NORMATIVA PEL REGISTRE DELS TORNEIGS A HOMOLOGAR 

 

1. DEFINICIÓ

1.1 És denomina torneig homologat tot aquell que prèviament ha estat acceptat per la Federació, d'acord amb la normativa vigent. Els torneigs homologats han d'estar organitzats per una entitat esportiva reconeguda per la Federació Catalana d'Escacs, que es disputin a Catalunya, i arbitrat per un àrbitre que hagi fet efectiu el pagament de la quota que li dona dret a tenir llicència en vigor del Comitè d’Àrbitres Catalans de la FCE, independentment de la seva nacionalitat o titulació.

2. REGISTRE DE TORNEIGS

2.1 Per registrar un torneig homologat s'haurà de comunicar a la Federació Catalana d'Escacs, mitjançant L'IMPRÈS DE REGISTRE de Torneigs. La Federació Catalana tramitarà l’imprès a la FIDE quan correspongui.

2.2 Serà molt important destacar les dades de començament i finalització del torneig, el nº de rondes i els telèfons de contacte de l'organització.

2.3 Caldrà abonar la quota en vigor de registre de torneigs. Els torneigs registrats fora del termini establert per la circular corresponent pagaran la quota en vigor més un recàrrec del 50%.

2.4 No s’acceptarà el registre de nous torneigs oberts vàlids per elo FIDE que coincideixin amb competicions del calendari oficial organitzats per la pròpia Federació Catalana o altres torneigs homologats  de caire internacional, que no respecti la distància d’un radi inferior a 30 Kms.

Un torneig perquè sigui considerat com internacional als efectes de la protecció de la norma dels 30 Kms., ha de complir els següents requisits (la referència és la de la darrera edició disputada): 

 1. Ha de ser vàlid per elo de la FIDE, i de la FCE i la reglamentació ha d’ajustar-se a la normativa vigent d’aquests organismes.

 2. Un mínim de 20 jugadors amb elo FIDE que no siguin espanyols i que han de pertànyer a un mínim de 3 països diferents (banderes) i entre els quals 10 han de ser titulats internacionals (GM, MI, WGM, WMI). (normativa FIDE B01 Art-1.43e para obtenció normes MI i GM)

 3. S’haurà de jugar a un mínim de ronda diària ( no són considerats com internacionals als efectes de protecció els torneigs de ronda setmanal).

 4. Tots els torneigs del Circuit Català d’Oberts Internacionals es consideraran internacionals a efectes de la seva protecció.

 5. Els torneigs que ja figuren en el calendari oficial no podran ser desplaçats de les seves dates per la celebració d’altres internacionals.

3. REQUISITS DELS TORNEIGS ORGANITZATS MITJANÇANT EL SISTEMA SUÍS D'APARELLAMENT

3.1 El mínim de jugadors necessaris per formar un grup serà de 25 jugadors.

3.2 No podrà haver més del 60% del total de jugadors d'un grup del mateix club. En el cas que se superi el 60% serà la Comissió Esportiva la que decidirà si s’avalua i amb quina K. A tal efecte, l’organització del torneig haurà de demanar l’homologació amb els condicionants abans descrits.

3.3 Estarà arbitrat per àrbitres titulats inscrits al registre d'Àrbitres d’aquesta Federació i que hagin abonat la quota anual de la llicència en vigor del Comitè d’Àrbitres Catalans.

3.4 Els grups per trams d'ELO s'efectuaran a criteri de l'organització del torneig.

4. REQUISITS DELS TORNEIGS ORGANITZAT MITJANÇANT EL SISTEMA ROUND ROBIN O LLIGA.

La Federació Catalana d'Escacs recomana utilitzar aquest tipus de torneigs només per competicions de caire internacional, per l’obtenció de normes de MC, o en aquells casos on no sigui possible formalitzar un sol grup per l’ús del sistema suís.

4.1 El mínim de jugadors necessaris per formar un grup serà de 10 jugadors.

4.2 No podrà haver més del 60% del total de jugadors d'un grup del mateix club. En el cas que se superi el 60% serà la Comissió Esportiva la que decidirà si s’avalua i amb quina K.

4.3 Es reduirà al mínim indispensable els enfrontaments entre jugadors d'un mateix club a les últimes dues rondes.

4.4 Estarà arbitrat per àrbitres titulats inscrits al registre d'Àrbitres d’aquesta Federació i que hagin abonat la quota anual de la llicència en vigor del Comitè d’Àrbitres Catalans.

4.5 Els grups s'efectuaran a criteri de l'organització del torneig.

  5. NORMES PER A L'HOMOLOGACIÓ

5.1 Tots els torneigs registrats podran sol·licitar l'homologació, lliurant a la Federació Catalana  L’IMPRES DE REGISTRE  40 dies abans del començament  la prova. La Federació Catalana d'Escacs  comunicarà  a l'organitzador l’homologació o no del torneig.

5.2 Els participants d'un torneig podran comprovar que el torneig és homologat i per tant vàlid per ser avaluat, quan figuri a la llista de torneigs  que es publica anualment a la pàgina web de la FCE.

5.3 L'organització del torneig publicarà la relació de participants amb el nom complet del jugador i el seu número de codi a més de la resta de dades que es demanen a l'imprès.

a) Els jugadors que no surtin a la llista d'ELO, hauran de justificar la seva afiliació a la FCE mitjançant fotocòpia de la seva llicència tramitada per la federació.

b) Els jugadors que no pertanyen a la Federació Catalana, tant si són espanyols com estrangers, que no tingui ni ELO FEDA o FIDE, han de justificar que tenen tramitada llicència per alguna federació.

c) Els jugadors que no estiguin afiliats a la Federació Catalana i no puguin demostrar la seva afiliació a qualsevol altre federació, el club organitzador els haurà de tramitar la llicència perquè puguin participar en el torneig. En cas d’incomplir aquesta norma, l'organitzador haurà de pagar l'equivalent al preu de la llicència en vigor més un 20%, per cada jugador d’aquestes característiques.

