Es convoca a la sessió d’Assemblea General Ordinària de la Federació Catalana d’Escacs, que se celebrarà a Centre Cívic de les Cotxeres de Sants, carrer Sants, 79 de Barcelona dia 26 de març de 2011, a les 16:00 hores en primera convocatòria i a les 16:30 hores en segona convocatòria, amb el següent:  

O R D R E    D E L   D I A 

INFORME DEL PRESIDENT 

Nomenament de dos interventors per a l’aprovació de l’acta de l’assemblea.

1. Aprovació, si s’escau,  de la memòria esportiva corresponent al 2010.  2. Aprovació, si s’escau, dels estats comptables del 2010. 3. Propostes de la Junta Directiva 4. Les propostes dels clubs que es poden presentar fins el dia 15 de febrer de 2011 a les 18 hores han d’estar avalades pel 10% dels afiliats, es a dir 17 avals. 5. Torn obert de paraula.

Antoni Ayza Casamitjana,
President Federació Catalana d’Escacs

Es convoca a la sessió d’Assemblea General Extraordinària de la Federació Catalana d’Escacs, que se celebrarà a Centre Cívic de les Cotxeres de Sants, carrer Sants, 79 de Barcelona dia 26 de març de 2011, a les 17:00 hores en primera convocatòria i a les 17:30 hores en segona convocatòria (desprès de l’assemblea ordinària), amb el següent:  


O R D R E    D E L   D I A 

INFORME DEL PRESIDENT 

Nomenament de dos interventors per a l’aprovació de l’acta de l’assemblea.

1. Convocatòria d’eleccions a membres de la Junta Directiva de la FCE. Aprovació, si s’escau, del calendari electoral. 2. Aprovació, si s’escau, del Reglament i cens electoral. 3. Elecció de la Junta electoral 4. Torn obert de paraula.

 

Antoni Ayza Casamitjana,
President Federació Catalana d’Escacs

 Notes importants 

1a.-    D’acord amb l’article 32 dels Estatuts de la FCE i la normativa general d’aplicació, tota la documentació relativa als punts de l’ordre del dia, estaran a disposició de tots els membres d’aquesta Federació, com a molt tard, a partir del dia 25 de febrer de 2011.

2a: Estatuts de la Federació:

Article 20.- Són membres de ple dret de l’Assemblea General de la Federació Catalana d’Escacs amb veu i vot a les seves reunions, el president o presidenta de la federació i els i les representats de les entitats afiliades, sempre que el seu nom consti inscrit en el Registre d’Entitats Esportives de Generalitat de Catalunya, que tinguin una antiguitat mínima d’afiliació d’un any, i que durant les dues últimes temporades, anteriors a la de la reunió de l’assemblea, hagin participat amb alguna competició oficial organitzada per la federació.

Article 21.-   La representació de les entitats afiliades a l’Assemblea General de la federació recau, com a norma general, en el president o presidenta de l’entitat. En el cas d’impossibilitat manifesta del president o presidenta per exercir la seva representació en la reunió d’una assemblea, la pot exercir el vicepresident o vicepresident que, segons els estatuts vigents i degudament inscrits en el Registre de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, pugui ocupar aquesta representació, sempre que el seu nom consti inscrit en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.

En el cas de les seccions esportives, la representació recau en el o la representant legal de l’entitat o en la persona responsable de la secció, sempre que consti degudament inscrita en el registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.

 

FCE 25/01/2011

Es convoca a la sessió d’Assemblea General Extraordinària, que se celebrarà a la localitat de Barcelona, Centre Cívic de les Cotxeres de Sants, carrer Sants, 79 (nou edifici quart pis), el proper dia 19 de novembre de 2011, a les 16 hores en primera convocatòria i a les 16:30 hores en segona convocatòria.  

O R D R E    D E L   D I A

 

INFORME DEL PRESIDENT 

Primer.- Nomenament de tres interventors per a l’aprovació de l’acta de l’assemblea. 

