COMITÈ DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA ESPORTIVA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

Resolució del Procediment Disciplinari

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, de Barcelona, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, l’acta del partit entre el Barcelona D i el Sant Adrià D de la Copa Barcelona.

VIST, l’informe arbitral de la Copa Barcelona.

VIST, les al·legacions i denuncia del Club d’Escacs Sant Adrià.

VIST, les al·legacions del Club Escacs Barcelona, a través del seu president i el delegat de l’equip implicat.

ANTECEDENTS

L’Equip del Barcelona D va alinear un jugador sense llicència tramitada durant la Copa Barcelona.

El club rival va denuncia que el jugador que disputava la partida no era el que figurava a l’acta.

El jugador alineat sense llicència al·lega que li van dir des del club d’Escacs Barcelona que podia jugar per tenir la llicència tramitada.

El delegat que va signar l’acta desconeixia que un dels jugadors que va participar en l’equip no tenia llicència federativa. També nega haver modificat l’acta amb posterioritat a la disputa del matx perquè no figurés el nom de la persona que no tenia llicència.

El president del Club d’Escacs Barcelona, J.M.S.L., al·lega que va intentar posar-se en contacte amb la Federació sense èxit i que per motius de feina se li va oblidar tornar a intentar posar-se en contacte amb la Federació per resoldre la tramitació de la llicència del jugador que finalment no va ser tramitada.

L’àrbitre del torneig va sancionar l’equip del Barcelona amb alineació indeguda, amb la pèrdua del punt global del matx.

FONAMENTS DE DRET

5.- Les infraccions comeses pels clubs es graduaran de la següent manera:

  1. Greus:

11. L’actuació durant la partida o durant una competició d’un esportista sense haver-li estat prèviament lliurada la llicència federativa que empari aquella inscripció o actuació.

 2.- Corresponen a les infraccions greus:

  1. La suspensió o inhabilitació per un període d’un mes a un any.

CONSIDERACIONS

Aquest Comitè considera que queda demostrat que el Club d’Escacs Barcelona va alinear un jugador en la Copa Barcelona, sense llicència i que posteriorment ho va intentar amagar modificant l’acta del partit.

La irregularitat es va demostrar gràcies a la denúncia del club adversari que va identificar el jugador que va disputar la partida, com a diferent del que figurava a l’acta.

Les al·legacions del president del Club d’Escacs Barcelona, en el sentit que va intentar contactar amb la Federació per tramitar la llicència del jugador, no tenen gaire sentit, ja que les llicències es tramiten telemàticament i no cal contactar telefònicament amb la Federació.

El president del Club J.M.S.L., no només és responsable com a màxim dirigent del club, sinó que a més va ser ell personalment el que estava encarregat de tramitar la llicència i contactar amb el jugador alineat irregularment i amb els delegats dels equips participants en la Copa.

Aquest Comitè considera que el President del Club d’Escacs Barcelona, J.M.S.L. ha incorregut en falta greu, mentre que el delegat de l’equip i el jugador alineat sense llicència desconeixien que s’estava incomplint el reglament.

RESOLUCIÓ

Aquest Comitè acorda:

  1. Inhabilitar com a president del Club d’Escacs Barcelona a l’actual president, J.M.S.L., durant el període de tres mesos a comptar a partir de la recepció a la Federació de la persona que substituirà el president durant aquest període.
  2. El termini per informar de la persona que substituirà el president del club i el suport legal d’aquesta substitució temporal (estatuts del club), que ho acrediti, és de 15 dies hàbils a partir de la recepció d’aquesta resolució.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Barcelona, 25 de febrer de 2020

El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva

Federació Catalana d’Escacs