5.4. Serà obligatori disposar d’un full de reclamacions segellat per la FCE perquè els jugadors puguin escriure els comentaris que considerin oportú sobre l’organització del torneig.

6. PRESENTACIÓ D'INFORMES

6.1 Una vegada finalitzat el torneig, l'àrbitre emetrà un informe en un termini de 10 dies després de la data de finalització del torneig. L'informe s'haurà de presentar segons està indicat al Reglament de l'avaluació catalana, punt 4

7. ANUL·LACIÓ DE TORNEIGS HOMOLOGATS

7.1 La FCE podrà anul·lar qualsevol prova que no compleixi aquesta normativa o per causa de irregularitats evidents.

JORNADA D’ESCACS AVALUABLE

DENOMINACIÓ

Es denomina Jornada d'Escacs Avaluable aquella competició, organitzada per un club afiliat a la FCE, que se celebri disputant una sola partida per jugador. La competició ha d’estar prèviament registrada per la FCE. Les partides es disputaran a ritme homologat perquè sigui vàlid per ELO. Una Jornada d'Escacs Avaluable serà obligatòriament dirigida per un àrbirtre titulat amb llicència en vigor per la FCE.

No hi hauran premis en metàl·lic.  El preu de la inscripció es decisió del club organitzador.

Un mateix club pot organitzar 2 jornades en un sol dia (matí i tarda).


PARTICIPANTS

Només podran prendre part en les Jornada d'Escacs Avaluable els jugadors amb llicència en vigor.


HOMOLOGACIÓ

Els clubs organitzadors demanaran el registre per l’homologació a la Federació Catalana de la celebració d’una Jornada d’Escacs amb un mínim 40 dies d’antelació adjuntant a la sol·licitud el reglament de la competició. La Federació Catalana confirmarà a l’organitzador el registre del Torneig perquè el puguin portar a terme. El club organitzador haurà d’abonar les quotes FCE i FIDE  en concepte d’homologació.


VALORACIÓ ELO

La Jornada d'Escacs Avaluable, sempre ha de valdre per ELO català i pot valdre o no per ELO FIDE. Dependrà de la voluntat de l'organitzador, i per tant de que vulgui pagar o no la quota de la FIDE.


PROCEDIMENT DE L’APARELLAMENT

Els jugadors podran inscriure’s fins l’hora marcada per la organització per la finalització de les inscripcions. Els jugadors hauran de signar un full d’inscripció on consti el seu nom, el DNI i la signatura.

Completada la inscripció, l’àrbitre ordenarà els jugadors per ordre d’ELO i començarà a fer parelles d’enfrontaments pel procediment següent: 1 amb el 2, 3 amb el 4. 5 amb el 6,... fins completar la llista de participants. No seran aparellats aquells jugador que havent-hi fet una inscripció prèvia a l’organitzador, no està present a la sala de joc i no ha signat la fulla d’inscripció.

La llista de jugadors s'ordenarà per ELO català.

El color de les peces se sortejarà a criteri de l’àrbitre: es pot assignar les blanques al grup de jugadors parells o senars, alternativament o per sorteig directe a cada tauler.


PROCEDIMENT DE L’INFORME

Per la valoració d’ELO, l’àrbitre enviarà un informe a la Federació Catalana amb l’arxiu SwisManager amb les enfrontaments i resultats de les partides, els fulls signats d’inscripció i els dos originals de les plantilles.

Tot el que no estigui previst en aquest Reglament es regularà pels Reglaments de la FCE, FEDA i FIDE.

MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL CAMPIONAT JUVENIL DE CATALUNYA

1.     NORMES GENERALS

1.1     Podran participar-hi tots els esportistes que l’1 de gener de l’any en què jugui la fase final del Campionat no hagin fet 20 anys.

2.     FASES PRÈVIES

2.1     Les fases prèvies es jugaran en les dates que indiqui el calendari oficial de proves.

2.2     Els esportistes es dividiran en grups per proximitat geogràfica.

2.3     Les fases prèvies es jugaran preferentment per sistema suís depenent el número de rondes en funció dels  jugadors inscrits. També es podrà utilitzar el sistema lliga. preferentment, i el número de rondes es determinarà en funció dels esportistes inscrits, podent-ne utilitzar altres sistemes de competició.

3.     FASE FINAL

3.1     Es jugarà durant la Setmana Santa. Es jugarà en les dates que indiqui el calendari oficial de proves.

3.2     Es jugarà per sistema suís a vuit rondes preferentment, i el número de rondes serà en funció dels esportistes inscrits, podent-ne utilitzar altres sistemes de competició.

3.3     Es determinarà cada any per circular els esportistes que tenen dret a jugar aquesta Fase Final amb les despeses d’inscripció i d’estància a càrrec de la FCdE.

a)       Els dos primers de la temporada anterior, si encara estan en edat juvenil.
b)       els tres millors jugadors per ordre d’ELO català d’entre tots els inscrits.
c)       7 classificats de les fases prèvies de Barcelona, dels quals, com a mínim 2 han de ser S-18.
d)     tres jugadors de cadascuna de les Representacions Territorials de Girona, Lleida i Tarragona, dels quals com a mínim 1 ha de ser S-18.

e) Es classifiquen 4 noies  de Barcelona i com a mínim 2 han de ser  sub-18.  A Girona, Tarragona i Lleida es classifiquen 2 jugadores una de les quals ha de ser S-18.

3.4     Els esportistes no classificats podran participar en la Fase Final amb les despeses a càrrec del propi esportista, determinant-se aquest criteri per circular i la FCdE podrà establir un nombre màxim de jugadors participants.

3.5     El campió i la campiona de la Fase Final, i el millor i la millor sub-18, representaran Catalunya en el Campionat d’Espanya de les seves respectives categories. representarà a Catalunya al Campionat d'España de la categoria. La jugadora menor de 20 anys (juvenil) i menor de 18 anys millor classificada a la fase final representarà a Catalunya al Campionat d'Espanya de la categoria.

