REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST,  la denúncia de la Federació Catalana d’Escacs dels jugadors de codi 13670 i 21356 per indicis de predeterminació de resultats durant la darrera avaluació FIDE.

VIST, la resolució de la instrucció de l’expedient a càrrec de Luis Delgado Camara i Jaume Bosch Romay.

S’acorda:

Arxivar l’expedient, ja que no s’ha pogut demostrar, cap infracció disciplinaria per part dels jugadors amb codi 13670 i 21356.

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de vuit dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE

 Barcelona, 1 de setembre de 2016