I Circuit Internacional
2004
 
   Primer Viktor Moskalenko
Segon Azer Mirzoev
Tercer Omar Almeida
Millor Català Lluis Comas
   
II Circuit Internacional
2005
 
   Primer Sergey Fedorchuk
Segon Oleg Korneev
Tercer Juan Borges
Millor Català Marc Narciso
   
III Circuit Internacional
2006
 
   Primer Marc Narciso
Segon Azer Mirzoev
Tercer Omar Almeida
Millor Català Marc Narciso
   
IV Circuit Internacional
2007
 
   Primer Marc Narciso
Segon Levan Aroshidze
Tercer Alexander Delchev
Millor Català Marc Narciso
   
V Circuit Internacional
2008
 
   Primer Fidel Corrales
Segon Azer Mirzoev
Tercer Lázaro Bruzón
Millor Català Marc Narciso
Millor Dona Anna Matnadze
     
VI Circuit Internacional
2009
 
   Primer Omar Almeida
Segon Fernando Peralta
Tercer Viktor Moskalenko
Millor Català José Manuel López
Millor Dona Anna Matnadze
     
VII Circuit Internacional
2010
 
   Primer  Lázaro Bruzón
Segon  Sergey Fedorchuk
Tercer  Omar Almeida
Millor Català  Josep Oms
Millor Dona  Anna Matnadze
     
VIII Circuit Internacional
2011
 
   Primer  Eduardo Iturrizaga
Segon  Holden Hernández
Tercer  Aramís Álvarez
Millor Català  Marc Narciso
Millor Dona  Anna Matnadze
     
IX Circuit Internacional
2012
 
   Primer  Emilio Córdova
Segon  Isan Ortiz
Tercer  Vladimir Burmakin
Millor Català  Josep Oms
Millor Dona  Yanira Vigoa
     
X Circuit Internacional
2013
 
   Primer  Jorge Cori
Segon  Cristhian Cruz
Tercer  Mauricio Flores
Millor Catala  Marc Narciso
   
XI Circuit Internacional
2014
 
   Primer  Karen Grigoryan
Segon  Kevel Oliva
Tercer  Marc Narciso
Millor Català  Marc Narciso
   
XII Circuit Internacional
2015
 
   Primer  Karen Grigoryan
Segon  Marc Narciso
Tercer  Fernando Peralta
Millor Català  Marc Narciso
   
XIII Circuit Internacional
2016
 
Primer
Camilo E. Gomez
Segon
Kevel Oliva
Tercer
Emilio Córdoba
Millor Català
Miguel Muñoz
   
XIV Circuit Internacional
2017
 
Primer
Karen Grigoryan
Segon
Fernando Fernández
Tercer
Miguel Muñoz   
Millor Català
Miguel Muñoz   
   
XV Circuit Internacional
2018
 
Primer
Gadir Guseinov
Segon
Jose Eduardo Martínez 
Tercer
Luis Lázaro Agüero  
Millor Català
Miguel Muñoz   
   
XVI Circuit Internacional
2019
 
Primer
Raven Sturt
Segon
Kevel Oliva
Tercer
Maxime Lagarde 
Millor Català
Viktor Moskalenko
   

 

 

ÍNDEX

Preàmbul

1.- Organització i Direcció

2.- Membres del Circuit 

2.1) Sol·licituds per formar part

2.2) Categories dels torneigs

2.3) Requisits mínims 

3.- Suport econòmic per als organitzadors

4.- Reglament de competició comú

5.- Classificacions i Premis individuals

5.1) Nombre d’Oberts puntuables per a cada jugador/a

5.2) Punts que atorguen els Oberts segons categoria

5.3) Punts que atorguen els Oberts segons categoria

5.4) Pressupost en premis

5.5) Desempats 

5.6) Exclusió dels premis del Circuit 

5.7) Invitacions per al Magistral Ciutat de Barcelona

6.- Valoració dels torneigs

6.1) Paràmetres puntuables

6.2) Puntuació Final per a la Categoria del Torneig en el Circuit 2016

PREÀMBUL

El Circuit Català d’Oberts Internacionals d’Escacs està format per un conjunt de torneigs internacionals que es disputen de maig a setembre, i estan organitzats per entitats afiliades a les federacions d’escacs catalana, i balear. Aquests torneigs han de contemplar un seguit de condicions econòmiques i organitzatives que garanteixin un alt nivell de qualitat.
El Circuit compta amb el patrocini de la Generalitat de Catalunya.

