Acta d’Assemblea General Extraordinària, celebrada a la localitat de Barcelona, al local social de la Federació Catalana d'Escacs al carrer Sant Adria, 20 de Barcelona, el dia 16 de gener de 2016, a les 16 hores en primera convocatòria i a les 16:30 hores en segona convocatòria.

O R D R E    D E L   D I A

  1. Aprovació del Conveni de col·laboració entre la Federació Catalana d’Escacs i la Federación Española de Ajedrez, signat el passat 9 de desembre de 2015 entre els presidents d’ambdues institucions.
  2. Aprovació, si s'escau, de la modificació del pressupost 2016 aprovat a l’Assemblea ordinària del 21 de novembre del 2015, com a conseqüència d’aquest conveni:

a) Preus de les llicències de jugadors, àrbitres i entrenadors-monitors.

b) Informació de les quotes d'homologació dels Torneigs.

Membres assistents: Òscar Companys (Barberà), Pablo Castillo (Sant Martí), Joan Emili Cabello (Tres Peons), Josep Chalmeta (Sant Boi), Josep Ardanui (Hogar Castellano-Leonés), Daniel Flores (Canovelles), Arturo Vidarte (Montcada), Miguel Angel Murillo (Sant Joan Despí), Javier Márquez (Viladecans), Joaquim Lacasta (Esca Mat), Jaume Bosch (ONCE), Ferran Torta (Amposta), Francesc Gonzalez (Sitges), Manel Triquell (Sant Josep), Albert Franquesa (Santa Eugenia), Carlos Fernandez (Cadena), Josep Ràfols (Vilafranca), Josep Serra (Gerunda), Carles Falgueras (Figueres), Frederic Andreu (Congrés), Juan Manuel Sanchez (Barcelona), Carles Costas (La Lira), Jaume Grau (Cerdanyola de Vallés).

Membres assistents de Junta Directiva de la FCE:  Antoni Ayza,  Josep M. Camell, Pepo Viñas, Ramon Chalmeta, Jordi Capellades, Jordi Parayre com a Director Executiu i Antoni López, com a Gerent.   

NOMENAMENT DE DOS INTERVENTORS PER A L’APROVACIÓ DE L’ACTA DE L’ASSEMBLEA

Van ser nomenats com a interventors per a l’aprovació i signatura de l’acta de l’assemblea, els senyors: Arturo Vidarte Morales  i Pablo Castillo Garcia.

APROVACIÓ DEL PRESSUPOST, PREU DE LLICÈNCIES I QUOTES DE TORNEIG DEL 2016

El president de la Federació, Toni Ayza va explicar punt per punt el conveni amb la Federació Espanyola.
L'Assemblea General de Clubs va ratificar per unanimitat el pressupost de la FCE del 2016, el preu de les llicències i l'acord de conveni en relació a la llicència única entre la Federació Catalana i l'Espanyola.

Pel que fa a la votació de les quotes dels torneigs es van aprovar per 23 vots a favor i una abstenció.

Els preus relatius a les quotes de torneigs i llicències van quedar de la següent manera:

TIPUS TORNEIG

QUOTES

Quotes TANCATS HOMOLOGATS valoració FCE i FIDE

Inscripció

45,00 €

Quotes OBERTS HOMOLOGATS valoració FCE i FIDE - TRADICIONAL

Inscripció

60,00 €

Per jugador

1,80 €

Quotes OBERTS HOMOLOGATS valoració FCE i FIDE - ACTIUS

Inscripció

40,00 €

Per jugador

0,90 €

Quotes OBERTS HOMOLOGATS valoració FCE i FIDE - RÀPIDES (Llampec)

Inscripció

30,00 €

Per jugador

0,90 €

Quotes OBERTS HOMOLOGATS valoració FCE - TRADICIONAL

Inscripció

60,00 €

Quotes OBERTS HOMOLOGATS valoració FCE - ACTIUS

Inscripció

40,00 €

Quotes OBERTS HOMOLOGATS valoració FCE - RÀPIDES (llampec)

Inscripció

30,00 €

 

CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS I LA FEDERACIÓ ESPANYOLA D'ESCACS

Reunits:

D'una part Antonio Ayza Casamitjana, President de la Federació Catalana d’Escacs (d'ara endavant FCE), que actua en nom d'aquesta entitat, i Francisco Javier Ochoa de Echagüen Estibález, President de la Federació Espanyola d'Escacs (d'ara endavant la FEDA), que actua en nom d'aquesta entitat. Tots dos manifesten estar capacitats per a la signatura d'aquest conveni en raó dels seus càrrecs.

