ORGANITZADOR:

Federació Catalana d’Escacs amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i la plataforma online Chess.com.

 

PARTICIPANTS:

Podran participar tots els esportistes amb llicència FIDE en vigor i amb un compte a chess.com.

 

SISTEMA DE JOC:  

El torneig es disputarà online des de la plataforma Chess.com, www.chess.com , però els esportistes hauran de jugar de manera presencial des d’una de les seus oficials habilitades en diferents ciutats del món. La seu principal serà la de Barcelona. Hauran de portar el seu ordinador portàtil, tauleta o telèfon mòbil per tal de poder competir. Tot i així, seguint les recomanacions de chess.com, recomanem utilitzar ordinador portàtil abans que tauleta o mòbil i jugar des del web del portal abans que des de l'aplicació.

La pantalla dels dispositius de joc hauran d’estar en posició vertical i sempre visible per a l’equip arbitral.

Es faran dos grups, A i B (sub2000 FIDE), pel Sistema Suís FIDE basat en valoració (Sistema Holandès) a 9 rondes amb l’ajuda d’un programa informàtic homologat per la FIDE. Els esportistes de menys de 2000 d’Elo FIDE poden jugar el grup A i optar als seus premis. Els vuit primers classificats de cada grup jugaran un Sistema Knock-out per definir la classificació final de cada grup.

El knock-out entre els vuit primers classificats, tant del grup A com del grup B, serà al millor de 4 partides a quarts de final, semifinals i 3er/4rt classificat. La final serà al millor de sis partides. En cas d’empat final a punts, en qualsevol fase del knock-out, guanyarà l’esportista que tingui millor classificació a l’obert. Els creuaments seran de la següent manera:

 

RITME DE JOC:

El ritme de joc del sistema suís serà de 60 minuts per esportista amb un increment de 30 segons per jugada des de la primera. El ritme de joc del sistema knock-out serà de 5 minuts més 3 segons per jugada.

 

DIES DE JOC:

Del 27 de novembre al 6 de desembre del 2020.

 • 1a ronda: 27 de novembre del 2020 a les 16:00 hores (GMT +1).
 • 2a ronda: 28 de novembre del 2020 a les 16:00 hores (GMT +1).
 • 3a ronda: 29 de novembre del 2020 a les 16:00 hores (GMT +1).
 • 4a ronda: 30 de novembre del 2020 a les 16:00 hores (GMT +1).
 • 5a ronda: 1 de desembre del 2020 a les 16:00 hores (GMT +1).
 • 6a ronda: 2 de desembre del 2020 a les 16:00 hores (GMT +1).
 • 7a ronda: 3 de desembre del 2020 a les 16:00 hores (GMT +1).
 • 8a ronda: 4 de desembre del 2020 a les 16:00 hores (GMT +1).
 • 9a ronda: 5 de desembre del 2020 a les 16:00 hores (GMT +1).
 • Knock-out: 6 de desembre del 2020 a les 16:00 hores (GMT +1).

 

SEUS DE JOC:

Hi haurà diferents seus de joc per jugar de manera online mitjançant la plataforma Chess.com, en diverses ciutats de tot el món. Cada seu haurà de tenir el seu àrbitre/equip arbitral. La seu de joc principal serà a Barcelona, concretament a la seu social de la Federació Catalana d’Escacs, C/ Sant Adrià 20 (Recinte Fabra i Coats) de Barcelona.

Està adaptat per persones amb discapacitat física segons la normativa vigent de la Generalitat de Catalunya.

Hi haurà una segona seu a la ciutat de Barcelona, la del Club d’Escacs Barcelona, C/Julià Portet 5, principal, de Barcelona. 

 

INSCRIPCIONS:

La quota d’inscripció al torneig, per a les seus de Barcelona, serà de 50 € per participant. Els esportistes menors de 16 anys, la gent gran major de 65 anys i persones amb discapacitat reconeguda del 33% o superior hauran de pagar 35 €.

Per fer la inscripció, s'haurà de fer mitjançant el següent FORMULARI.

El pagament de la inscripció, per les seus de Barcelona i Girona, s’haurà de fer a la Federació i es podrà fer de la següent forma:

Per transferència bancària al compte de Caixabank ES28 2100 0804 3002 0084 8216 indicant el nom i cognoms del participant, nom d’usuari a chess.com i la seva seu de joc.

Les inscripcions es faran abans del 22/11/2020, a les 19 hores. Un nom d’usuari de chess.com identificarà a cada participant, i aquest nom no es podrà canviar durant el transcurs del torneig. Serà responsabilitat de l’esportista fer la inscripció amb l’usuari correcte.

La quota d’inscripció en la resta de seus serà a decisió de cada seu, sempre amb l'aprovació de la Federació Catalana d’Escacs. El pagament de la mateixa es farà a la seu en la que jugui cada inscrit, de manera presencial o per un altre mitjà de pagament que indiqui cada seu.

