REUNIT, el Comitè d’Apel.lació de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona, el dia 30 de gener de 2008 per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, la resolució del Comitè de Competició de data 18 de gener de 2008.

 

VIST, l’escrit del Club Escacs Cirera on denuncia la no acceptació d’un jugador d’aquest club per jugar dues rondes de la fase prèvia de Barcelona del Campionat Juvenil.

 

VIST, el recurs d’apel.lació del Club d’Escacs Cirera relacionat amb la resolució del Comitè de Competició de la FCE.

ATÈS, el que diu el reglament General de Competicions de la FCE

 

9.1   Un jugador, pot demanar no ser aparellat en un torneig pel sistema suís. Per això, ha d’avisar a l’àrbitre abans de que aquest hagi fet l’aparellament. En el cas de la Federació Catalana a Barcelona, s’haurà de fer aquesta comunicació abans del primer dia feiner desprès d’haver-se jugat l’anterior ronda, fins les 13 hores.

9.3   Un jugador que no es presenti a una ronda en una prova individual serà sancionat segons el Reglament de Disciplina Esportiva de la Federació Catalana.

 

 

ATÈS, el que diu el Reglament de Disciplina Esportiva de la FCE:

És falta molt greu:

Art. 9 L’alineació indeguda, la incompareixença no justificada o la retirada d’una prova, o d’una competició.

 

La sanció per falta molt greu pot ser:

 

Art. 16 La pèrdua de la competició o la desqualificació de la prova

Per la present resolució s’acorda:

 

Ratificar la resolució del Comitè de Competició en tots els seus punts, pels següents motius:

 

 1. La desqualificació del jugador no vulnera la reglamentació, sinó que s’ajusta a la normativa de la Federació Catalana d’Escacs tal com indiquen els articles 9.1 i 9.3 del Reglament General de Competicions i l’Art. 9 del Reglament de Disciplina esportiva.

 2. Tot i avisar amb antelació de la no presència del jugador a la ronda 1 de les fases prèvies a Barcelona del Campionat Juvenil de Catalunya, el sorteig ja estava efectuat (incompliment de l’art. 9.1 del Campionat General de Competicions que diu que ha de ser abans que l’àrbitre hagi fet l’aparellament) i es va efectuar amb menys de 24 hores abans de l’horari de la celebració de la ronda. Per aquest motiu, la incompareixença es va produir amb totes les conseqüències que això comporta com la pèrdua de ranking i la possibilitat que el jugador sigui desqualificat de la prova. La Federació com organitzadora de la prova, estava en el seu dret de desqualificar el jugador tal com ho va fer. La incompareixença queda demostrada i en cap moment la federació ha incorregut en un incompliment del reglament.

 3. Que en altres ocasions no s’hagi desqualificat a un jugador per no comparèixer a una ronda d’un campionat no és motiu perquè en aquest cas no s’apliqui el reglament en el seu art. 9.3 del Reglament General de Competicions. A més, en aquest cas es presenten unes circumstàncies gens habituals, i poc esportives com és el fet que un jugador s’inscrigui a un torneig per disputar només dues rondes del mateix. Aquest és un fet insòlit i contrari a l’esperit esportiu que ha de tenir una prova classificatòria per un Campionat de Catalunya.  Tal com ja ha manifestat la Comissió Esportiva de la FCE i el Comitè de Competició aquest fet pot perjudicar a tercers jugadors que estan competint per guanyar una plaça per un campionat tant important com el Juvenil de Catalunya. La correcció de bucholz esmentada en el recurs del C.E. Cirera és un sistema per reduir la incidència en la falta d’assistència dels jugadors, però no és la solució ideal.

 4.  El jugador no ha al·legat cap motiu de força major per a la incompareixença en aquestes rondes, però a més, l'argument d'estar al dia del pagament de la fitxa federativa no li dóna dret a menysprear l'esforç d'altres jugadors, organitzadors i arbitres volent jugar 2 rondes únicament.

 5. Sí tal com indiquen en el recurs del Cirera s'han produït totes aquestes incompareixences, de les quals desconeixem les causes i per tant no es poden realitzar comparacions, aquest Comitè no creu que la solució passi per fer cas omís i permetre una irregularitat més, sinó que hem d'intentar que dirigents i organitzadors de tornejos no permetin que això succeeixi per poder salvaguardar la imatge i bon nom del nostre esport.