Es convoca a la sessió d’Assemblea General Ordinària de la Federació Catalana d’Escacs, que se celebrarà al Consell Català de l'Esport (Sala d’Actes), Carrer Sant Mateu s/n d'Esplugues de Llobregat (Veure mapa), el proper dia 09 de maig de 2009, a les 16:00 hores en primera convocatòria i a les 16:30 hores en segona convocatòria, amb el següent:  

O R D R E    D E L   D I A 

INFORME DEL PRESIDENT 

Primer.- Nomenament de tres interventors per a l’aprovació de l’acta de l’assemblea.

1.     Aprovació, si s’escau,  del calendari esportiu corresponent al 2009. 

2.     Aprovació, si s’escau, del  pressupost corresponent al 2009 i estats comptables del 2008.

3.    Propostes de la Junta Directiva i dels clubs de modificació dels reglaments. Les propostes de clubs es poden presentar fins el dia 24 d’abril de 2009 a les 18 hores. Recordem que les propostes han de correspondre a articles concrets dels reglaments de la FCE (als quals s’ha de fer referència) i respondre a un interès general. La Junta Directiva es reserva el dret de no admetre propostes de clubs que incompleixen els mínims requisits formals o legals o que únicament responguin a interessos particulars i no als interessos generals de l’assemblea.

4.     Ratificació de nous càrrecs de la Junta Directiva de la FCE.

5.     Elecció membres Comitè Apel·lació.

6.     Torn obert de paraules.

Un cop finalitzada l’Assemblea General Ordinària se celebrarà l’Assemblea General Extraordinària amb el següent ordre del dia:

INFORME DEL PRESIDENT

 1. Autorització de l’assemblea al finançament del nou local de la Federació Catalana d’Escacs al barri de Sant Andreu de Barcelona.

 2. Torn obert de paraules.

Antoni Ayza Casamitjana,
President Federació Catalana d’Escacs


Notes importants 

1a.-    D’acord amb l’article 32 dels Estatuts de la FCE i la normativa general d’aplicació, tota la documentació relativa als punts de l’ordre del dia, estaran a disposició de tots els membres d’aquesta Federació, com a molt tard, a partir del dia 27 d’abril de 2009.

2a.- S’adjunta a la convocatòria un model de certificat per poder acreditar la representació necessària davant l’Assemblea.


Model de Certificat

El Sr.____________________________________________________________ en la meva qualitat de Secretari de la Junta Directiva del CLUB _____________________________________________________________________, entitat afiliada a la FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS, com a millor en dret procedeixi,

C E R T I F I C O,

que el Sr. _______________________________________________________, major d’edat, amb D.N.I. ______________________ i soci de l’entitat, és el representant legal del Club ____________________________________________________________________ en l’Assemblea General de la Federació Catalana d’Escacs del proper dia _______________________.

 I perquè així consti als efectes legals oportuns signo el present certificat amb el vist-i-plau del President.

Secretari                                                                      Vist-i-plau 


FCE 06/04/2009

CAMPIONATS DE CATALUNYA SUB-8 A SUB-16 CRITERIS REGLAMENTARIS DE LES FASES PRÈVIES DE LES MATEIXES CATEGORIES

Reglament del Campionat de Catalunya Sub8

PREÀMBUL

D’acord amb la resolució PRE/544/2006, de 22 de febrer (DOGC núm. 4590  10-03-2006) del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya que decideix encomanar el desenvolupament del programa dels Campionats de Catalunya en Edat Escolar a les Federacions Esportives, la Federació Catalana d’Escacs estableix el següent reglament.

CAPÍTOL I. PARTICIPACIÓ.

Article 1.-  En el torneig poden participar-hi jugadors i jugadores amb llicència FCE en vigor, que no hagin fet els vuit anys abans del primer de Gener de l’any en curs i que compleixen les condicions establertes en el present reglament.

Article 2.- Els jugadors amb dret a participar amb les despeses pagades són els següents:

a)   El Campió de Catalunya Sub-8 i la Campiona de Catalunya Sub-8 de l’any anterior, sempre que s’hagi classificat entre els deu primers de la classificació general.

b)   Els jugadors classificats a les Fases Prèvies homologades per la FCE de l’any en curs.

Article 3.- Els jugadors i jugadores amb dret a participar amb les despeses al seu càrrec són tots aquells que no hagin fet vuit anys abans del primer de Gener de l’any en curs i que tinguin llicència federativa.

Article 4.- Tots els jugadors participants hauran de tenir assignada una persona delegada que serà el seu responsable durant tota la competició.

d’edat que serà el seu responsable durant tota la competició.

CAPÍTOL II.  INSCRIPCIONS.

Article 5.- Les inscripcions s’hauran de formalitzar a la FCE.

Article 6.- Es considerarà formalitzada la inscripció després del seu abonament  i l’acceptació de la mateixa per part de la FCE.

Article 7 .- La FCE podrà determinar un nombre màxim de participants.

CAPÍTOL III. ORGANITZACIÓ

Article 8.- Correspon a la Federació Catalana d’Escacs. La Federació Catalana d’Escacs haurà de designar un Director del Torneig i un Delegat Federatiu.

CAPÍTOL IV. BASES TÈCNIQUES

Article 9.-  El campionat es jugarà per Sistema Suís amb un màxim de nou (9) partides.

Article 10.- El ritme de joc es publicarà a la Circular de convocatòria del Campionat.

Article 11.- Els empats a punts a la classificació final es resoldran aplicant els següents sistemes de desempat:

 • Bucholz -1
 • Bucholz Total
 • Progressiu
 • Bucholz Mitjà
 • Número de victòries
 • Sorteig

Els tres primers sistemes de desempat es sortejaran un cop finalitzada la competició.

