar aquesta representació, sempre que el seu nom consti inscrit en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.

En el cas de les seccions esportives, la representació recau en el o la representant legal de l’entitat o en la persona responsable de la secció, sempre que consti degudament inscrita en el registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.

 

FCE 25/01/2011

Es convoca a la sessió d’Assemblea General Extraordinària, que se celebrarà a la localitat de Barcelona, Centre Cívic de les Cotxeres de Sants, carrer Sants, 79 (nou edifici quart pis), el proper dia 19 de novembre de 2011, a les 16 hores en primera convocatòria i a les 16:30 hores en segona convocatòria.  

O R D R E    D E L   D I A

 

INFORME DEL PRESIDENT 

Primer.- Nomenament de tres interventors per a l’aprovació de l’acta de l’assemblea. 

1. Aprovació, si s’escau,  del calendari esportiu corresponent al 2012.   

2. Aprovació, si s’escau, del projecte de pressupost corresponent al 2012.  

3. Propostes de la Junta Directiva

4. Propostes que les entitats afiliades vulguin presentar a l’Assemblea, sempre que tinguin el suport del 10% del total d’afiliats i que tinguin entrada a la Federació amb 40 dies d’anticipació a la data de celebració, a fi de quedar incloses en l’ordre del dia (Art 23.i dels estatuts). 

Recordem que les propostes han de correspondre a articles concrets dels reglaments (Les propostes han de tenir 3 apartats: Redactat actual de l’article en qüestió. Nou redactat que es proposa. Motius del canvi proposat ) i respondre a un interès general. La Junta Directiva es reserva el dret de no admetre propostes de clubs que incompleixen els mínims requisits formals o legals o que únicament responguin a interessos particulars i no als interessos generals de l’assemblea.  

4. Ratificació de nous membres de la Junta Directiva de la FCE.

5. Torn obert de paraules.

En el transcurs de la reunió s’efectuarà els sorteig de Divisió d’Honor i Primera Divisió.

Antoni Ayza Casamitjana,
President Federació Catalana d’Escacs

Barcelona, a 12 de setembre de 2011

FCE 12/09/2011

Es convoca a la sessió d’Assemblea General Ordinària de la Federació Catalana d’Escacs, que se celebrarà a Centre Cívic de les Cotxeres de Sants, carrer Sants, 79 de Barcelona el dia 05 de maig de 2012, a les 16:00 hores en primera convocatòria i a les 16:30 hores en segona convocatòria, amb el següent:  

O R D R E    D E L   D I A 

INFORME DEL PRESIDENT 

 Nomenament de dos interventors per a l’aprovació de l’acta de l’assemblea.

1. Aprovació, si s’escau,  de la memòria esportiva corresponent al 2011. 

2. Aprovació, si s’escau, dels estats comptables del 2011.

3. Propostes de la Junta Directiva

4. Propostes que les entitats afiliades vulguin presentar a l’Assemblea, sempre que tinguin el suport del 10% del total d’afiliats (17 avals) i que tinguin entrada a la Federació amb 40 dies d’anticipació a la data de celebració, a fi de quedar incloses en l’ordre del dia (Art 23.i dels estatuts). Recordem que les propostes han de correspondre a articles concrets dels reglaments (Les propostes han de tenir 3 apartats: Redactat actual de l’article en qüestió. Nou redactat que es proposa. Motius del canvi proposat ) i respondre a un interès general. La Junta Directiva es reserva el dret de no admetre propostes de clubs que incompleixen els mínims requisits formals o legals o que únicament responguin a interessos particulars i no als interessos generals de l’assemblea.

5. Torn obert de paraula.

Antoni Ayza Casamitjana,
President Federació Catalana d’Escacs

Notes importants 

1a.- D’acord amb l’article 26 dels Estatuts de la FCE i la normativa general d’aplicació, tota la documentació relativa als punts de l’ordre del dia, estaran a disposició de tots els membres d’aquesta Federació, com a molt tard, a partir del dia 2 d’abril de 2012.

2a.- Estatuts de la Federació:

Article 20.- Són membres de ple dret de l’Assemblea General de la Federació Catalana d’Escacs amb veu i vot a les seves reunions, el president o presidenta de la federació i els i les representats de les entitats afiliades, sempre que el seu nom consti inscrit en el Registre d’Entitats Esportives de Generalitat de Catalunya, que tinguin una antiguitat mínima d’afiliació d’un any, i que durant les dues últimes temporades, anteriors a la de la reunió de l’assemblea, hagin participat amb alguna competició oficial organitzada per la federació.

Article 21.- La representació de les entitats afiliades a l’Assemblea General de la federació recau, com a norma general, en el president o presidenta de l’entitat. En el cas d’impossibilitat manifesta del president o presidenta per exercir la seva representació en la reunió d’una assemblea, la pot exercir el vicepresident o vicepresident que, segons els estatuts vigents i degudament inscrits en el Registre de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, pugui ocupar aquesta representació, sempre que el seu nom consti inscrit en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.

En el cas de les seccions esportives, la representació recau en el o la representant legal de l’entitat o en la persona responsable de la secció, sempre que consti degudament inscrita en el registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.


 FCE 05/03/2012

Más artículos...