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de 10 dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Tribunal Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

 

EL COMITÈ D’APEL.LACIÓ DE LA FCE 

Barcelona,  30 de gener de 2008 

REUNIT, el Comitè d’Apel.lació de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona, el dia 18 de febrer de 2008 per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST, la resolució del Comitè de Competició de data 12 de febrer de 2008. 

VIST,  l’acta de l’encontre de Categoria Primera de Barcelona de la ronda 3 del Campionat de Catalunya per Equips entre el Barad i el CECOB, on el CECOB reclama els punts de les partides dels taulers 6, 7 i 8 perquè els rellotges no efectuaven l’increment dels 30 segons. 

VIST, el recurs d’apel.lació del Club CECOB relacionat amb la resolució del Comitè de Competició de la FCE. 

ATÈS, El que diu el Reglament General de Competicions al seu artilcle. 7

7.  PARTIDES JUGADES  SUB-CONDICIONE

7.1 Una partida  sub-condicione és aquella on  el resultat final de la qual depèn de la decisió  que prendrà el Comitè de Competició.

7.2 Sobre el resultat de la partida o matx preval la interpretació del Comitè de Competició respecte de la situació de conflicte.

7.3 Quan es produeix un incident en el transcurs d'una partida i els jugadors o els delegats no es posin d'acord en la interpretació dels reglaments i no hi hagi un àrbitre que  hi pugui decidir, s'ha de procedir de la següent manera

a)  Aturar els rellotges.

b) Reflectir a l'acta l'incident i les al·legacions de les dues parts, senyalant el temps que marca cada rellotge i l'hora natural en què es produeix l'incident.

c) Signar l'acta per part dels jugadors i en cas d'equips també els dos delegats.

d) Els jugadors podran continuar la partida sub-condicione. Si un o ambdós  jugadors es neguen a jugar sub-condicione perdrà o perdran la partida si el Comitè de Competició no admet la seva reclamació. Fora del cas en el que el contrari no tingui material per donar mat, essent declarada la partida taules en aquest supòsit.

7.4 L'acta i els originals de les planelles de les partides jugades sub-condicione caldrà enviar-les amb caràcter d'urgència al  Comitè de Competició de la FCE. Aquesta documentació haurà d'estar en mans del Comitè de Competició el primer dia laborable desprès de la data de l'incident abans de les 18 hores.

ATÈS, el que diu l’art. De les Lleis dels escacs de la FIDE: La finalització de la partida

5.1

b. La partida es guanyada pel jugador  ‘adversari del qual declara que abandona.

Això finalitza immediatament la partida.

ATÈS, el que diu la circular 10/2008

“CAMPIONAT DE CATALUNYA PER EQUIPS 2008

POSSIBLES PROBLEMES DERIVATS DE LA UTILITZACIÓ DE RELLOTGES DIGITALS EN DIVISIÓ D’HONOR, PRIMERA, SEGONA DIVISIÓ, CATEGORIA PREFERENT I  PRIMERA ATÈS EL NOU RITME DE JOC REGLAMENTARI

 Per als equips de Divisió d’Honor, Primera Divisió, Segona Divisió,categoria Preferent i Primera categoria serà obligatòria la utilització de rellotges digitals que permetin portar a terme el ritme de joc reglamentari en aquestes categories.

Amb aquest ritme de joc (amb increments de 30 segons per jugada), els jugadors estan obligat a anotar les jugades durant tota la partida, independentment del temps que li resti al jugador (encara que siguin menys de 5 minuts).  

Serà obligació de l’equip local conèixer el correcte funcionament dels rellotges digitals de què disposin. En cas que una partida no es pugui jugar per desconeixement del funcionament del rellotge, els equips locals perdran la partida o partides afectades per aquest problema.  

Els jugadors cecs podran jugar amb els rellotges adaptats per a cecs amb aquest mateix ritme o fer-se ajudar d’un assistent que el podrà informar del temps de què disposa. En cap cas es variarà el ritme de joc per problemes visuals d’un o dels dos jugadors.  

En cas que un rellotge digital tingui qualsevol tipus de  problemes en el seu funcionament (manca de bateria, funcionament defectuós) el club local tindrà l’obligació de tenir-ne de recanvi. En cas de no disposar d’aquests rellotges de recanvi, l’equip local perdrà les partides que no es puguin disputar per aquest motiu.  

Quan s’hagi de reiniciar una partida per un problema de funcionament d’un rellotge digital, els jugadors implicats i els seus delegats s’hauran de posar d’acord en el temps que han de marcar cadascun dels rellotges en la reanudació de la partida. En cas que no es posin d’acord caldrà calcular el temps transcorregut i repartir-lo entre els dos jugadors de manera equitativa. Per calcular el temps transcorregut caldrà fer la següent operació: ...”