Article 12.- Les decisions de l’Àrbitre Principal seran definitives.

Article 13.- El jugador o jugadora que quedi classificat en primera posició obtindrà el títol de Campió de Catalunya Sub-8 i es classificarà pel Campionat de Catalunya de l’any següent. La primera jugadora classificada obtindrà el títol de Campiona de Catalunya Sub-8 Femenina i es classificarà pel Campionat de Catalunya de l’any següent sempre que s’hagi classificat entre els deu primers de la classificació general.

CAPÍTOL V. CRITERIS DE CLASSIFICACIÓ PER AL CAMPIONAT ESPANYA D’EDATS.

Article 14.- Els criteris de classificació per als jugadors amb dret a participar es publicarà a la circular corresponent al Campionat de Catalunya d’edats.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Primera.- L’accés a la sala de joc per als participants i per al públic, s’obrirà 15 minuts abans del començament de la ronda de joc.

Els jugadors, delegats, àrbitres i persones autoritzades de l’organització hauran de portar ben visible la credencial que l’organització li hagi proporcionat, sense la qual no podran accedir a la sala de joc.

Els participants que hagin d’abandonar la sala de joc durant la partida hauran de sol·licitar-ho a l’equip arbitral.

Els jugadors, un cop finalitzada la ronda, hauran d’abandonar  la sala de joc.

DISPOSICIÓ FINAL

El Reglament General de Competicions de la FCE serà aplicable al Campionat de Catalunya Sub-8 en tot allò que no sigui contrari als articles del present Reglament.

Reglament del Campionat de Catalunya Sub10

PREÀMBUL

D’acord amb la resolució PRE/544/2006, de 22 de febrer (DOGC núm. 4590 10-03-2006) del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya que decideix encomanar el desenvolupament del programa dels Campionats de Catalunya en Edat Escolar a les Federacions Esportives, la Federació Catalana d’Escacs estableix el següent reglament.

CAPÍTOL I. PARTICIPACIÓ.

Article 1.- En el torneig poden participar-hi jugadors i jugadores amb llicència FCE en vigor, que no hagin fet els deu anys abans del primer de gener de l’any en curs i que compleixen les condicions establertes en el present reglament.

Article 2.- Els jugadors amb dret a participar amb les despeses pagades són els següents:

  a)     El Campió de Catalunya Sub10 i la Campiona de Catalunya 10 de l’any anterior sempre que s’hagin classificat entre els deu primers de la classificació general.

   b)     Els jugadors classificats a les Fases Prèvies homologades per la FCE de l’any en curs.

Article 3.- Els criteris per als jugadors amb dret a participar amb les despeses al seu càrrec es publicarà a la circular corresponent al Campionat de Catalunya d’edats.

Article 4.- Tots els jugadors participants hauran de tenir assignada una persona delegada que serà el seu responsable durant tota la competició.

CAPÍTOL II. INSCRIPCIONS.

Article 5.- Les inscripcions s’hauran de formalitzar a la FCE.

Article 6.- Es considerarà formalitzada la inscripció després del seu abonament i l’acceptació de la mateixa per part de la FCE.

Article 7 .- La FCE podrà determinar un nombre màxim de participants.

CAPÍTOL III. ORGANITZACIÓ

Article 8.- Correspon a la Federació Catalana d’Escacs. La Federació Catalana d’Escacs haurà de designar un Director del Torneig i un Delegat Federatiu.

CAPÍTOL IV. BASES TÈCNIQUES

Article 9.- El campionat es jugarà per Sistema Suís amb un màxim de nou (9) partides.

Article 10.- No es permetrà jugar més de dues partides per dia.

Article 11.- El ritme de joc es publicarà a la Circular de convocatòria del Campionat.

Article 12.- Els empats a punts a la classificació final es resoldran aplicant els següents sistemes de desempat :

 • Bucholz -1
 • Bucholz Total
 • Progressiu
 • Bucholz Mitjà
 • Número de victòries
 • Sorteig

L'ordre d'aplicació dels tres primers sistemes de desempat es sortejaran un cop finalitzada la competició.

Article 13.- El Comitè de Competició estarà format pel Director del Torneig i el Delegat Federatiu.

Article 14.- El jugador o jugadora que quedi classificat en primera posició obtindrà el títol de Campió de Catalunya Sub10 i es classificarà per al Campionat de Catalunya de l’any següent. La primera jugadora classificada obtindrà el títol de Campiona de Catalunya Sub10 Femenina i es classificarà pel Campionat de Catalunya de l’any següent.

CAPÍTOL V. CRITERIS DE CLASSIFICACIÓ PER AL CAMPIONAT ESPANYA D’EDATS.

Article 15.- Els criteris de classificació per als jugadors amb dret a participar es publicarà a la circular corresponent al Campionat de Catalunya d’edats. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Primera.- L’accés a la sala de joc per als participants i per al públic, s’obrirà 15 minuts abans del començament de la ronda de joc.

Els jugadors, delegats, àrbitres i persones autoritzades de l’organització hauran de portar ben visible la credencial que l’organització li hagi proporcionat, sense la qual no podran accedir a la zona de joc.

Els participants que hagin d’abandonar la sala de joc durant la partida hauran de sol·licitar-ho a l’equip arbitral.

Els jugadors, un cop finalitzada la ronda, hauran d’abandonar la zona de joc.

DISPOSICIÓ FINAL

El Reglament General de Competicions de la FCE serà aplicable al Campionat de Catalunya Sub10 en tot allò que no sigui contrari als articles del present Reglament.


Reglament del Campionat de Catalunya Sub12 

 PREÀMBUL 

D’acord amb la resolució PRE/544/2006, de 22 de febrer (DOGC núm. 4590 10-03-2006) del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya que decideix encomanar el desenvolupament del programa dels Campionats de Catalunya en Edat Escolar a les Federacions Esportives, la Federació Catalana d’Escacs estableix el següent reglament.