1.- ORGANITZACIÓ I DIRECCIÓ

L’organització i direcció del Circuit correspon a la Federació Catalana d’Escacs (FCE).

Serà responsabilitat de la FCE:

 1. Publicar anualment la normativa que regirà cada edició del Circuit.
 2. Dotar de premis econòmics a la classificació absoluta i de trams. La FCE abonarà els premis abans del 31 d’octubre. Aquells jugadors que no aportin tota la documentació necessària abans d’aquesta data s’entendrà que renuncien al cobrament del premi, sense dret a cap reclamació posterior a aquesta data.
 3. Crear una Web específica per a la seva difusió internacional que contingui informació general del Circuit i de tots i cadascun dels Oberts que formen part.
 4. Mantenir actualitzada la informació corresponent a les classificacions individuals provisionals.
 5. Fer el seguiment del desenvolupament de cada obert i valorar i categoritzar els torneigs, seguint uns paràmetres prèviament establerts.
 6. Cedir material de retransmissió i de joc als clubs organitzadors. Els organitzadors són responsables dels trasllats, custòdia i bon ús del material cedit per la FCE.
 7. Aportar les planelles necessàries als organitzadors de torneigs tradicionals de forma gratuïta i en base al nombre de participants de la darrera edició.
 8. Posar a l’abast dels organitzadors l’imprès oficial de reclamacions. Aquest imprès es podrà descarregar de la Web de la FCE.
 9. Facilitar material de publicitat i imatge, com pancartes, rolls-up, opuscles, ..
 10. Cada organitzador podrà sol·licitar al Comitè Tècnic d’Àrbitres de la FCE l’adjudicació dels àrbitres.

2.- MEMBRES DEL CIRCUIT

2.1.- SOL·LICITUTS PER A FORMAR PART DEL CIRCUIT

Els Oberts interessats a ser inclosos en el Circuit Internacional ho hauran de demanar a la Federació Catalana abans del 15 de febrer del 2016 mitjançant escrit adreçat a la FCE.

2.2.- CATEGORIES DELS TORNEIGS

S’estableixen quatre categories de torneigs tradicionals (de ritme clàssic) i tres de torneigs actius (de ritme semirràpid):

 • Torneigs tradicionals: A +, A, B i C
 • Torneigs actius:  a +, a i b

La categorització dels Oberts es realitzarà en base a la normativa de l’edició anterior.

La codificació d’un torneig constarà de dues lletres: la primera serà la categoria per a la classificació general i la segona per a la classificació per trams.

La direcció del Circuit pot modificar la categoria d’un obert en cas que aquest disminueixi d’una manera ostensible el seu pressupost o les condicions per a les quals hagi assolit la categoria.

Oberts Aspirants: Els Oberts que no hagin format part del Circuit durant l'edició anterior, podran reincorporar-se a ple dret, però amb la categoria més baixa, tant a la classificació general com a la classificació de trams.
Els torneigs de nova implantació o aquells que han deixat de pertany al Circuit Català durant dos o més edicions, anteriorment a la present, passaran a tenir la consideració de torneig aspirant. Aquests torneigs gaudiran dels serveis de publicitat del Circuit, però no formaran part íntegra del Circuit fins a la següent edició. La categoria se’ls designarà en funció de la puntuació assolida en la edició present.

2.3.- REQUISITS MÍNIMS

Per poder ser inclosos en aquest Circuit Internacional, els Oberts hauran de complir les condicions següents:

 1. Ser admès per la FCE, i complir amb la normativa de la FCE i FIDE aplicable.
 2. Comptar amb la homologació de les dates de celebració del torneig. La direcció del Circuit vetllarà per a que no es superposin dos o més torneigs a les mateixes dates. En cas que fos així determinarà les dates dels torneigs en conflicte. En aquest sentit, es respectaran les dates de la darrera edició de cada torneig. I en el cas d’igualtat es donarà prioritat al torneig registrat amb més edicions consecutives.
 3. Tenir una dotació mínima de premis en funció de la categoria assolida (A+, A, B, o C).