Per la present resolució s’acorda: 

Ratificar la resolució del Comitè de Competició en tots els seus punts, pels següents motius: 

 1. Si bé és cert que és obligació de l’equip local conèixer el correcte funcionament dels rellotges de què disposin, la normativa per adjudicar el punt a una partida de l’equip visitant, parla textualment de què “les partides no es pugin jugar per desconeixement del rellotge” i aquest no és el cas, ja que no només es podien jugar les partides sinó que es van disputar i van finalitzar, sense que hagués cap avantatge per als jugadors locals. Amb l’abandonament dels jugadors acaba la partida tal com indica l’art. 5 de les Lleis dels Escacs de la FIDE i no hi ha lloc a reclamació.

 2. Tampoc es tracta, en aquest cas d’un rellotge que funcioni incorrectament sinó que es tracta d’un problema de la programació. Per tant, el Comitè tampoc es pot basar en aquest punt de la norma per adjudicar el punt a l’equip visitant.

 3. Els jugadors de l’equip visitant en cap moment van recórrer al joc sub-condicione, ni van actuar com determina la normativa en cas de conflicte segons l’art. 7 del Reglament General de Competicions. Per tant, les partides finalitzades no poden ser objecte de reclamació, ja que hi ha un clar defecte de forma en la seva reclamació. No és suficient amb dir que els rellotges no funcionen correctament, s’ha de procedir seguint el procediment indicat a l’apartat 7.3 del Reglament General de Competicions.

 4. També en el cas de la partida inacabada, el jugador implicat hauria d’haver continuat sub-condicione, ja que en negar-se a continuar la partida el Comitè li pot donar per perduda la partida tal com va fer, si creu que la seva reclamació no es pot admetre. L’art. 7.3 diu que un jugador que es nega a jugar sub-condicones perd la seva partida si el Comitè de Competició no li dóna la raó en la seva reclamació i aquest és precisament el cas que ens ocupa. El jugador de l’equip visitant, en evident inferioritat, es va negar a continuar la partida i el Comitè no accepta el motiu pel qual va deixar de jugar.

 5. Tal com diu la resolució del Comitè de Competició el delegat local no va actuar adequadament i per això se li fa un advertiment. Però aquest Comitè d’Apel.lació considera que el delegat de l’equip visitant tampoc va actuar de manera correcta, ja que hauria d’haver estat present i intervenir durant el conflicte, observant si el delegat local programava correctament els rellotges i atenent a les reclamacions dels seus jugadors. Era la seva obligació, encara que no fos avisat pel delegat local, (segur que estava al corrent del problema, ja que els seus jugadors l’havien d’haver informat de la problemàtica) no inhibir-se del problema i estar present quan es van reprogramar els rellotges i quan devia aconsellar als seus jugadors que juguessin sub-condicione si volien efectuar una reclamació.

 6. Atès que la Competició es juga sense àrbitres, revisar que els rellotges funcionin correctament, comprovar si incrementen o no, no és qüestió únicament del delegat local, sinó que els jugadors i el delegat visitant han d’observar també aquest correcte funcionament, igual que han de fer, per exemple, amb la col·locació de les peces,  i contribuir en la mesura de les seves possibilitats a que les partides es disputin dintre de la reglamentació vigent i d’una manera esportiva.

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de 10 dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Tribunal Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya. 

EL COMITÈ D’APEL·LACIÓ DE LA FCE
Barcelona,  18 de febrer de 2008

REUNIT, el Comitè d’Apel.lació de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona, el dia 20 de febrer de 2008 per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, la resolució del Comitè de Competició de data 12 de febrer de 2008.

 

VIST,  l’acta de l’encontre de Categoria Segona de Barcelona de la ronda 2 del Campionat de Catalunya per Equips entre el Sant Cugat B  i el Mollet B

 

VIST, la reclamació del C.E. Mollet que al·lega alineació indeguda dels jugadors Gerss i Robledo del Sant Cugat, números 28 i 22 de la llista d’ordre de forces, respectivament. El número 22 va jugar a darrera del 28.

 

VIST, el recurs del C.E. Sant Cugat contra la resolució del Comitè de Competició.

 

ATÈS, el que diu el Reglament del Campionat de Catalunya per Equips de la FCE, en el seu article 7.2

 

En totes les categories, els jugadors hauran d’alinear-s’hi per rigorós ordre de forces; És a dir, que un jugador mai no pot jugar en el mateix equip, darrera d’un altre amb número superior (teòric més fluix). 

