A TOTS ELS PARTICIPANTS DELS CURSOS D’ÀRBITRE CATALÀ 2012

Benvolgut amic/amiga:

Mitjançant aquesta circular es convoca un nou examen per l’obtenció del títol d’Àrbitre Català. Aquesta prova serà també vàlida per l’obtenció del títol d’Àrbitre de Suport.

DIA I LOCAL

L’examen es realitzarà el dissabte, 15 de juny de 2013, a les 16:00h. Les seus seran:

 • Delegació de Barcelona: Local de la Federació Catalana d’Escacs. C/ Sant Adrià 20 (Recinte Fabra i Coats), de Barcelona.
 • Delegació de Girona: Local del Club Escacs Banyoles, al Carrer del Canat s/n., de Banyoles.
 • Delegació de Lleida: Casal de la Ciudad ‘Lapallavacara’, Pintor Borràs 19, de Balaguer, al costat de la plaça del Pou (Casc Antic).

DRETS D’INSCRIPCIÓ

La inscripció és gratuïta per a tots aquells aspirants que no hagin superat un dels cursos per a l’obtenció del títol d’àrbitre català celebrat durant l’any 2012.

DURADA i CONDICIONS DE L’EXAMEN

La durada de l’exercici serà de tres (3) hores. El delegat de la comissió delegada de la F.C.d’E. avisarà quan restin quinze (15) minuts i quan restin cinc (5) minuts per a la finalització del temps. El temps serà distribuït entre les diferents parts de l’examen a conveniència de l’aspirant.

El únics materials permesos per a la realització de la prova són un bolígraf blau i portar un document legal amb fotografia (DNI, carnet de conduir o passaport) com a element identificador. Està prohibit tenir qualsevol material que tingui relació amb l’examen com apunts, llibres, reglaments, etc.

Si un aspirant és sorprès utilitzant mitjans no autoritzats o comunicant-se amb un altre aspirant serà convidat a abandonar l’exercici. El delegat de la comissió delegada de la F.C.d’E. farà constar aquesta incidència en el paper de l’examen retirat de l’aspirant, així com a l’acta, recollint el nom d’aquest. Si un aspirant es negués a complir les instruccions, el delegat federatiu ho farà constar a l’acta.

L’aspirant que, per qualsevol causa, hagués d’abandonar el lloc de realització de l’exercici, haurà de lliurar el seu examen i no podrà tornar a entrar, a excepció de casos totalment excepcionals que permeti el delegat de la F.C.d’E.

Tots els aspirants presents a l’aula hauran de lliurar el qüestionari de l’examen, encara que es retirin sense realitzar l’exercici.

El delegat de la comissió delegada de la F.C.d’E. té instruccions de no respondre a cap pregunta dels aspirants sobre el contingut de l’examen.

FORMAT DE L’EXAMEN D’ÀRBITRE CATALÀ

 

L’examen serà en català. L’exercici consta de tres parts eliminatòries, s’han de superar cadascuna d’elles amb un mínim del 50% perquè es pugui considerar la resta de l’examen. La prova es superarà aconseguint un 60% de la puntuació total.

Primera part. Consta de trenta (30) preguntes tipus test amb quatre (4) possibles respostes. La puntuació d’aquesta part és de zero (0) a deu (10) punts. Cada resposta correcta puntuarà 1/3. Les respostes errònies restaran 1/9 punts. Les preguntes no respostes ni sumaran ni restaran puntuació.

En cada cas només hi ha una resposta vàlida, considerant-se sempre com a tal la que s’ajusti més a la correcció. També, quan una resposta genèrica inclogui altres possibilitats certes, és més correcte la resposta completa que qualsevol de les respostes parcialment certes.

La manera d’omplir aquesta primera part és la següent. Les respostes es marcaran en aquest mateix quadern d’enunciats. L’aspirant farà una circumferència al voltant de la lletra identificadors de la resposta que consideri correcta. No s’admetran rectificacions. No es proporcionarà més d’un exemplar de l’examen a cada aspirant, per la qual cosa s’ha de ser molt curós a l’hora de marcar les respostes.

Segona part. Consta de cinc (5) preguntes amb resposta relativament breu. La puntuació d’aquesta part és de zero (0) a deu (10) punts. S’haurà de respondre exclusivament en l’espai a continuació de cada pregunta. Es valorarà la concisió i claredat en la resposta.

Tercera part. Consta de dues (2) preguntes amb resposta relativament extensa. Puntuarà de zero (0) a deu (10) punts i s’hauran de contestar en l’espai reservat a continuació de cada pregunta.

FORMAT DE L’EXAMEN D’ÀRBITRE DE SUPORT

L’examen serà en català. Tots els examens també seran avaluats per l’obtenció del títol d’Àrbitre de Suport (sense tenir que demanar-ho explícitament). L’exercici consta de dues parts eliminatòries, s’han de superar cadascuna d’elles amb un mínim del 45% per què es pugui considerar la resta de l’examen. La prova es superarà aconseguint un 50% de la puntuació total.

Primera part. Consta d’un subgrup de vint (20) preguntes tipus test de l’examen d’Àrbitre Català amb quatre (4) possibles respostes. La puntuació d’aquesta part és de zero (0) a deu (10) punts. Cada resposta correcta puntuarà 1/2. Les respostes errònies restaran 1/6 punts. Les preguntes no respostes ni sumaran ni restaran puntuació.

Segona part. Consta d’un subgrup de tres (3) preguntes amb resposta relativament breu de l’examen d’Àrbitre Català. La puntuació d’aquesta part és de zero (0) a deu (10) punts. S’haurà de respondre exclusivament en l’espai a continuació de cada pregunta. Es valorarà la concisió i claredat en la resposta.

En tots els casos, aquestes preguntes estaran degudament indicades i cobriran únicament el temari per a l’obtenció del títol d’Àrbitre de Suport.

TEMARI PER L’EXAMEN D’ÀRBITRE CATALÀ

 • Lleis dels Escacs de la FIDE i annexes
 • Reglament del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la Federació Catalana d’Escacs
 • Utilització i configuració de rellotges analògics i digitals
 • Reglament General de Competicions
 • Reglament del Campionat de Catalunya per Equips
 • Normativa per als Torneigs Homologats
 • Normativa per a les Jornades d’Escacs Avaluables
 • Normativa d’Avaluació Catalana
 • Normativa per l’Obtenció de Normes i Títols de Mestre Català
 • Sistema Suís Basat en Valoració
 • Sistema Suís FIDE
 • Titulacions i normes d’àrbitre
 • Feina i competències de l’àrbitre
 • Confecció de bases de torneigs
 • Sistemes de desempat de la FIDE i la FCE
 • Circular FEDA 03/2013. Informes y Evaluación de Torneos 2013
 • Circular CAT 12/2013. Informes, registres i avaluació de torneigs a partir del 15 d’abril de 2013

Tota la informació tècnica es pot trobar al web de la Federació Catalana d’Escacs: http://escacs.cat/comites/arbitres/material-arbitral

TEMARI PER L’EXAMEN D’ÀRBITRE DE SUPORT

 • E.I E.II E.III Lleis dels Escacs de la FIDE
 • Reglament del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la Federació Catalana d’Escacs
 • Utilització i configuració de rellotges analògics i digitals
 • Reglament General de Competicions
 • Titulacions i normes d’àrbitre
 • Feina i competències de l’àrbitre

Tota la informació tècnica es pot trobar a la web de la Federació Catalana d’Escacs: http://escacs.cat/comites/arbitres/material-arbitral

Barcelona, a 17 d’abril de 2013.

Comitè Tècnic d’Àrbitres de la F.C.d’E.