La dotació mínima per aquesta edició serà la següent:

a) Torneig Obert Tradicional:

                    A+ i A  : 4.000 €

B i C : 2.500 €

b) Torneig d’Escacs Actius:     

a+ i a  : 1.500 €

b : 1.000 €

d. La sala principal de joc haurà d’estar adaptada per a persones amb discapacitat física, d’acord amb la reglamentació vigent de la Generalitat de Catalunya.

e. Els espais de joc hauran de complir certes normes de lluminositat, amplitud, acústica (absència de sorolls), lavabos, climatització, qualitat i aparença de les taules (cobertes amb mantell), cadires còmodes, espai mínim vital per jugador de 70 cm., ... i totes aquelles que permetin la comoditat dels jugadors i equips arbitrals i de retransmissió.

f. Els taulers de joc hauran de tenir caselles de 4’5 x 4’5 cm., com a mínim. Les peces de joc hauran de ser de la mida Staunton 5, com a mínim.

g. Els torneigs tradicionals hauran de disposar d’una sala d’anàlisi suficient en relació al nombre total de jugadors i jugadores i amb un mínim del 10% de taulers d’anàlisi respecte al nombre total de participants.

h. Cada torneig haurà de tenir una web pròpia de difusió i informació. Aquesta web haurà de tenir la informació més rellevant en català, castellà, i anglès. I es valorarà la presència d’altres idiomes de coneixement de països dels que hi ha certa probabilitat que vinguin jugadors.

i. Els torneigs tradicionals hauran de publicar diàriament a la web de l’Obert -i en les webs d’informació escaquística més destacades a Catalunya i a nivell internacional- els aparellaments, resultats i un mínim de 10 partides per ronda.

j. Els torneigs tradicionals facilitaran la inscripció gratuïta als vigents campions de Catalunya d’edats de sub-8 a sub-18.

k. Els organitzadors del torneig han de disposar de l’assegurança obligatòria de responsabilitat civil.

l. Els Oberts han de fer constar en tota la seva publicitat, independentment de la pròpia publicitat de patrocinadors i col·laboradors, que és un “Torneig vàlid per al XIII Circuit Català d’Oberts Internacionals d’Escacs 2016", mostrant els logotips del Circuit i de la FCE. Els torneigs que es disputin dins de Catalunya hauran d’inserir també el logotip del Consell Català de l’Esport.

m. Instal·lar a la sala de joc i en un espai preferent -a ser possible darrera del pòdium on es faci el lliurament de premis-, la pancarta del Circuit. Els organitzadors podran utilitzar pancartes pròpies o projeccions de publicitat, sempre que aquests tinguin els elements abans indicats de logos i retolació.

n. Figurarà a les bases, díptics, o web, l’enllaç amb la pàgina del Circuit Català.

o. Els organitzadors no faran constar a la convocatòria del torneig l’exempció del pagament de quota d’inscripció de jugadors per categoria i elo. Per contra indicaran que queden exempts del pagament d’inscripció aquells jugadors invitats per l’organització.

p. Els organitzadors han d’enviar una crònica del Torneig, immediatament que hagi finalitzat, amb la informació addicional i les fotografies que considerin adients per a publicar en el Butlletí d’Escacs.

q. Els torneigs tradicionals i d’actius han de ser avaluats per a elo fce, i fide.

r. Els grups principals o grups “A” han de ser vàlids per a normes internacionals de jugadors.

s. Els torneigs tradicionals tindran un mínim de 9 i un màxim de 10 rondes. Els torneigs d’actius tindran un mínim de 8 rondes.

L’ incompliment dels requisits mínims indispensables suposa la renúncia de l’ajut econòmic al torneig concedit per la FCE.

3.- SUPORT ECONÒMIC PER ALS ORGANITZADORS

La FCE dota una partida pressupostària per aquesta edició de 30.000€ d’ajut per als organitzadors de torneigs del Circuit a Catalunya.
Cada Organitzador podrà, a més, sol·licitar subvenció a la Generalitat per al seu torneig. Per a poder fer-ho és imprescindible tramitar la inclusió del torneig en el calendari internacional de competicions de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC).

