ORGANITZA:

Federació Catalana d’Escacs amb la col·laboració de Chess24.

 

LOCAL DE JOC:

La plataforma de joc serà Chess24.com

Els participants hauran de disposar de connexió estable a Internet i d’un dispositiu informàtic adequat per a jugar als escacs online el qual haurà d’estar dotat de càmera web, interna o externa, en funcionament/operativa durant la partida.

Els participants hauran d'estar registrats i disposar d'un usuari actiu a Chess24.com

Els participants hauran de descarregar-se del programa ZOOM VIDEO i estar registrats i disposar d'un usuari actiu al programari (www.zoom.us)

 

EQUIPS:

Serà una competició per equips.

A cada ronda hi participaran 4 esportistes per equip, si bé la inscripció podrà ser de 5 integrants, com a màxim, per equip.

Els participants a la competició seran clubs afiliats a la Federació Catalana d’Escacs.

Els integrants d’un equip hauran de ser obligatòriament esportistes d’un mateix club, tenir la llicència en vigor i constar a les llistes d’esportistes amb llicència del seu club durant la present temporada.

L’Elo de referència per fer els equips, i en tots els aspectes que es determinen a continuació, serà l’Elo català ràpid, en vigor en el mes que se dugui la competició.

Els equips tindran una limitació d’Elo en la seva competició: la mitjana d’Elo dels 4 primers integrants ordenats per elo català ràpid no superarà els 2200 punts d’elo català ràpid i, en cap cas, hi pot haver més de dos integrants amb una puntuació d’Elo igual o superior a 2200 punts d’Elo català ràpid.

Els equips amb una mitjana d’Elo, dels 4 primers integrants, igual o inferior a 2000 punts d’elo català ràpid, optaran a premis de tram.

Un mateix esportista no podrà jugar en dos equips diferents.

Cada club podrà presentar els equips que vulgui, que seran ordenats amb les lletres A, B, C, D, etc., segons decisió del club quan ompli el formulari.

Un dels esportistes de cada equip haurà d’exercir de delegat i ser l’encarregat de comunicar a la Federació els resultats en finalitzar el partit, via acta.

 

 

NOTA.- Segons les inscripcions, la FCdE es reserva el dret d’obrir una categoria o grup “B” amb un límit de mitjana d’Elo de 2000 punts d’elo català ràpid.

RITME DE JOC:

Les partides seran de 15 minuts més 5 segons d’increment per jugada feta.

SISTEMA DE JOC:

La competició en un suís per equips amb un únic grup de joc.

Els partits seran amb el sistema Scheveningen, on cada esportista d'un equip jugarà contra cadascun dels esportistes de l'equip rival.

Cada matx, per tant, constarà de quatre rondes. Que es distribuiran de la següent manera:

 

 

Els esportistes de cada equip (el primer “A” i el segon “B”) s’ordenaran per ordre d’ELO català ràpid. El quadre anterior defineix la fórmula de cada matx, on el color és el mateix per tots els esportistes de l’equip en cada ronda, i es va alternant en cadascuna d’elles.

El sistema de puntuació serà olímpic, pel que en cada partit hi haurà 16 punts en joc.

Es jugarà pel sistema suís basat en valoració a un màxim 7 rondes. Un cop coneguda la inscripció definitiva es concretarà el nombre total de rondes.

Els aparellaments es realitzaran amb el programa SWISS MANAGER. No s’acceptaran reclamacions respecte els aparellaments publicats excepte els casos que l’àrbitre cregui convenients.

El rànquing inicial es farà per Elo català ràpid de la mitjana de l’equip. En cas d’empat, decidirà el primer tauler (esportista amb més elo) de cada equip.