CAPÍTOL I. PARTICIPACIÓ.

Article 1.- En el torneig poden participar-hi jugadors i jugadores amb llicència FCE en vigor, que no hagin fet els dotze anys abans del primer de gener de l’any en curs i que compleixen les condicions establertes en el present reglament.

Article 2.- Els jugadors amb dret a participar amb les despeses pagades són els següents:

a)     El Campió de Catalunya Sub12 i/o Sub10 i la Campiona de Catalunya Sub12 i/o Sub10 de l’any anterior sempre que s’hagin classificat entre els deu primers de la classificació general.

b)     Els jugadors classificats a les Fases Prèvies homologades per la FCDE de l’any en curs

Article 3.- Els criteris per als jugadors amb dret a participar amb les despeses al seu càrrec es publicarà a la circular corresponent al Campionat de Catalunya d’edats.

Article 4.- Tots els jugadors participants hauran de tenir assignada una persona delegada que serà el seu responsable durant tota la competició. 

CAPÍTOL II. INSCRIPCIONS.

Article 5.- Les inscripcions s’hauran de formalitzar a la FCE.

Article 6.- Es considerarà formalitzada la inscripció després del seu abonament i l’acceptació de la mateixa per part de la FCE.

Article 7 .- La FCE podrà determinar un nombre màxim de participants.

CAPÍTOL III. ORGANITZACIÓ

Article 8.- Correspon a la Federació Catalana d’Escacs. La Federació Catalana d’Escacs haurà de designar un Director del Torneig i un Delegat Federatiu.

CAPÍTOL IV. BASES TÈCNIQUES

Article 9.- El campionat es jugarà per Sistema Suís amb un màxim de nou (9) partides.

Article 10.- No es permetrà jugar més de dues partides per dia.

Article 11.- El ritme de joc es publicarà a la Circular de convocatòria del Campionat.

Article 12.- Els empats a punts a la classificació final es resoldran aplicant els següents sistemes de desempat :

 • Bucholz -1
 • Bucholz Total
 • Progressiu
 • Bucholz Mitjà
 • Número de victòries
 • Sorteig

L'ordre d'aplicació dels tres primers sistemes de desempat es sortejaran un cop finalitzada la competició.

Article 13.- El Comitè de Competició estarà format pel Director del Torneig i el Delegat Federatiu.

Article 14.- El jugador o jugadora que quedi classificat en primera posició obtindrà el títol de Campió de Catalunya Sub12 i es classificarà per al Campionat de Catalunya de l’any següent. La primera jugadora classificada obtindrà el títol de Campiona de Catalunya Sub12 Femenina i es classificarà pel Campionat de Catalunya de l’any següent.

CAPÍTOL V. CRITERIS DE CLASSIFICACIÓ PER AL CAMPIONAT D’ESPANYA D’EDATS.

Article 15.- Els criteris de classificació per als jugadors amb dret a participar es publicarà a la circular corresponent al Campionat de Catalunya d’edats. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Primera.- L’accés a la sala de joc per als participants i per al públic, s’obrirà 15 minuts abans del començament de la ronda de joc.

Els jugadors, delegats, àrbitres i persones autoritzades de l’organització hauran de portar ben visible la credencial que l’organització li hagi proporcionat, sense la qual no podran accedir a la zona de joc.

Els participants que hagin d’abandonar la sala de joc durant la partida hauran de sol·licitar-ho a l’equip arbitral.

Els jugadors, un cop finalitzada la ronda, hauran d’abandonar la zona de joc.

DISPOSICIÓ FINAL

El Reglament General de Competicions de la FCE serà aplicable al Campionat de Catalunya Sub12 en tot allò que no sigui contrari als articles del present Reglament.

Reglament Campionat de Catalunya Sub14

PREÀMBUL

D’acord amb la resolució PRE/544/2006, de 22 de febrer (DOGC núm. 4590 10-03-2006) del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya que decideix encomanar el desenvolupament del programa dels Campionats de Catalunya en Edat Escolar a les Federacions Esportives, la Federació Catalana d’Escacs estableix el següent reglament.

CAPÍTOL I. PARTICIPACIÓ.

Article 1.- En el torneig poden participar-hi jugadors i jugadores amb llicència FCE en vigor, que no hagin fet els catorze anys abans del primer de gener de l’any en curs i que compleixen les condicions establertes en el present reglament.

Article 2.- Els jugadors amb dret a participar amb les despeses pagades són els següents:

a)     El Campió de Catalunya Sub14 i/o Sub12 i la Campiona de Catalunya Sub14 i/o Sub12 de l’any anterior sempre que s’hagin classificat entre els deu primers de la classificació general.

b)     Els jugadors classificats a les Fases Prèvies homologades per la FCDE de l’any en curs.

Article 3.- Els criteris per als jugadors amb dret a participar amb les despeses al seu càrrec es publicarà a la circular corresponent al Campionat de Catalunya d’edats. 

Article 4.- Tots els jugadors participants hauran de tenir assignada una persona delegada que serà el seu responsable durant tota la competició. 

CAPÍTOL II. INSCRIPCIONS.

Article 5.- Les inscripcions s’hauran de formalitzar a la FCE.

Article 6.- Es considerarà formalitzada la inscripció després del seu abonament i l’acceptació de la mateixa per part de la FCE.

Article 7 .- La FCE podrà determinar un nombre màxim de participants.

CAPÍTOL III. ORGANITZACIÓ

Article 8.- Correspon a la Federació Catalana d’Escacs. La Federació Catalana d’Escacs haurà de designar un Director del Torneig i un Delegat Federatiu. 

CAPÍTOL IV. BASES TÈCNIQUES

Article 9.- El campionat es jugarà per Sistema Suís amb un màxim nou (9) partides. 

Article 10.- No es permetrà jugar més de dues partides per dia.

Article 11.- El ritme de joc es publicarà a la Circular de convocatòria del Campionat.