1. Aprovació, si s’escau,  del calendari esportiu corresponent al 2012.   

2. Aprovació, si s’escau, del projecte de pressupost corresponent al 2012.  

3. Propostes de la Junta Directiva

4. Propostes que les entitats afiliades vulguin presentar a l’Assemblea, sempre que tinguin el suport del 10% del total d’afiliats i que tinguin entrada a la Federació amb 40 dies d’anticipació a la data de celebració, a fi de quedar incloses en l’ordre del dia (Art 23.i dels estatuts). 

Recordem que les propostes han de correspondre a articles concrets dels reglaments (Les propostes han de tenir 3 apartats: Redactat actual de l’article en qüestió. Nou redactat que es proposa. Motius del canvi proposat ) i respondre a un interès general. La Junta Directiva es reserva el dret de no admetre propostes de clubs que incompleixen els mínims requisits formals o legals o que únicament responguin a interessos particulars i no als interessos generals de l’assemblea.  

4. Ratificació de nous membres de la Junta Directiva de la FCE.

5. Torn obert de paraules.

En el transcurs de la reunió s’efectuarà els sorteig de Divisió d’Honor i Primera Divisió.

Antoni Ayza Casamitjana,
President Federació Catalana d’Escacs

Barcelona, a 12 de setembre de 2011

FCE 12/09/2011

Es convoca a la sessió d’Assemblea General Ordinària de la Federació Catalana d’Escacs, que se celebrarà a Centre Cívic de les Cotxeres de Sants, carrer Sants, 79 de Barcelona el dia 05 de maig de 2012, a les 16:00 hores en primera convocatòria i a les 16:30 hores en segona convocatòria, amb el següent:  

O R D R E    D E L   D I A 

INFORME DEL PRESIDENT 

 Nomenament de dos interventors per a l’aprovació de l’acta de l’assemblea.

1. Aprovació, si s’escau,  de la memòria esportiva corresponent al 2011. 

2. Aprovació, si s’escau, dels estats comptables del 2011.

3. Propostes de la Junta Directiva

4. Propostes que les entitats afiliades vulguin presentar a l’Assemblea, sempre que tinguin el suport del 10% del total d’afiliats (17 avals) i que tinguin entrada a la Federació amb 40 dies d’anticipació a la data de celebració, a fi de quedar incloses en l’ordre del dia (Art 23.i dels estatuts). Recordem que les propostes han de correspondre a articles concrets dels reglaments (Les propostes han de tenir 3 apartats: Redactat actual de l’article en qüestió. Nou redactat que es proposa. Motius del canvi proposat ) i respondre a un interès general. La Junta Directiva es reserva el dret de no admetre propostes de clubs que incompleixen els mínims requisits formals o legals o que únicament responguin a interessos particulars i no als interessos generals de l’assemblea.

5. Torn obert de paraula.

Antoni Ayza Casamitjana,
President Federació Catalana d’Escacs

Notes importants 

1a.- D’acord amb l’article 26 dels Estatuts de la FCE i la normativa general d’aplicació, tota la documentació relativa als punts de l’ordre del dia, estaran a disposició de tots els membres d’aquesta Federació, com a molt tard, a partir del dia 2 d’abril de 2012.

2a.- Estatuts de la Federació:

Article 20.- Són membres de ple dret de l’Assemblea General de la Federació Catalana d’Escacs amb veu i vot a les seves reunions, el president o presidenta de la federació i els i les representats de les entitats afiliades, sempre que el seu nom consti inscrit en el Registre d’Entitats Esportives de Generalitat de Catalunya, que tinguin una antiguitat mínima d’afiliació d’un any, i que durant les dues últimes temporades, anteriors a la de la reunió de l’assemblea, hagin participat amb alguna competició oficial organitzada per la federació.

Article 21.- La representació de les entitats afiliades a l’Assemblea General de la federació recau, com a norma general, en el president o presidenta de l’entitat. En el cas d’impossibilitat manifesta del president o presidenta per exercir la seva representació en la reunió d’una assemblea, la pot exercir el vicepresident o vicepresident que, segons els estatuts vigents i degudament inscrits en el Registre de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, pugui ocupar aquesta representació, sempre que el seu nom consti inscrit en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.

En el cas de les seccions esportives, la representació recau en el o la representant legal de l’entitat o en la persona responsable de la secció, sempre que consti degudament inscrita en el registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.


 FCE 05/03/2012