4.- REGLAMENT DE COMPETICIÓ COMÚ PER A TOTS ELS TORNEIGS

 1. Els organitzadors hauran de presentar les bases de convocatòria del torneig, reglament, i premis amb una antelació mínima de 60 dies abans s’iniciï la competició.
 2. Els torneigs podran dividir-se en grups, sempre que aquests estiguin adaptats als trams del Circuit. Els organitzadors hauran de designar quins trams de puntuació del Circuit estan inclosos a cada grup. Els organitzadors podran tenir grups de promoció (jugadors fins a sub14), no vàlids per a puntuacions de trams. Les ordres de forces seran realitzats primer per elo fide i desprès per elo fce (o homologat).     
 3. No es podrà jugar més de dotze hores diàries. El temps d’una partida es el resultat de sumar el temps fix més el temps afegit per jugada multiplicat per 60.
 4. En els tornejos tradicionals no es podrà jugar més de dues rondes diàries.
 5. Tot jugador/a que no es presenti a una ronda, sense causa justificada, serà exclòs del torneig.
 6. Els descansos sol·licitats pels participants es puntuaran amb 0 punts.
 7. Els torneigs hauran d’assenyalar a les bases de la competició la permissivitat en la presentació dels jugadors davant el tauler. Com a criteri general, i per evitar confusions dels jugadors que participen en diferents torneigs, es demana que tots els torneigs tradicionals estableixin una permissivitat de 60 minuts.
 8. l’informe signat per l'àrbitre/a principal, juntament amb les partides en suport informàtic en el cas de torneigs internacionals (preferiblement en format pgn) s’han de presentar en un màxim de cinc dies naturals després de la finalització del torneig. S’hauran d’enviar un mínim de 10 partides de cada ronda, i en el cas dels oberts de categoria A+ un mínim de 20 partides.
 9. Els torneigs tradicionals constituiran un Comitè de Competició. No es imprescindible en els torneigs actius. En aquest cas, les decisions de l’àrbitre/a principal seran inapel·lables, la qual cosa, serà reflectida a les bases del torneig. Les reclamacions sobre una decisió de l’àrbitre/a principal no impedirà el desenvolupament de la competició i seran enviades un cop finalitzat el torneig al Comitè de Competició de la FCE per redimir les responsabilitats dels implicats (jugadors, àrbitres i directius).

Es recomana l’ús dels sistemes de desempats següents:

Aplicar com 1r i 2n desempat (Sortejar al finalitzar el torneig)
•    Buchholz mitjà amb ajust FIDE de jugador virtual.
•    Buchholz total amb ajust FIDE de jugador virtual.
Establir com 3è, 4t, i 5è desempat sense sortejar
•    3è: resultat particular.
•    4t: performance recursiva.
•    5è: En última instància sorteig.

 

5.- CLASSIFICACIONS I PREMIS INDIVIDUALS

 

5.1.- Nombre d’Oberts puntuables per a cada jugador/a:

Per als premis de la Classificació General del Circuit Internacional se sumaran fins les 5 millors puntuacions aconseguides als torneigs. Entre les proves puntuables, podrà haver un màxim de 4 torneigs clàssics i 2 d’escacs actius dins de les possibles combinacions que apareixen a la taula adjunta. Podran ser qualsevol de les combinacions:

Categoria

Tradicionals
A superior, A, B i C

Actiu

a superior, a i b

Nº Oberts

Puntuació General

0, 1, 2, 3 ó 4

0 ó 1

0, 1, 2, ó 3

0, 1 ó 2


Per als premis de la Classificació per trams d’Elo, se sumaran les 4 millors puntuacions, amb les següents combinacions:

Categoria

Tradicionals
A superior  i  A

Tradicionals  B    i    C

Actiu

a superior, a i b

Nº Oberts

Puntuació Trams

2

1

1

1

2

1

1

1

2


5.2.- Puntuacions per trams d’elo:

S’estableix una classificació general i 6 trams per elo fide.

La divisió d’un torneig en grups ha de coincidir amb algun d’aquests trams.

Tanmateix s’ha de garantir que tots els jugadors tinguin opció de puntuar per als trams establerts en la normativa.

Torneigs avaluables FIDE

 • Tram A    Jugadors de 2250 a 2400.
 • Tram B    Jugadors de 2100 a 2249
 • Tram C    Jugadors de 1950 a 2099
 • Tram D    Jugadors de 1800 a 1949
 • Tram E    Jugadors de 1650 a 1799
 • Tram F    Jugadors de menys de 1649

Els jugadors amb elo fide superior a 2400 al començament del torneig, no són jugadors de trams i sol podran puntuar a la Classificació General.

En torneigs dividits en grups, qui participa expressament en un grup que no sigui del seu tram, renúncia a puntuar al seu tram.

