PREÀMBUL

El Mini-Circuit Territorial de Barcelona d’Escacs està format per un conjunt de torneigs de ritme lent que es disputen de setembre a juny, i estan organitzats pels clubs de la Territorial de Barcelona. Aquests torneigs han de contemplar un seguit de condicions organitzatives preestablertes.

1. ORGANITZACIÓ I DIRECCIÓ

L’organització i direcció del Mini-Circuit correspon a la Territorial de Barcelona de la Federació Catalana d’escacs.

Serà responsabilitat de la Territorial de Barcelona:

 1. Publicar anualment la normativa que regirà cada edició del Mini-Circuit.
 2. Dotar de premis econòmics a la classificació absoluta i de trams. La Federació abonarà els premis i repartirà els trofeus un cop finalitzat el Mini-Circuit en una cloenda en un local i data a determinar.
 3. Difusió d’informació i classificacions del Mini-Circuit i de tots i cadascun dels Oberts que en formen part al web de la FCDE en l’apartat de la Territorial.
 4. Mantenir actualitzada la informació corresponent a les classificacions individuals provisionals.
 5. Cedir el material de joc als clubs organitzadors en cas de necessitat, aplicant el cànon oficial de cessió de material. Els organitzadors són responsables dels trasllats, custòdia i bon ús del material cedit per la FCE.
 6. Posar a l’abast dels organitzadors l’imprès oficial de reclamacions. Aquest imprès es pot descarregar del Web de la FCE.

2. MEMBRES DEL MINI-CIRCUIT

2.1 SOL·LICITUTS PER A FORMAR PART DEL MINI-CIRCUIT

Els campionats interessats a ser inclosos en el Mini-Circuit Territorial de Barcelona ho hauran de comunicar a la Territorial de Barcelona com a molt tard el mes de setembre mitjançant el següent formulari i adjuntant les bases del campionat. Només hi pot haver fins a dues sol·licituds de torneig per club.

2.2 REQUISITS MÍNIMS

Per poder ser inclosos en aquest Mini-Circuit Territorial de Barcelona, els Oberts hauran de complir les condicions següents:

 1. El club ha de pertànyer a la Delegació Territorial de Barcelona.
 2. Ser admès per la Territorial de Barcelona, i complir amb la normativa de la FCE i FIDE aplicable.
 3. Comptar amb l’homologació de les dates de celebració del torneig. La direcció del Circuit vetllarà per a que no se superposin dos o més torneigs a les mateixes dates. En cas de superposició es permetrà campionats que tinguin una distància de 30km entre ells a excepció de Barcelona ciutat, on hi pot haver més d’un torneig a la vegada. En cas de no respectar aquesta distància, la direcció del Circuit intentarà fer d’intermediari entre els clubs per acordar unes dates i en cas de no ser possible decidirà quin forma part del Mini-Circuit.
 4. Els espais de joc hauran de complir certes normes de lluminositat, amplitud, acústica (absència de sorolls), lavabos, climatització, cadires còmodes, espai mínim vital per jugador de 70 cm., ... i totes aquelles que permetin la comoditat dels esportistes i equips arbitrals.
 5. Els torneigs hauran de publicar setmanalment al web del torneig i a chess-results els aparellaments i resultats.
 6. Els torneigs facilitaran la inscripció gratuïta als vigents Campions de la Territorial de Barcelona d’edats de sub-8 a sub-18 que van aconseguir el títol al Campionat provincial.
 7. Els organitzadors del torneig han de disposar de l’assegurança obligatòria de responsabilitat civil.
 8. Els torneigs han de fer constar en tota la seva publicitat que és un “Torneig vàlid per al “II Mini-Circuit Territorial de Barcelona” mostrant el logotip de la FCDE.
 9. Figurarà a les bases, díptics, web, etc, l’enllaç a la pàgina del Mini-Circuit.
 10. Els organitzadors han d’enviar fotografies per a publicar un cop finalitzat el torneig i la informació que considerin adient.

L’incompliment dels requisits mínims indispensables i el no pagament dels premis i sous establerts suposarà l’eliminació del torneig en la següent edició del Mini-Circuit.

3. REGLAMENT DE COMPETICIÓ COMÚ PER A TOTS ELS TORNEIGS

 1. Els esportistes que hi participin hauran de tenir llicència FCE, FEDA o FIDE en vigor.
 2. Els torneigs podran dividir-se en grups, sempre que aquests estiguin adaptats als trams del Mini-Circuit. Els organitzadors hauran de designar quins trams de puntuació del Mini-Circuit estan inclosos a cada grup. Els grups es delimitaran per ELO Català.
 3. No es podrà jugar més de dues rondes diàries.
 4. El ritme de joc ha de ser amb increment.
 5. Els participants cedeixen el dret a la seva imatge a l’Organització i/o terceres persones per la difusió de l'esdeveniment, dels resultats de la prova i la promoció del joc dels escacs.
 6. Els torneigs hauran d'assenyalar a les bases de la competició la tolerància en la presentació dels esportistes davant el tauler.