Article 12.- Els empats a punts a la classificació final es resoldran aplicant els següents sistemes de desempat :

 • Bucholz -1
 • Bucholz Total
 • Progressiu
 • Bucholz Mitjà
 • Número de victòries
 • Sorteig

L'ordre d'aplicació dels tres primers sistemes de desempat es sortejaran un cop finalitzada la competició.

Article 13.- El Comitè de Competició estarà format pel Director del Torneig i el Delegat Federatiu.

Article 14.- El jugador o jugadora que quedi classificat en primera posició obtindrà el títol de Campió de Catalunya Sub14 i es classificarà per al Campionat de Catalunya de l’any següent. La primera jugadora classificada obtindrà el títol de Campiona de Catalunya Sub14 Femenina i es classificarà pel Campionat de Catalunya de l’any següent.

CAPÍTOL V. CRITERIS DE CLASSIFICACIÓ PER AL CAMPIONAT D’ESPANYA D’EDATS.

Article 15.- Els criteris de classificació per als jugadors amb dret a participar es publicarà a la circular corresponent al Campionat de Catalunya d’edats.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Primera.- L’accés a la sala de joc per als participants i per al públic, s’obrirà 15 minuts abans del començament de la ronda de joc.

Els jugadors, delegats, àrbitres i persones autoritzades de l’organització hauran de portar ben visible la credencial que l’organització li hagi proporcionat, sense la qual no podran accedir a la zona de joc.

Els participants que hagin d’abandonar la sala de joc durant la partida hauran de sol·licitar-ho a l’equip arbitral.

Els jugadors, un cop finalitzada la ronda, hauran d’abandonar la zona de joc.

DISPOSICIÓ FINAL

El Reglament General de Competicions de la FCE serà aplicable al Campionat de Catalunya Sub14 en tot allò que no sigui contrari als articles del present Reglament.

 

Reglament del Campionat de Catalunya Sub16

PREÀMBUL

D’acord amb la resolució PRE/544/2006, de 22 de febrer (DOGC núm. 4590 10-03-2006) del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya que decideix encomanar el desenvolupament del programa dels Campionats de Catalunya en Edat Escolar a les Federacions Esportives, la Federació Catalana d’Escacs estableix el següent reglament.

CAPÍTOL I. PARTICIPACIÓ.

Article 1.- En el torneig poden participar-hi jugadors i jugadores amb llicència FCE en vigor, que no hagin fet els setze anys abans del primer de gener de l’any en curs i que compleixen les condicions establertes en el present reglament.

Article 2.- Els jugadors amb dret a participar amb les despeses pagades són els següents:

a)  El Campió de Catalunya Sub16 i/o Sub14 i la Campiona de Catalunya Sub16 i/o Sub14 de l’any anterior sempre que s’hagin classificat entre els deu primers de la classificació general.

  b) Els jugadors classificats a les Fases Prèvies homologades per la FCDE de l’any en curs.

Article 3.- Els criteris per als jugadors amb dret a participar amb les despeses al seu càrrec es publicarà a la circular corresponent al Campionat de Catalunya d’edats. 

Article 4.- Tots els jugadors participants hauran de tenir assignada una persona delegada que serà el seu responsable durant tota la competició.

CAPÍTOL II. INSCRIPCIONS.

Article 5.- Les inscripcions s’hauran de formalitzar a la FCE.

Article 6.- Es considerarà formalitzada la inscripció després del seu abonament i l’acceptació de la mateixa per part de la FCE.

Article 7 .- La FCE podrà determinar un nombre màxim de participants.

CAPÍTOL III. ORGANITZACIÓ

Article 8.- Correspon a la Federació Catalana d’Escacs. La Federació Catalana d’Escacs haurà de designar un Director del Torneig i un Delegat Federatiu.

CAPÍTOL IV. BASES TÈCNIQUES

Article 9.- El campionat es jugarà per Sistema Suís amb un màxim de nou (9) partides.

Article 10.- No es permetrà jugar més de dues partides per dia.

Article 11.- El ritme de joc es publicarà a la Circular de convocatòria del Campionat.

Article 12.- Els empats a punts a la classificació final es resoldran aplicant els següents sistemes de desempat :

 • Bucholz -1
 • Bucholz Total
 • Progressiu
 • Bucholz Mitjà
 • Número de victòries
 • Sorteig

L'ordre d'aplicació dels tres primers sistemes de desempat es sortejaran un cop finalitzada la competició.

Article 13.- El Comitè de Competició estarà format pel Director del Torneig i el Delegat Federatiu.

Article 14.- El jugador o jugadora que quedi classificat en primera posició obtindrà el títol de Campió de Catalunya Sub16 i es classificarà per al Campionat de Catalunya de l’any següent només si repeteix categoria. La primera jugadora classificada obtindrà el títol de Campiona de Catalunya Sub16 Femenina i es classificarà pel Campionat de Catalunya de l’any següent, només si repeteix categoria.

CAPÍTOL V. CRITERIS DE CLASSIFICACIÓ PER AL CAMPIONAT D’ESPANYA D’EDATS.

Article 15.- Els criteris de classificació per als jugadors amb dret a participar es publicarà a la circular corresponent al Campionat de Catalunya d’edats.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Primera.- L’accés a la sala de joc per als participants i per al públic, s’obrirà 15 minuts abans del començament de la ronda de joc.

Els jugadors, delegats, àrbitres i persones autoritzades de l’organització hauran de portar ben visible la credencial que l’organització li hagi proporcionat, sense la qual no podran accedir a la zona de joc.

Els participants que hagin d’abandonar la sala de joc durant la partida hauran de sol·licitar-ho a l’equip arbitral.

Els jugadors, un cop finalitzada la ronda, hauran d’abandonar la zona de joc.

DISPOSICIÓ FINAL

El Reglament General de Competicions de la FCE serà aplicable al Campionat de Catalunya Sub16 en tot allò que no sigui contrari als articles del present Reglament.

