Es convoca a la sessió d’Assemblea General Ordinària de la Federació Catalana d’Escacs, que se celebrarà al Consell Català de l'Esport (Sala d’Actes), Carrer Sant Mateu s/n d'Esplugues de Llobregat (Veure mapa), el proper dia 09 de maig de 2009, a les 16:00 hores en primera convocatòria i a les 16:30 hores en segona convocatòria, amb el següent:  

O R D R E    D E L   D I A 

INFORME DEL PRESIDENT 

Primer.- Nomenament de tres interventors per a l’aprovació de l’acta de l’assemblea.

1.     Aprovació, si s’escau,  del calendari esportiu corresponent al 2009. 

2.     Aprovació, si s’escau, del  pressupost corresponent al 2009 i estats comptables del 2008.

3.    Propostes de la Junta Directiva i dels clubs de modificació dels reglaments. Les propostes de clubs es poden presentar fins el dia 24 d’abril de 2009 a les 18 hores. Recordem que les propostes han de correspondre a articles concrets dels reglaments de la FCE (als quals s’ha de fer referència) i respondre a un interès general. La Junta Directiva es reserva el dret de no admetre propostes de clubs que incompleixen els mínims requisits formals o legals o que únicament responguin a interessos particulars i no als interessos generals de l’assemblea.

4.     Ratificació de nous càrrecs de la Junta Directiva de la FCE.

5.     Elecció membres Comitè Apel·lació.

6.     Torn obert de paraules.

Un cop finalitzada l’Assemblea General Ordinària se celebrarà l’Assemblea General Extraordinària amb el següent ordre del dia:

INFORME DEL PRESIDENT

  1. Autorització de l’assemblea al finançament del nou local de la Federació Catalana d’Escacs al barri de Sant Andreu de Barcelona.

  2. Torn obert de paraules.

Antoni Ayza Casamitjana,
President Federació Catalana d’Escacs


Notes importants 

1a.-    D’acord amb l’article 32 dels Estatuts de la FCE i la normativa general d’aplicació, tota la documentació relativa als punts de l’ordre del dia, estaran a disposició de tots els membres d’aquesta Federació, com a molt tard, a partir del dia 27 d’abril de 2009.

2a.- S’adjunta a la convocatòria un model de certificat per poder acreditar la representació necessària davant l’Assemblea.


Model de Certificat

El Sr.____________________________________________________________ en la meva qualitat de Secretari de la Junta Directiva del CLUB _____________________________________________________________________, entitat afiliada a la FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS, com a millor en dret procedeixi,

C E R T I F I C O,

que el Sr. _______________________________________________________, major d’edat, amb D.N.I. ______________________ i soci de l’entitat, és el representant legal del Club ____________________________________________________________________ en l’Assemblea General de la Federació Catalana d’Escacs del proper dia _______________________.

 I perquè així consti als efectes legals oportuns signo el present certificat amb el vist-i-plau del President.

Secretari                                                                      Vist-i-plau 


FCE 06/04/2009