Els premis de la classificació general i els d’un tram no són acumulables. Es donarà el premi d’import superior.

Els premis estaran subjectes a la retenció d’IRPF corresponent segons la legislació vigent. Serà obligatori presentar còpia del DNI, NIE o del passaport. Pel que fa els jugadors menors d’edats, el premi serà cobrat pels seus representants legals.

Per a tots els Oberts, el primer elo que s’utilitzarà per a la classificació per trams, serà el fide. En el seu defecte, els participants amb elo català se’ls tindrà en compte aquest, o l’elo feda per a jugadors/es de la resta de federacions territorials estatals sense elo fide. Els jugadors/es que no pertanyen a la FCE i que no tinguin elo fide o en el seu defecte elo feda, no puntuaran per a trams.

En el cas de titulats no avaluats per la FIDE (fora de llista), els àrbitres hauran de fer la petició a la FIDE o la FEDA per demanar la seva valoració fide (ratings@fide.com). També podrà aplicar-se la darrera avaluació coneguda.

Tots els jugadors competiran per a la classificació del Circuit en el primer tram del torneig on competeixin i aconsegueixin puntuar segons les taules de puntuació de les diferents categories de torneigs. L’ordre d’aplicació d’aquesta norma serà cronològic de la data d’inici de cada torneig. En cada torneig competiran en el seu tram segons la seva avaluació al inici del torneig. Si guanyen punts en un tram diferent del primer tram en el que hagin puntuat es sumaran a aquest darrer tram.


5.3.- Punts que atorguen els Oberts segons categoria:

a) Per a la classificació general

Categoria del Torneig

Tradicionals

 

Actius

Classificació

A superior

A

B

C

 

a superior

a

b

1

100

75

55

40

 

40

30

25

2

85

60

40

30

 

30

25

20

3

75

50

35

27

 

27

23

16

4

65

45

31

24

 

24

19

13

5

60

40

27

21

 

21

16

10

6

55

35

24

18

 

18

13

8

7

50

30

21

15

 

15

10

6

8

45

26

18

13

 

13

8

4

9

40

22

15

10

 

10

6

2

10

30

20

13

8

 

8

4

1

11

25

16

10

6

 

6

2

 

12

20

14

8

4

 

4

1

 

13

16

12

6

2

 

2

   

14

13

10

4

1

 

1

   

15

10

8

2

         

16

8

5

1

         

17

6

3

           

18

4

1

           

19

2

             

20

1

             

  

b) Per a la Classificació per trams.

Categoria del torneig

Tradicionals

 

Actius

Classificació

A superior

A

B

C

 

a superior

a

b

1

65

45

30

20

 

20

15

10

2

45

30

20

15

 

15

10

8

3

35

20

15

10

 

10

8

6

4

30

15

10

8

 

8

6

4

5

20

10

8

6

 

6

4

2

6

15

8

6

4

 

4

2

1

7

10

6

4

2

 

2

1

 

8

8

4

2

1

 

1

   

9

6

2

1

         

10

4

1

           

11

2

             

12

1

             

 

Per puntuar s’haurà d’haver jugat el 50 % de les partides del torneig.

5.4.- Pressupost en premis

El total de premis serà de 12.000 €.
a) Per a la Classificació General:

Classificació

Import (€)

Classificació

Import (€)

1

2000

6

400

2

1000

7

350

3

700

8

300

4

600

9

250

5

500

10

200


b) Per a la classificació per trams:

Classificació

Tram A

Tram B

Tram C

Tram D

Tram E

Tram F

1

300€

250€

200 €

150 €

125 €

75€

2

250€

200€

150 €

125 €

75 €

50€

3

200€

150€

100 €

75 €

50 €

25€

 

c) Per a jugadores i jugadors catalans seleccionables (aquest premi és acumulable):

Classificació

Import (€)

1

1000

2

700

3

500

4

400

5

300

6

250

 

5.5.- Desempats:

Una vegada finalitzats tots els torneigs que formen part del Circuit, els desempats, tant en el cas de la classificació general com en la de trams, s’establiran de la manera i ordre que s’indica a continuació:

 1. Millor puntuació obtinguda, segons les taules de puntuació del Circuit, en un torneig, llevat dels que ja s’hagin comptabilitzat, independentment de si és A+, A, B, o C.
 2. Si continua l’empat es continuaran afegint una a una les millors puntuacions que s'hagin obtingut en els torneigs disputats que no hagin estat comptabilitzats fins aquest moment.
 3. Si persisteix l’empat desprès d’haver sumat totes les puntuacions obtingudes en tots els torneigs disputats, es tindrà en compte el percentatge de partides guanyades en torneig A que hagin computat per a la classificació.
 4. Per últim, i si continua l’empat, es repartiran els premis en metàl·lic entre els empatats.