Criteris reglamentaris de les Fases Prèvies Sub8 a Sub16

  

PREÀMBUL

D’acord amb la resolució PRE/544/2006, de 22 de febrer (DOGC núm. 4590 10-03-2006) del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya que decideix encomanar el desenvolupament del programa dels Campionats de Catalunya en Edat Escolar a les Federacions Esportives, la Federació Catalana d’Escacs estableixen els següents criteris reglamentaris.

PRÒLEG 

Amb l’objectiu de cercar una millor distribució territorial per a la realització de les fases prèvies del Campionat de Catalunya d’edats (sub8, sub10, sub12, sub14 i sub16), tant a la realització dels campionats previs classificatoris com a l’assignació de les places que donen dret a la final, així com disposar de flexibilitat organitzativa davant de possibles canvis estructurals en l’Administració del territori per part de la Generalitat de Catalunya, es va elaborar el document de Criteris Reglamentaris per aplicar a les fases prèvies del Campionat de Catalunya d’Edats a partir de l’any 2009.

L’experiència de la realització d’aquestes fases prèvies durant l’any 2009 ha portat a la introducció d’algunes revisions d’aquests criteris per a la seva aplicació a partir de l’any 2010.

PARÀMETRES PRINCIPALS.

Els paràmetres principals que intervindran en l’elaboració dels nous criteris seran:

a) La COMARCA serà la unitat administrativa de treball.

 

b) El número de fitxes federatives per trams d’edats determinaran bàsicament l’assignació de places per la Final de Catalunya.

 

b.1  Es determinarà un número de places complementàries en base als resultats en l’anterior Final del Campionat de Catalunya d’edats.

 

b.2 Les províncies de Girona, Lleida i Tarragona, com a suma de les seves comarques, tindrà d’un mínim de 7 places equivalents al 100% en cada tram d’edat. La província de Barcelona tindrà un mínim de 14 places equivalents al 100%, en cada tram d’edat.

 

b.3 Aquesta assignació de places repartirà un número mínim de 160 i màxim de 200 equivalents al 100%.

 

c) El número de places definitives per a la Final de Catalunya vindran determinades pel número de jugadors participants en cada tram d’edat.

 

d) Es determinarà un calendari, marcat per un període únic en què s’haurà de realitzar aquestes prèvies, i seran classificatòries per a la Final de Catalunya corresponent.

 

CRITERIS GENERALS.

Els criteris generals que seran aplicables son els següents:

 

1) Una comarca, representada pels seus Clubs d’Escacs, podrà sol·licitar organitzar una competició pròpia en tots els trams d’edats, sempre i quan en dos d’ells tingui un número de fitxes federatives igual o superior a 35, o en el total dels quatre trams superi els 100, i l’anomenarem COMARCA ÚNICA.

 

2) Quan no es compleixi el primer criteri, les comarques es podran agrupar en base a la seva proximitat i dintre de la seva província, constituint-ne el que s’anomenarà AGRUPACIÓ DE COMARQUES. Aquesta AGRUPACIÓ haurà de ser consensuada i aprovada per la Junta Directiva de la FCE.

 

3) Si una COMARCA es trobés en un entorn en el què no pogués AGRUPAR-SE, serà la Junta Directiva FCE qui determinarà amb quina COMARCA o AGRUPACIÓ DE COMARQUES quedarà encabida.

 

4) Una comarca es podria dividir en parts en tots els trams d’edats, sempre i quan cada partició compleixi les condicions establertes en el primer criteri, i l’anomenarem COMARCA “Nord, Sud, Est, Oest o Central”. Aquest PARTICIÓ haurà de ser consensuada i aprovada per la Junta Directiva de la FCE.

 

5) Aquestes Fases Prèvies seran incloses en el Calendari Esportiu de la FCE.

 

6) El número de places ADJUDICADES a cada campionat vindrà determinat per la inscripció real que tingui aquell campionat, i es determinarà en base als següents criteris:

·       La inscripció es considerarà consolidada en l’aparellament de la 3ª ronda de cada campionat i tram d’edat.

·       El número de places adjudicades (al 100%) s’obtindrà del número d’inscrits consolidats, en base a la següent taula:


 

De 4 a 8

1 plaça

De 9 a 17

2 places

De 18 a 27

3 places

De 28 a 38

4 places

De 39 a 50

5 places

De 51 a 62

6 places

De 63 a 74

7 places

De 74 a 86

8 places

De 87 a 98

9 places

De 99 a 11

10 places

De 111 a 122

11 places

Més de 123

12 places

 

  

Les places que s’adjudiquen es consideren com el seu valor al 100%. 

·       Les províncies de Girona, Lleida i Tarragona, com a suma de les seves comarques o agrupacions de comarques, tindrà garantit d’un mínim de 7 places equivalents al 100% en cada tram d’edat. La província de Barcelona tindrà un mínim de 14 places equivalents al 100%, en cada tram d’edat.

·       En cas que, un cop confirmada la inscripció, la suma total de comarques o agrupacions de comarques en una província no assolís el mínim establert, serà la Comissió d’Escacs Base de la FCE.  qui proposarà la distribució de la plaça o places que manquin per assignar entre les seus d'una mateixa província, de forma proporcional a la inscripció i arrodonint les places a un mínim del 50%. Aquesta proposta es remetrà a la territorial corresponent per a la seva acceptació i, en cas de discrepància, serà decidit en Junta Directiva de la FCE.

7) Es determinaran a cada PARTICIÓ DE COMARCA, COMARCA ÚNICA o AGRUPACIÓ DE COMARQUES un número de places COMPLEMENTÀRIES en base als següents criteris:

 

·       Les classificacions que assoleixin els esportistes de cada partició de comarca, comarca única o agrupació de comarques en l’anterior Final del Campionat de Catalunya d’edats, determinarà un número de places COMPLEMENTÀRIES a adjudicar a la partició de comarca, comarca única o agrupació de comarques corresponent de l’any següent.

