Es convoca a la sessió d’Assemblea General Ordinària, que se celebrarà a la localitat de Barcelona, Carrer Sant Adrià, 20 (Recinte Fabra i Coats) el proper dia 18 de maig de 2013, a les 16 hores en primera convocatòria i a les 16:30 hores en segona convocatòria. 

O R D R E    D E L   D I A 

INFORME DEL PRESIDENT 

Nomenament de dos interventors per a l’aprovació de l’acta de l’assemblea.

  1. Aprovació, si s’escau, de la memòria esportiva corresponent al
  2. Aprovació, si s’escau, dels estats comptables del 2012. Anàlisi econòmic general de la Federació Catalana d'Escacs.
  3. Propostes de la Junta Directiva
  4. Propostes que les entitats afiliades vulguin presentar a l’Assemblea, sempre que tinguin el suport del 10% del total d’afiliats (17 avals) i que tinguin entrada a la Federació amb 40 dies d’anticipació a la data de celebració, a fi de quedar incloses en l’ordre del dia (Art 23.i dels estatuts). Recordem que les propostes han de correspondre a articles concrets dels reglaments (Les propostes han de tenir 3 apartats: Redactat actual de l’article en qüestió. Nou redactat que es proposa. Motius del canvi proposat ) i respondre a un interès general. La Junta Directiva es reserva el dret de no admetre propostes de clubs que incompleixen els mínims requisits formals o legals o que únicament responguin a interessos particulars i no als interessos generals de l’assemblea.
  5. Torn obert de paraula.

 

Barcelona, 15 de febrer de 2013

Antoni Ayza Casamitjana, 
President Federació Catalana d’Escacs