Aquests desempats intenten premiar la participació i la combativitat en el Circuit.

5.6.- Exclusió dels premis del Circuit

Es penalitzarà amb l’exclusió dels premis del Circuit:

 1. Participar en dos o més torneigs a l’hora, siguin o no del Circuit, amb coincidència total o parcial de dates i horaris.
 2. Abandonar un torneig per jugar-ne d’altres amb coincidència de dates. No se sancionarà la incorporació tardana en un torneig de jugadors provinents d’altres torneigs, sempre que no rebin byes compensats.
 3. Participar en torneigs del Circuit sense tenir llicència federativa en vigor, atorgada per qualsevol federació nacional, regional o local.
 4. Per sancions disciplinàries del Comitè de Competició de la FCE.
 5. Jugadors que de forma reiterada s’inscriguin en torneigs del Circuit i no es presentin a jugar. La direcció del Circuit enviarà un informe d’aquests jugadors al Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la FCE per a què puguin ser sancionats.

5.7.- Invitacions per al Magistral Ciutat de Barcelona

La guanyadora o guanyador del XIII Circuit Català, serà convidat a participar en el Magistral Ciutat de Barcelona 2016, excepte que la direcció del mateix ho desaconselli.

Els primers tres catalans seleccionables de la classificació general del XIII Circuit estaran classificats per a participar en el Campionat Absolut de Catalunya 2017. La primera o primer classificat català seleccionable serà convidat a participar en el Magistral Ciutat de Barcelona 2016, sempre que l’elo fide del jugador sigui igual o superior a 2450 a la llista de la FIDE anterior a la disputa del Magistral.

6.- VALORACIÓ DELS TORNEIGS

Els torneigs participants seran avaluats al finalitzar el Circuit per a la categoria que se’ls assignarà a la propera edició, en funció del sumatori d’uns paràmetres que es detallen a continuació.

6.1.- Paràmetres puntuables:

a) Paràmetres aplicables als torneigs tradicionals i d’actius (1 a 12):

Paràmetre 1 (força dels participants):

El nivell de força del torneig es mesurarà per les regles de l’ACP (Association of Chess Professionals), amb les adaptacions pròpies del Circuit Català.
S’utilitzarà la formula:  P del torneig = (3x P1+2xP2+P3+C+D)/70
P1, suma d’elos del 1 al 10
P2, suma d’elos del 11 al 20
P3, suma d’elos del 21 al 30
C, suma d’elos dels 5 primers jugadors i jugadores catalanes seleccionables
D, suma d’elos de les 5 primeres jugadores (amb un elo mínim de 1900 fide)

En els torneigs tradicionals s’aplicarà l’elo fide estàndard, i en els torneigs d’actius s’aplicarà l’elo ràpid fide.
Paràmetre 2 (elo > 2150):

Tradicionals:

En la força del torneig es valorarà els jugadors i jugadores d’elo FIDE superior a 2150. Se sumarà 0,5 punts per a cada participant de + 2150 fide standard, descartant els 30 primers.

Actius:

En la força del torneig es valorarà els jugadors i jugadores d’elo fide d’actius superior a 2150. Es sumarà 0,5 punts per a cada participant de més de 2150 FIDE d’actius, descartant els 30 primers.

En tots els casos només comptaran els participants que hagin jugat al menys el 50% de les partides.

•    Paràmetre 3 (distància):

Per cada torneig tradicional i actiu se sumarà 0,5 punts per km. de distància entre la capital autonòmica i la població on es disputa el torneig.

