REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  la denúncia del jugador C.A. a conseqüència de l'expulsió del torneig Campionat de Catalunya per equips on-line de ràpides, del 18/4/2020.

VIST, les al·legacions del jugador denunciat, L.A.

ANTECEDENTS

La reclamació fa referència al “baneo del compte adscrit del jugador: C.A”, per part de la plataforma chess24”, a conseqüència de l'al·lusió i denúncia en la xarxa social en el seu compte públic de FACEBOOK, per part del jugador L. A. en relació als dubtes que aquest últim tenia de les jugades que es van produir, acusant públicament de trampós a aquest reclamant, basant-se per a això en la seva capacitat de convicció a través del seu títol de GM.

Aquest comitè va demanar la versió dels fets del Director Esportiu de la FCE, de la plataforma Chess24 i del jugador denunciat.

FONAMENTS DE DRET

Circular CAT 16/2020 Bases campionat de Catalunya per equips online

 1. Mesures de prevenció antimòdul durant el torneig:
  11.1. Seran d’aplicació també les mesures antimòdul que tingui definides Chess24.com en el seu programari.
  11.2. Donada la impossibilitat de poder controlar les partides com sí fem als campionats presencials, davant de qualsevol incidència que podés comunicar-nos Chess24 la FCdE acatarà el seu veredicte en aquesta matèria, ja que actualment no disposem de cap mesura pròpia de control i/o supervisió.
  11.3. Un jugador expulsat per la plataforma no podrà competir més en el torneig. Si l'equip és de 5 jugadors la baixa no podrà cobrir-se. Si l'equip és de 4 jugadors la baixa es podrà cobrir amb un altre jugador del mateix club, que no estigui inscrit en un altre equip i que compleixi els requisits de mitjana d'elo especificats a les bases. El nou jugador serà una nova inscripció i es carregarà l'import corresponent.
 2. Si es determina que un esportista ha fet trampes o ha dut a terme una actuació incorrecta, el cas s’elevarà al Comitè de Competició de la FCdE.

Reglament de Disciplina Esportiva de la FCE

2.- Són infraccions Lleus: Les manifestacions públiques en què s'atempti contra l'ètica esportiva o contra la concòrdia entre els clubs o les persones vinculades a la Federació, incloses les fetes a través d'un mitjà de comunicació o xarxa social,  quan a criteri de l’òrgan disciplinari no revesteixin una especial gravetat.

RESOLUCIÓ

En relació a les peticions del reclamant:

 1. No es pot fer que el jugador sigui readmès, ja que el torneig va finalitzar i la Federació va seguir el protocol indicat en les bases del torneig acatant el veredicte de Chess24.
 2. No queda demostrat que el jugador fes trampes, atesa la dubtosa exactitud i fiabilitat del mètode “antimodol” emprat per Chess24, i per tant la seva expulsió del torneig no pot tenir cap conseqüència disciplinaria, ni constar a l’historial del jugador. L’honestedat del jugador no pot ser posada en dubte per aquesta expulsió del torneig online.
 3. Aquest Comitè considera que les xarxes socials no són el mitjà adequat per denunciar i divulgar una sospita o una acusació d’aquesta mena i menys quan es tracta d’un menor d’edat. Per tant, considerem que el jugador L.A. va incórrer en infracció tipificada al Reglament de la FCE, per les seves publicacions a facebook referida al jugador C.A.

Per la present resolució s’acorda:

 1. Admetre parcialment la reclamació de C.A. ja que aquest Comitè considera que té raó en què es va atemptar inadequadament contra l’honradesa del jugador.
 2. Advertir al jugador L.A. que va actuar de manera il·lícita en publicar les seves sospites en xarxes socials en relació a suposades trampes d’un dels seus adversaris. En cas de reincidència podria ser sancionat amb més gravetat.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Comitè de Competició de la FCE

Barcelona, 29 de setembre de 2020