Si un equip no vol ser aparellat en una ronda concreta, haurà de comunicar-ho a la Federació abans de la formalització dels aparellaments, mitjançant un escrit a federacio@escacs.cat

DIES DE JOC:

 • Rondes 1 i 2.-              18 i 19 d’abril de 2020
 • Rondes 3 i 4.-              25 i 26 d’abril de 2020
 • Rondes 5, 6 i 7.-          1, 2 i 3 de maig de 2020

HORA D’INICI:

Els esportistes hauran d’estar connectats com a mínim 10 minuts abans de l’inici del primer partit.

La primera partida començarà a les 16:00 hores.

La resta de partides començaran d’acord amb el funcionament de la plataforma de Chess24.

L’esportista que no s'hagi presentat a la seva partida passats 15 minuts de l’inici de la ronda, perdrà la partida.

 

INSCRIPCIÓ:

La realitzaran els clubs a través del formulari electrònic corresponent: CLICA AQUÍ

La data límit d’inscripció es el dia 16 d’abril a les 15:00h.

La inscripció del/s equip/s es carregarà al compte intern del club.

La quota d’inscripció és de 15,00 € per esportista inscrit, el qual rebrà un compte Premium a Chess24.com per gaudir dels beneficis i continguts privats d’aquesta plataforma durant 30 dies.

A més, els esportistes hauran d’aportar signat un document / omplir un formulari conforme autoritzen a la Federació Catalana d’Escacs a gravar les seves imatges (sense so) per la càmera web durant la partida; la gravació és únicament per comprovar la identitat del participant, i en cap cas no tindrà finalitats publicitàries ni de difusió.

Així mateix, s'insta a tots els participants que, amb la disposició del seu equip informàtic, minimitzin al màxim la possible gravació de terceres persones o espais privats durant la celebració de les partides.

La visualització de l’esportista haurà de ser òptima i fàcilment reconeixible pels supervisors del torneig (ST).

DESEMPATS:

Guanyarà l’equip que més punts hagi fet sumant els punts de cada partit (sistema olímpic).

En cas d’empat, els desempats que s’aplicaran i el seu ordre són:

 1. Major nombre de partits guanyats
 2. Resultat particular
 3. En cas d’empat en el resultat particular, guanyarà l’equip que més punts hagi fet amb negres
 4. Si l’empat persisteix, guanyarà l’equip amb l’integrant més jove, sempre i quan hagi disputat el 50% de les partides
 5. Sorteig


DIRECTOR DEL TORNEIG:

GM Jordi Magem Badals.

SUPERVISOR:

Hi haurà supervisors del torneig (ST), els quals estaran pendents de les partides via ZOOM VIDEO.

REGLAMENTACIÓ APLICABLE:

Tot el que no estigui previst en aquesta circular, es resoldrà aplicant, en l'ordre que s'enuncien, els reglament de la Copa Catalana i el reglaments de la FCdE o la FIDE.

AVALUACIÓ D’ELO:

El torneig és vàlid per a Elo Català ràpid.

INCOMPAREIXENCES:

Els equips que tinguin una incompareixença seran retirats de la competició, a no ser que el director del torneig determini una altra cosa.

DESCONNEXIONS:

En el cas que un esportista tingui una desconnexió abans de fer 5 jugades o menys en la seva partida, aquesta no es dóna per perduda i tornarà a començar.

El cas que s’hagin jugat més de 5 jugades, i no pugui reconnectar a temps (i perdi per bandera), la partida es considerarà perduda.


PREMIS:

Classificació absoluta:

Primer classificat:       1.000 € i trofeu

Segon classificat:           700 € i trofeu

Tercer classificat:          300 € i trofeu

Classificació equip amb una mitjana d’ELO català ràpid igual o inferior a 2000 punts:

Primer classificat:       500 € i trofeu

Segon classificat:        250 € i trofeu

Tercer classificat:       150 € i trofeu

Els premis no seran acumulables i s’assignarà primer el de major import econòmic.

Els trofeus s’entregaran el dia de la Festa Catalana 2020.