Si en una seu oficial no es pot realitzar el torneig, degut a les condicions sanitàries que indiquin les autoritats competents o per qualsevol raó externa de força major, els participants d’aquella seu recuperaran la seva inscripció sense dret a cap altre compensació. Per a la resta de seus, el torneig continuaria amb normalitat.

L’organització es reserva el dret d’anul·lar una inscripció.

 

RÀNQUING:

Es publicarà al web de la FCE, a la plataforma Chess.com, a chess-results i a les sales de joc. El rànquing es farà per elo FIDE standard o en el seu defecte per elo nacional (elo FCE standard en el cas dels esportistes amb llicència catalana).

El primer elo que s’utilitzarà per a la classificació per trams, serà el FIDE. En el seu defecte, els participants amb elo FCE standard se’ls tindrà en compte aquest, o l’elo FEDA per a esportistes de la resta de federacions territorials estatals sense elo FIDE. El esportistes que no pertanyen a la FCE i que no tinguin elo FIDE ni elo FEDA, no puntuaran per a trams.

 

EMPARELLAMENTS:

Els emparellaments els farà l’àrbitre principal del torneig amb el suport del programa informàtic Swiss Manager. Un cop publicats no es consideraran definitius fins transcorreguts 30 minuts de la seva publicació. Passat aquest temps no es modificaran (excepte millor criteri de l’àrbitre).

 

DESCANSOS:

Els descansos (byes) que pot demanar un esportista seran tres (3), de zero punts. Els interessats hauran de comunicar-ho a l’àrbitre de la seva seu abans de finalitzar la ronda anterior.

 

AVALUACIÓ:

Torneig no vàlid per elo FIDE.

En el cas que algún participant sigui banejat o es demostri que ha fet trampes, els seus resultats seran comptabilitzats com a derrotes i serà expulsat automàticament del torneig. Els contraris d’aquest esportista banejat guanyaran el punt.

 

RETARDS:

Aquells esportistes que es presentin davant del tauler amb més de 30 minuts de retard de l’hora indicada per començar la ronda, perdran la partida, tret que l’àrbitre decideixi una altra cosa.

 

INCOMPAREIXENÇA:

Serà eliminat del torneig l’esportista que no es presenti a una ronda, tret que l’àrbitre decideixi un altre cosa. L’esportista eliminat/retirat perd tots els seus drets.

 

DESEMPATS:

Ordre d’aplicació dels següents desempats:

1.- Buchholz -1, amb ajust FIDE de contrincant virtual

2.- Buchholz Total, amb ajust FIDE de contrincant virtual.

3.- Buchholz Mitjà(1) amb ajust FIDE de contrincant virtual

4.- Performance Recursiva (54)

5.- Sorteig

En el knock-out, els esportistes que perdin en quarts de final ja no jugaran més i la seva classificació (5è fins al 8è) vindrà definida per la classificació de l’obert. Els esportistes que perdin en semifinals jugaran pel tercer i quart lloc. En cas d’empat a 2 prevaldrà també la classificació de l’obert. Per la final, que serà a sis partides, en cas d’empat a 3, també prevaldrà la classificació de l’obert.

 

DIRECCIÓ:

Sr. Jordi Magem Badals

 

COMITÉ D’APEL·LACIÓ:

Serà format pel Director del Torneig o a qui delegui, en qualitat de president, un representant de Chess.com i un esportista titular major d’edat, més un esportista reserva, també major d’edat. Les decisions de l’Àrbitre Principal podran ser apel·lades al Comitè per escrit i com a màxim 30 minuts després del final de la ronda.

Existeixen FULLS DE RECLAMACIONS a disposició dels participants.

 

PREMIS

Hi haurà un total de 18.000 € en premis, repartits entre la classificació general dels dos grups, A i B, i els diferents trams establerts per a cada grup. En el grup A hi haurà dos trams, el tram de menys de 2300 d’elo FIDE i el tram de menys de 2150 d’elo FIDE. En el grup B hi haurà un tram de menys de 1800 d’elo FIDE.

Els premis no seran acumulables i es repartiran seguint l’ordre de la següent taula. Els esportistes que puguin optar a dos premis, rebran el de major valor econòmic i si fossin del mateix valor, s’assignarà el de la classificació general. L’altre premi se li donaria al següent classificat.

Els participants que no juguin l’última ronda perdran tots els drets assolits. 