I el que diu l’art. 8.6

 8.6  ...La sanció per alineació indeguda serà la pèrdua del punt global del matx, encara que no hi hagi intencionalitat o mala fe.

 

Per la present resolució s’acorda:

 

Ratificar la resolució del Comitè de Competició en tots els seus punts, pels següents motius:

 

 1. La normativa en el seu article 8.6 no dóna peu a interpretacions i les al·legacions efectuades de què l’alineació indeguda no va perjudicar a l’equip contrari no pot ser motiu per modificar la resolució del Comitè de Competició.

 2. L’obligació dels dos delegats és comprovar les alineacions dels dos equips però la responsabilitat és de l’equip que comet la infracció, en aquest cas és del C.E. Sant Cugat tot i que actués de bona fe i sense intencionalitat.

 3. Aquet Comitè no pot entrar a valorar el que és o no moralment correcte ni la correcció o incorrecció d’un article del Reglament que només pot ser modificat per l’Assemblea General de la Federació.

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de 10 dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Tribunal Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

 

EL COMITÈ D’APEL.LACIÓ DE LA FCE
Barcelona,  20 de febrer de 2008

REUNIT, el Comitè d’Apel.lació de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona, el dia 18 de febrer de 2008 per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST, la resolució del Comitè de Competició de data 18 de gener de 2008. 

VIST,  l’acta de l’encontre de Categoria Preferent de Tarragona de la ronda 2 del Campionat de Catalunya per Equips entre el Gandesa i Torredembarra B, on es fa constar que li va sonar el mòbil a un jugador del Gandesana i el va contestar. 

VIST, el recurs d’apel.lació del Club d’Escacs Torredembarra relacionat amb la resolució del Comitè de Competició de la FCE. 

ATÈS, el que diu la circular 3/2008 de la FCE i de l’art. 7 del Reglament General de Competicions. 

La primera vegada que a un jugador li soni el telèfon mòbil el Comitè de Competició li farà un avís. La segona vegada podrà ser sancionat amb inhabilitació per una o més rondes. Si a un jugador li sona el mòbil i contesta la trucada el Comitè de competició decidirà si se li sanciona amb el punt de la partida o la inhabilitació per una o més rondes”.

7.  PARTIDES JUGADES  SUB-CONDICIONE

7.1 Una partida  sub-condicione és aquella on  el resultat final de la qual depèn de la decisió  que prendrà el Comitè de Competició.

7.2 Sobre el resultat de la partida o matx preval la interpretació del Comitè de Competició respecte de la situació de conflicte.

7.3 Quan es produeix un incident en el transcurs d'una partida i els jugadors o els delegats no es posin d'acord en la interpretació dels reglaments i no hi hagi un àrbitre que  hi pugui decidir, s'ha de procedir de la següent manera

a)  Aturar els rellotges.

b) Reflectir a l'acta l'incident i les al·legacions de les dues parts, senyalant el temps que marca cada rellotge i l'hora natural en què es produeix l'incident.

c) Signar l'acta per part dels jugadors i en cas d'equips també els dos delegats.

d) Els jugadors podran continuar la partida sub-condicione. Si un o ambdós  jugadors es neguen a jugar sub-condicione perdrà o perdran la partida si el Comitè de Competició no admet la seva reclamació. Fora del cas en el que el contrari no tingui material per donar mat, essent declarada la partida taules en aquest supòsit.

Per la present resolució s’acorda: 

Ratificar la resolució del Comitè de Competició en tots els seus punts, pels següents motius: 

 1. La reclamació no es va fer de la forma reglamentària, tal com indica la normativa del Reglament General de Competicions de la FCE en el seu art.7, per tant, existeix un clar defecte de forma en la reclamació del club escacs Torredembarra. En cap moment figura a l’acta que cap jugador jugués sub-condicione, tampoc figura l’hora en que es va produir l’incident, ni la reclamació. El fet de no signar una planilla no implica que s’ha jugat sub-condicione, per jugar sub-condicione s’ha d’escriure a l’acta que es juga sub-condicione i això no es pot fer un cop acabat el matx.

 2. El reglament de la FIDE relatiu a que cap jugador pot portar a la sala de joc un aparell electrònic, no pot ser d’aplicació al Campionat de Catalunya per Equips, ja que es juga sense àrbitres i seria impossible efectuar un control efectiu. Per això la Federació Catalana d’Escacs mitjançant diferents circulars ha indicat els criteris del Comitè de Competició en cas de què soni un mòbil en aquesta competició.