PROCEDIMENT:

 1. Fins a 30 minuts abans, els esportistes / equips rebran una clau d’entrada via correu electrònic, que serà el que hauran facilitat al formulari d’inscripció.
 2. En aquest correu electrònic se’ls indicarà:
 3. L’enllaç a ZOOM VIDEO on s’hauran de connectar.
 4. La clau d’accés al torneig a Chess24.com
 5. Fins a 10 minuts d’abans el supervisor del torneig (ST) controlarà que els esportistes estan al seu lloc i poden començar el matx. El ST tindrà el micròfon silenciat de tots els esportistes.
 6. En el moment que comencin les partides, s’iniciarà la gravació dels esportistes que disputen les partides via ZOOM VIDEO. **
 7. En qualsevol moment el ST podrà demanar (activant el micròfon) a un esportista que li ensenyi la pantalla del seu monitor (l’esportista haurà de permetre-ho marcant una tecla del programari ZOOM VIDEO, que mostrarà que hi ha a la pantalla de l’ordinador)
 8. L’esportista que doni problemes per permetre la visualització de la pantalla o trigui massa en permetre la seva visualització, podrà ser amonestat.
 9. Una amonestació, després de l’estudi de la partida jugada, pot derivar en l’expulsió de l’esportista del torneig i la pèrdua del punt.
 10. La gravació és únicament per comprovar la identitat de l’esportista, i en cap cas no tindrà finalitats publicitàries ni de difusió.
 11. Mesures de prevenció antimòdul durant el torneig:
  11.1. Seran d’aplicació també les mesures antimòdul que tingui definides Chess24.com en el seu programari.
  11.2. Donada la impossibilitat de poder controlar les partides com sí fem als campionats presencials, davant de qualsevol incidència que podés comunicar-nos Chess24 la FCdE acatarà el seu veredicte en aquesta matèria, ja que actualment no disposem de cap mesura pròpia de control i/o supervisió.
  11.3. Un jugador expulsat per la plataforma no podrà competir més en el torneig. Si l'equip és de 5 jugadors la baixa no podrà cobrir-se. Si l'equip és de 4 jugadors la baixa es podrà cobrir amb un altre jugador del mateix club, que no estigui inscrit en un altre equip i que compleixi les requisits de mitjana d'elo especificats a les bases. El nou jugador serà una nova inscripció i es carregarà l'import corresponent.
 12. Si es determina que un esportista ha fet trampes o ha dut a terme una actuació incorrecta, el cas s’elevarà al Comitè de Competició de la FCdE.

** Els participants, amb la disposició del seu equip informàtic, han de minimitzar al màxim la possible gravació de terceres persones o espais privats durant la celebració de les partides. La visualització de l’esportista haurà de ser òptima i fàcilment reconeixible pels supervisors del torneig (ST).

ALTRES:

No es permetrà la participació de cap equip que no hagi fet la inscripció prèviament.

Aquest campionat no és classificatori per a cap altra prova.

La participació a la prova implica la total acceptació d’aquestes bases.

Els participants que competeixen amb un dispositiu portàtil hauran d’assegurar-se que el seu aparell està connectat a la xarxa elèctrica per tal d’assegurar la màxima autonomia de la bateria.

Tant en la competició com en el xat del torneigs, els esportistes hauran de mantenir un codi de conducta afí a les Lleis dels Escacs de la FIDE i de respecte als altres participants.

La Federació Catalana d’Escacs es reserva el dret a modificar les bases a mesura que es desenvolupa el torneig per adaptar-lo a la demanda de participants i a les particularitats i/o incidències que puguin sorgir durant la competició.

Segons el previst a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), els informem que les seves dades personals seran objecte de tractament per la Federació Catalana d'Escacs. També els informem que en qualsevol moment tenen dret al seu accés, rectificació, cancel·lació o oposició de les dades, mitjançant escrit, juntament amb l’acreditació de la seva identitat al següent correu electrònic: federacio@escacs.cat