 

Grup A

   

Tram -2300

Tram -2150

1

5.000,00 €

 

1

500,00 €

400,00 €

2

3.000,00 €

 

2

300,00 €

250,00 €

3

2.000,00 €

 

3

200,00 €

150,00 €

4

1.400,00 €

       

5

800,00 €

       

6

700,00 €

       

7

600,00 €

       

8

450,00 €

       

9

300,00 €

       

10

200,00 €

       

11

150,00 €

       

12

100,00 €

       
           

Grup B

   

Tram -1800

 

1

500,00 €

 

1

200,00 €

 

2

300,00 €

 

2

130,00 €

 

3

200,00 €

 

3

70,00 €

 

4

100,00 €

       

 

Els premis en metàl·lic estan sotmesos a retenció espanyola d’IRPF segons la legislació fiscal espanyola vigent i es pagaran per transferència bancària al número de compte que indiqui el guanyador del premi.

La retenció vigent és del  15% per als residents a l’Estat i 24% els estrangers.

Per poder cobrar el premi serà necessari:

 • Enviar escanejat una còpia del DNI o del passaport per les dues cares al correu federacio@escacs.cat.
 • Omplir i signar el model d'imprès federatiu per al pagament de premis per transferència bancària i fer-ho arribar amb signatura digital o en original (no val escanejat) a la Federació.
 • Indicar el número de compte bancari on es vulgui cobrar el premi.

 

DISPOSITIUS ELECTRÒNICS:            

Els participants han de portar el seu dispositiu per a jugar el torneig. Està prohibit utilitzar qualsevol dispositiu electrònic que no s’utilitzi com a dispositiu per jugar online. En el cas del dispositiu de joc, aquest no podrà emetre cap so.

Tota la resta de dispositius electrònics que tingui el participant hauran d’estar apagats, com telèfons, smartwatch, auriculars, etc…..

Un esportista podrà portar un tauler i peces per tenir la posició actual de la partida. En cap cas podrà analitzar en el tauler.

Excepcionalment l’àrbitre pot demanar a un esportista que, en privat, mostri o permeti, que s’inspeccionin les seves pertinences. Si l’esportista refusa a cooperar amb aquestes obligacions, l’àrbitre prendrà mesures en base a l’article 12.9 de les Lleis dels Escacs de la FIDE. A la segona infracció en el torneig, l’esportista pot ser expulsat del mateix, comunicant el fet a la FIDE.

 

ANTI-TRAMPES:       

Durant la partida està prohibit que els esportistes facin ús de notes, fonts d’informació, consells, telèfons mòbils, mitjans de comunicació i d’anàlisi o fer-los en un altre tauler d’escacs o electrònic. L’organitzador ho comunicarà a la FIDE.

Els participants acceptaran les decisions anti-cheating de la plataforma Chess.com i de l'organització del torneig.

 

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE DESCONNEXIÓ 

Fallada del servidor / temps d'inactivitat del servidor:

En el cas que es produeixi un error o un mal funcionament del servidor durant el transcurs d’una ronda, la FCE i Chess.com prendran les accions necessàries per tal de poder reprendre la ronda o les partides afectades. Si les partides afectades són excessives, es podrà reiniciar la ronda o fins i tot cancel·lar-la.

Serà responsabilitat de cada seu de joc garantir una internet de bona qualitat. Si falla internet d’una seu de joc, les partides en cap cas s’ajornaran o es repetiran. Un jugador no perd la partida al desconnectar-se, ja que el seu temps continua corrent. Només perd quan se li acaba el temps al rellotge de chess.com.

 

PROTOCOL SANITARI:

A l’entrada de les sales de joc es portaran a terme les mesures sanitàries vigents dels protocols contra la COVID-19.

 

ÈTICA:            

Els esportistes no actuaran de forma que deshonrin el joc dels escacs i es comportaran correctament, tant dintre com fora de les instal·lacions esportives. No està permès als esportistes abandonar el recinte de joc sense el permís de l’àrbitre.    

 

PUBLICITAT:              

La Federació Catalana d’Escacs té la voluntat de fer difusió de l'esdeveniment tant a la premsa com a les xarxes socials, pel què prendrà i publicarà imatges, així com les dades mínimes necessàries per fer les classificacions i aparellaments. Per mesures de seguretat, també es farà gravació de la sala de joc en directe. Per la qual cosa, al formalitzar la inscripció els participants autoritzen a l’organització a publicar imatges del torneig en les quals hi apareguin per tal de fer difusió de l’activitat.

 

DISCIPLINA:              

Els participants en aquesta competició accepten i se sotmeten a la Jurisdicció Disciplinaria Esportiva i a la normativa de la FIDE. 

TOT EL NO PREVIST en aquestes bases es regirà per la normativa de la FCE i la FIDE. 

LA PARTICIPACIÓ en el torneig implica l’acceptació d’aquestes bases i seran d’obligat compliment.

L’organització es reserva el dret a modificar algun aspecte de les bases.

 

FAQS del Barcelona world E-Chess Open - Ciutat de Barcelona 2020