4. CLASSIFICACIONS I PREMIS INDIVIDUALS

4.1 Nombre de torneigs puntuables per a cada esportista:

Per als premis de la Classificació general del Mini-Circuit se sumaran les 4 millors puntuacions aconseguides als torneigs.

Per als premis de la classificació per trams d’Elo se sumaran les 4 millors puntuacions aconseguides als torneigs.

4.2 Puntuacions per trams d’elo:

A la classificació general i per trams es tindrà en compte només l’elo fce. La divisió d’un torneig en grups ha de coincidir amb algun d’aquests trams.

Columna1

Torneigs avaluables

Tram A

Esportistes de 2000 a 2149

Tram B

Esportistes de 1850 a 1999

Tram C

Esportistes de 1700 a 1849

Tram D

Esportistes fins a 1699

 

En torneigs dividits en grups, qui participa expressament en un grup que no sigui del seu tram, renúncia a puntuar al seu tram. Els premis de la classificació general i els d’un tram no són acumulables. Es donarà el premi d’import superior. Els premis estaran subjectes a la retenció d’irpf corresponent segons la legislació vigent. Serà obligatori presentar còpia del DNI, NIE o del passaport.

Pel que fa els esportistes menors d’edats, el premi serà cobrat pels seus representants legals.

Tots els esportistes competiran per a la classificació del Mini-Circuit en el tram del primer torneig on aconsegueixin puntuar segons les taules de puntuació de les diferents categories de torneigs. L’ordre d’aplicació d’aquesta norma serà cronològic de la data d’inici de cada torneig. En cada torneig competiran en el seu tram segons la seva avaluació a l’inici del torneig. Si guanyen punts en un tram diferent del primer tram en el que hagin puntuat sumaran a aquest darrer tram.

4.3 Punts que atorguen els torneigs:

Per a la Classificació General:

Class.

Punts

50 punts

45 punts

40 punts

35 punts

30 punts

25 punts

20 punts

15 punts

10 punts

5 punts

Per a la classificació per trams:

Class.

Punts

25 punts

20 punts

15 punts

10 punts

5 punts


Per puntuar s’haurà d’haver jugat el 75 % de les partides del torneig.

4.4 Pressupost en premis

El total de premis serà de 1580 €.

Per a la Classificació General:

Class.

Import

400€ +trofeu

300€+trofeu

200€+trofeu

100€

80€

Per a la classificació per trams:

Class.

Import 1r

Tram A

100€+trofeu

Tram B

100€+trofeu

Tram C

100€+trofeu

Tram D

100€+trofeu


4.5 Desempats

Una vegada finalitzats tots els torneigs que formen part del Mini-Circuit, els desempats, tant en el cas de la classificació general com en la de trams, s’establiran de la manera i ordre que s’indica a continuació:

1. Millor puntuació obtinguda, segons les taules de puntuació del Mini-Circuit, en un torneig.

2. Si continua l’empat es continuaran afegint una a una les millors puntuacions que s'hagin obtingut en els torneigs disputats.

3. Si persisteix l’empat desprès d’haver sumat totes les puntuacions obtingudes en tots els torneigs disputats, es tindrà en compte el percentatge de partides guanyades que hagin computat pera la classificació.

4. Per últim, i si continua l’empat, es repartiran els premis en metàl·lic entre els empatats.

4.6 Exclusió dels premis del Mini-Circuit

Es penalitzarà amb l’exclusió dels premis del Mini-Circuit:

1. Abandonar un torneig per jugar-ne d’altres amb coincidència de dates. No se sancionarà la incorporació tardana en un torneig de jugadors provinents d’altres torneigs, sempre que no rebin byes compensats.

2. Participar en torneigs del Mini-Circuit sense tenir llicència federativa en vigor, atorgada per qualsevol federació nacional, regional o local.

3. Per sancions disciplinàries del Comitè de Competició de la FCE.

4. Esportistes que de forma reiterada s’inscriguin en torneigs del Mini-Circuit i no es presentin a jugar. La direcció del Mini-Circuit enviarà un informe d’aquests jugadors al Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la FCE per a què puguin ser sancionats.

 

Vilanova i la Geltrú, a 20 de setembre de 2023

Ivan Marina de la Torre

Delegació Territorial de Barcelona