Acorden el següent conveni:

1.- La Federació Catalana d’Escacs pagarà una quantitat de 50.000 euros anuals pels conceptes detallats en el punt 2. Els pagaments es realitzaran: 25.000 euros el dia 1 de juny i 25.000 euros l'1 de desembre.

2.- Els conceptes que comprenen aquest pagament fix són:

a) Totes les llicències de jugadors.
b) Totes les llicències d'Àrbitres.
c) Totes les llicències de monitors.
d) Totes les quotes de club.
i) Quotes d'homologació de tornejos, quotes per jugador participant en tornejos, quotes segons la categoria dels tornejos tancats i qualsevol cànon que s'apliqui a tornejos vàlids per Elo FIDE i/o FEDA que se celebrin al territori català, tant oficials com homologats, organitzats per la FCE o pels seus clubs afiliats.

La FCE es compromet a lliurar a la FEDA totes les dades de jugadors, àrbitres, monitors i clubs d'acord amb el que estableixi la legislació vigent.

3.- El conveni tindrà una vigència d'1 any a comptar des de l'1 de gener de 2016 i es prorrogarà automàticament tres anys més, fins a 2019 inclusivament, en cas que Javier Ochoa sigui reelegit president de la FEDA.

4.- La FCE tindrà capacitat per fixar els seus propis preus de llicències i d'homologació de tornejos, amb independència dels aprovats per la FEDA.

5.- En cas d'augment de quotes de la FEDA en aquest període, el cànon no tindrà modificació excepte en el cas que la FEDA augmenti 2 euros el cànon de llicència de menors de 14 anys, en aquest cas i durant el període de vigència d'aquest augment, el cànon s'augmentaria 2.000 euros anuals.

6.- En cas d'augment de la inflació, amb valor d'un 10% interanual, que obliguessin a la FEDA a augmentar els preus de les llicències i una vegada aprovats aquests per la seva Assemblea General, el present acord es renegociarà, adequant l'import total previst en el punt 1 d'una forma proporcional.

7. En cas d'augment del denominat “ceiling” FIDE d'homologació de tornejos, en valors superiors a 30.000 euros, i si la FEDA augmenta per aquest motiu el “ceiling” establert per a tornejos oficials de les Federacions Autonòmiques, el pagament total establert en el punt 1 s'augmentarà en 1.000 euros.

8.- A partir de la signatura d'aquest conveni la FEDA facilitarà a la FCE les places d'allotjament sense cost en els Campionats d'Espanya incloent les places per classificats i les places extres que a continuació es detallen:

a) 6 places en cada categoria dels campionats d'Espanya sub-10, sub-12, sub-14, sub-16 i sub-18.
b) 3 places en el Campionat d'Espanya Femení.
c) 4 places en el Campionat d'Espanya Absolut.
d) 2 places en el Campionat d'Espanya de Segona Divisió.
e) 3 places en el seminari nacional d'àrbitres.

9.- L'acord també està condicionat a l'aprovació de l'Assemblea Extraordinària que convocarà la FCE abans del 30 de gener de 2016.

Sense més temes a tractar s’aixecà la sessió a les 17,15 hores.

DILIGÈNCIA D'APROVACIÓ DE L'ACTA CORRESPONENT A L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE CLUBS CELEBRADA EL DIA 16 DE GENER DE 2016
Arturo Vidarte Morales, major d'edat, membre de l'Assemblea de la Federació Catalana d'Escacs, en qualitat d'interventor
Pablo Castillo Garcia, major d'edat, membre de l'Assemblea de la Federació Catalana d'Escacs, en qualitat d'interventor

Les persones esmentades, designades per l'Assemblea General Ordinària de 16 de gener de 2016 com a interventors d'acord amb l'article 37 dels Estatuts d'aquesta Federació i l'article 33, darrer paràgraf del D. 70/94, i actuant per expressa delegació d'aquesta, DECLAREN APROVADA LA PRESENT ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, per la qual cosa signen la present, conjuntament amb el President Antoni Ayza Casamitjana amb DNI 36507201 i el Secretari de la Federació, José Claudio Viñas Racionero.

 

Antoni Ayza Casamitjana                                                    José Claudio Viñas Racionero
President                                                                               Secretari


Barcelona, 16 de gener de 2016