·       El 1er classificat i la 1ª classificada de cada categoria de la Final del Campionat de Catalunya d’edats, si estan entre els deu primers de la classificació general de l’any anterior, tindran el dret de participar amb les despeses pagades al 100%, i la plaça serà nominativa.

·       S’adjudicarà una plaça COMPLEMENTÀRIA a aquella partició de comarca, comarca única o agrupació de comarques en la que juguin el 2on i 3er classificat de la general de cada categoria de la Final del Campionat de Catalunya d’edats de l’any anterior. Aquesta plaça quedarà sumada en el tram d’edat en què participin els esportistes corresponents.

·       Les places complementàries dels campió o campiona sub16, o del segon o tercer classificat de la general que deixin de pertànyer en aquesta categoria a l’any següent, quedaran en disposició de la Comissió d’Escacs Base de la FCE que les re-assignarà novament en la categoria sub16 per criteris tècnics i/o de territorialitat.

·       Aquestes places COMPLEMENTÀRIES sumaran directament a les ADJUDICADES per inscripció, però no sumaran sobre el mínim que s’ha garantit a cada província.

8) Es mantindran els criteris de DISCRIMINACIÓ POSITIVA en l’assignació de les places femenines per a la distribució de les places classificatòries a la final, i que correspondrà a un ordre del 30% del total de places ASSIGNADES (ADJUDICADES més COMPLEMENTÀRIES).


9) Un cop determinades el total de places ASSIGNADES (ADJUDICADES més COMPLEMENTÀRIES), la distribució d’aquestes places, tant de la classificació general com de la femenina, serà la següent:


Places

assignades

Classificació general

Classificació Femenina

1er

2on

3er

4rt

1a

2a

3a

4a

1

70%

30%

1,5

100%

50%

2

100%

40%

60%

2,5

100%

75%

75%

3

100%

100%

100%

3,5

100%

100%

50%

100%

4

100%

100%

70%

100%

30%

4,5

100%

100%

100%

100%

50%

5

100%

100%

100%

50%

100%

50%

5,5

100%

100%

100%

85%

100%

65%

6

100%

100%

100%

100%

100%

100%

6,5

100%

100%

100%

100%

50%

100%

100%

7

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

8

100%

100%

100%

100%

100%

60%

100%

100%

40%

9

100%

100%

100%

100%

100%

80%

50%

100%

100%

70%

10

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

11

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

70%

100%

100%

100%

30%

12

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


En cas que una jugadora no aconseguís el percentatge del 50% dels punts menys mig punt, o bé entrés en places de la classificació general, la seva plaça passaria íntegre a la general, generant una plaça més en aquesta.

  

CRITERIS ESPECÍFICS.

 

a) Perquè la DISCRIMINACIÓ POSITIVA tingui aplicació, com a mínim, hauran hagut d’obtenir el 50% dels punts en joc menys mig punt.

 

b) El número total de places ASSIGNADES a un territori només tindrà aplicació si la participació en el tram d’edat corresponent en aquest territori dobla en aquesta assignació. En cas que això no es produeixi, el número total de places ASSIGNADES que li correspondran al 100% en aquest territori seran les de la meitat de la seva participació.

 

c) Cada any s’emetrà una circular en què es publicaran les PARTICIONS DE COMARQUES, COMARQUES ÚNIQUES i AGRUPACIONS DE COMARQUES que hagin estat ASSIGNADES per organitzar les Fases Prèvies al Campionat de Catalunya d’Edats i les places COMPLEMENTÀRIES que els hi corresponen.

 

d) Aquestes PARTICIONS DE COMARQUES, COMARQUES ÚNIQUES i AGRUPACIONS DE COMARQUES que hagin estat ASSIGNADES per organitzar les Fases Prèvies al Campionat de Catalunya d’Edats, també tindran capacitat classificatòria per a la CATEGORIA SUB8, si la seva delegació territorial així ho decideix. Encara i així, i donada la poca experiència competitiva que existeix amb respecte aquesta categoria, els criteris per establir les places que puguin donar drets a accedir a la final de Catalunya sub8 seran publicats cada any mitjançant una circular específica.

 

e) En cas que en algun any es superin les 200 places sumant les ADJUDICADES i COMPLEMENTÀRIES, la Junta Directiva de la FCE podrà modificar per l’any següent la taula de distribució d’adjudicació de places.

 

f) Fins a la consolidació del nou model, que s’ha establert en un mínim de 3 anys i que finalitza en l’any 2011, aquest inclòs, la FCE assumirà els costos derivats de l’arbitratge d’aquestes competicions.

 

g) Al tractar-se de una competició organitzada i tutelada per la FCE, aquests campionats s’hauran de regir per la seva reglamentació.

 

h) Per a cada fase prèvia, els àrbitres assignats hauran de publicar els resultats corresponents a la ronda anterior no més tard del dilluns següent a les 20 h., i els aparellaments de la següent ronda hauran de fer-se públics no més tard del dimecres previ a les 20 h.

 

i) En aquells casos que sigui necessari encabir dins una mateixa competició a esportistes d’origen escolar i no federats, la FCE intentarà obrir vies per a la seva inscripció federativa que permeti organitzar el campionat respectiu dins els criteris de competició establerts per la pròpia FCE.

 

j) La competició en aquestes fases prèvies estarà tutelada sota aquests criteris per la FCE, però l’organització d’aquests campionats correspondran als clubs que ho sol·licitin i que compleixin amb els criteris establerts en l’apartat 3. En cas que algun territori manqui d’organització executiva per realitzar el seu campionat, la FCE velarà perquè els jugadors de la comarca afectada puguin participar en campionats de comarques veïnes. En cas d’AGRUPACIONS DE COMARQUES que ocupin tota una província, podrà ser la FCE qui assumeixi completament l’organització d’aquestes Fases Prèvies en aquest territori.