 3. En la norma escrita (circulars 3/2008, 19/2006) el Comitè de Competició es reserva el dret de decidir la sanció, ja sigui una amonestació, la pèrdua del punt o la inhabilitació.

 4. La decisió de quina és la sanció adequada a cada cas es pren valorant les diferents circumstàncies i per tant no són comparables altres decisions que hagi pogut prendre el Comitè de Competició en diferents anys.

 5. Sortir de la sala de joc sense permís no és en si mateix motiu per ser sancionat amb pèrdua de la partida.

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de 10 dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Tribunal Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya. 

EL COMITÈ D’APEL·LACIÓ DE LA FCE
Barcelona,  18 de febrer de 2008

REUNIT, el Comitè d’Apel.lació de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona, el dia 27 de febrer de 2008 per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, la resolució del Comitè de Competició de data 22 de febrer de 2008.

 

VIST,  l’acta de l’encontre de Categoria Preferent de Barcelona de la ronda 3 del Campionat de Catalunya per Equips entre el Ateneu Arenyenc i el Badalona  on el número 9 de la llista del Badalona es va alinear a darrera del 10.

VIST, el recurs del C.E. Badalona on demana que no s’atorguin els punts dels jugadors sancionats a l’equip contrari i que el matx quedi per un resultat de 4 a 4.

ATÈS, el que diu el Reglament del Campionat de Catalunya per Equips:

7.1    A l’inici de l’encontre, els delegats intercanviaran el full d’alineació dels jugadors de cada equip. El full d’alineació i l’acta tindrà com a mínim el nom dels jugadors necessaris per jugar en aquella categoria, entre els que podran haver-hi jugadors d’equips inferiors. En cas que no es pugui completar l’equip per manca de jugadors, l’alineació s’efectuarà començant pel primer tauler en sentit descendent, de tal manera que si hi ha taulers en blanc han de ser sempre els últims.  Si queda algun tauler sense que s’hagi alineat un jugador, a l’acta constarà en la casella on figura habitualment el nom del jugador la paraula “no alineat”.

       Un jugador no podrà estar alineat en més d'un equip a la mateixa ronda encara que es jugui en datas diferents. L'infració d'aquest article suposarà la pèrdua de l'encontre  per alineació indeguda de tots els equips on estigui alineat.
Serà obligació del club local on es disputi un encontre del Campionat de Catalunya per equips numerar els taulers començant pel número 1 fins el número de titulars de cada equip.

       Serà obligació dels dos delegats lliurar per escrit l’alineació dels seus respectius jugadors que disputaran l’encontre, comprovar la correcta alineació i col·locació en els seus respectius taulers dels jugadors dels dos equip. El full d’alineació haurà de ser el document oficial elaborat per la FCE i en cas de conflicte s’haurà d’adjuntar a l’acta de l’encontre perquè serveixi com a prova.

       Si, malgrat això, durant la primera hora d’un encontre del Campionat de Catalunya per equips els delegats s’adonen que un o més jugadors d’un equip s’han assegut equivocadament, les partides afectades hauran de tornar-se a començar amb els enfrontaments correctes, carregant-se el temps transcorregut als jugadors que han comès l’error. En cas d’haver transcorregut més d’un hora del començament de l’encontre les partides continuaran i el Comitè de Competició decidirà la sanció, que pot ser la pèrdua de la partida dels jugadors responsables de la irregularitat.

 

Per la present resolució s’acorda:

 

Ratificar la resolució del Comitè de Competició en tots els seus punts, pels següents motius:

 

L’article 7.1 del Campionat de Catalunya per equips atorga al Comitè de Competició les competències de decidir la sanció i a més suggereix que es poden donar per perdudes les partides als jugadors responsables de la irregularitat. Per tant, el Comitè ha actuat en tot moment segons la legislació vigent. Perquè aquest Comitè d’Apel.lació pogués modificar aquesta resolució, el reglament hauria d’especificar clarament, tal como demana el C.E. Badalona, que el punt que se li dóna per perdut a un jugador no se li atorga al seu contrincant, però això no és així.

El resultat final del matx és per tant:

 

Arenyenc  6 – Badalona 4

 

Les partides comptabilitzaran per elo amb el resultat que es va produir realment al matx.

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de 10 dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Tribunal Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

 

EL COMITÈ D’APEL.LACIÓ DE LA FCE 

Barcelona,  28 de febrer de 2008