REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 11,30 hores del dia 11 d’octubre de 2010 per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST,  la carta del Club Escacs Ivars on demana, al Comitè de Competició de la FCE, que rectifiqui la decisió del Comitè del Campionat Individual Territorial de Lleida d’eliminar el jugador Jaume Rodón per presentar-se després del temps reglamentari per començar la partida.

 

ATÈS, el que diu la circular 26/2010 de la Territorial de Lleida:

 

- Si un jugador comet una incompareixença injustificada serà eliminat del campionat.

 

Per tot això, en la present resolució s’acorda:

 

Admetre la reclamació del jugador Jaume Rodón i el seu club Ivars d’Urgell, perquè l’organització del Campionat torni a admetre la participació del jugador a partir de la segona ronda del Campionat.

 

Aquest Comitè considera que el fet de comparèixer al Campionat, tot i que sigui fora de l’hora estipulada per començar la partida, és motiu per considerar la incompareixença com a justificada.

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

 EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

 Barcelona, 11 d’octubre de 2010