REUNIT, el Comitè d’Apel.lació de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona, el dia 17 de març de 2009 per conèixer els temes de la seva competència, i

 

VIST,  l’acta de l’encontre entre el C.E. Montblanc i el C.E. Lira Vendrellenca B de la ronda 4 del Campionat de Catalunya per Equips a la Primera Categoria. On el C.E. Montblanc indica que el jugador i delegat José Ignacio Fernandez del Rio de la Lira Vendrellenca va comunicar al seu company d’equip Daniel Ayuso que li havia caigut la bandera al seu contrincant.

 

VIST, l’escrit d’apel.lació del C.E. Lira Vendrellenca.

 

ATES, el que diu el Reglament Disciplinari de la FCE en el seu Article 12.3 “Són infraccions greus: Les conductes que alterin el desenvolupament normal d’una prova o d’una competició que no estiguin contemplades com a faltes molt greus.

 

ATES, el que diu l’article 2.6 del Reglament General de Competicions de la FCE:

 

...El delegat ha d’abstenir-se de qualsevol intervenció durant el joc, llevat del que s’ha indicat fins ara. No ha de donar informació a un jugador sobre la posició del tauler, ni consultar a qualsevol altre persona sobre la situació de la partida. Els jugadors estan subjectes a les mateixes prohibicions... 

 

 Per la present resolució s’acorda:

 

Ratificar la resolució del Comitè de Competició en tots els seus punts, ja que aquest Comitè d’Apel.lació considera que les al·legacions efectuades pel C.E. Lira Vendrellenca, com ara la falta d’antecedents en la persona sancionada,  no són motius suficients per rectificar la resolució del Comitè de Competició. La sanció del Comitè és mínima per la gravetat dels fets.

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de 10 dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Tribunal Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

 

 EL COMITÈ D’APEL·LACIÓ DE LA FCE 

 Barcelona, 18 de març de 2009