•    Paràmetre 4 (premis):

Per cada 100 € o fracció repartits en premis: 2 punts

Els premis per als trams d’elo es recomana un mínim del 10% del total dels premis: 5 punts

•    Paràmetre 5 (nº edicions):

Per cada dues edicions: 1 punt

•    Paràmetre 6 (participació femenina):

Per la participació d’un 7% o més de jugadores, que hagin disputat el mínim del 50% de les partides: 20 punts

•    Paràmetre 7 (discapacitats):

Els jugadors/es amb discapacitat reconeguda per la FCE, disposaran del preu d’inscripció més reduït del torneig, aquest preu ha de constar a les bases : 10 punts

•    Paràmetre 8 (Qualitat sala joc)

Que compleixi les normes internacionals de lluminositat, amplitud, acústica (absència de sorolls), lavabos suficients i en bon estat, climatització, taules cobertes amb mantell, cadires còmodes, espai mínim vital per jugador de 70 cm., etc (enviar foto)  : 15 punts

Pancarta del Circuit en lloc visible : 10 punts

Publicitat d’altres torneigs del Circuit: 5 punts

•    Paràmetre 9 (bases)

Fer constar en el reglament del torneig la disponibilitat d’un imprès oficial de reclamacions per als jugadors, jugadores i per a l’organització: 5 punts

A les inscripcions es recomana establir sistemes fefaents com e-mail, carta, ingrés bancari, sms, WhatsApp, etc... i evitar en lo possible les inscripcions telefòniques. Els organitzadors estan obligats a conservar els comprovants de les inscripcions: 10 punts

Ritmes de joc permesos per als torneigs del Circuit: 15 punts

Tradicionals (ritmes vàlids per a normes internacionals de jugadors):

(a) 90 min. per jugador/a + 30” per jugada
(b) 90 min. per 40 jugades + 30 min. per finalitzar la partida amb un increment de 30” per jugada des del primer moviment

Actius: 

(a) 20 min. per jugador/a a caiguda de bandera
(b) 15 min. per jugador/a + 5” per jugada des del primer moviment

•    Paràmetre 10 (Web):

Per informar mitjançant una web, sigui específica o no del torneig: 20 punts

•    Paràmetre 11 (idiomes web):

Per donar informació a la Web (pròpia o no) en un mínim de tres idiomes (català, castellà, anglès): 15 punts

Per donar la informació a la Web (pròpia o no) en més de tres idiomes: 5 punts

•    Paràmetre 12 (crònica):

Per enviar crònica i imatges del torneig per a publicar al Butlletí i Web del Circuit: 15 punts

•    Paràmetre 13 (arbitratge):

Els tornejos tradicionals hauran de ser arbitrats per un àrbitre/a amb titulació internacional (AI o FA).

Per àrbitre/a principal Internacional: 25 punts
Per àrbitre/a principal fide: 15 punts
Per àrbitre/a adjunt, Internacional o FIDE: 10 punts
Per àrbitre/adjunt, sense titulació FIDE: 5 punts

•    Paràmetre 14 (serveis al públic):

Per les retransmissions en directe per Internet:

Per un mínim de 4 partides en tradicionals, o 2 en actius: 5 punts

Per un mínim de 8 partides en tradicionals, o 4 en actius: 10 punts

Per la visualització en pantalla a la sala de joc o sala annexa amb un mínim de 4 partides (2 en actius): 10 punts

b) Paràmetres només aplicables als torneigs tradicionals (15 a 17):

•    Paràmetre 15 (normes):

Per cada norma de WMI: 4 punts
Per cada norma de MI: 6 punts
Per cada norma de WGM: 7 punts
Per cada norma de GM:12 punts

Les normes aconseguides per jugadors/es catalans/es seleccionables tindran valor doble.

Si un jugador o jugadora de categoria FM o sense titulació, aconsegueix una norma de GM, aquesta serà considerada com una norma de MI i un altre de GM.

En els torneigs tradicionals  que optin per un grup vàlid per a fide, puntuarà si compleix els requisits del Handbook FIDE article B.01-1.43e (Reglament de títols internacionals) on s’han de tenir un mínim de 20 jugadors amb bandera estrangera que hagin disputat com a mínim el 50% de les partides. D’ aquests 20, ha d’haver un mínim de 10 jugadors amb titulació de MI o GM: 20 punts 

•    Paràmetre 16 (partides publicades):

Per cada 5 partides per ronda publicades a la web del torneig i altres webs: 5 punts  (amb un límit de 20 punts)

•    Paràmetre 17 (activitats paral·leles):

 • Conferències: 5 punts
 • Organització d’activitats de lleure i/o turístiques: 5 punts
 • Torneigs d’altres especialitats d’escacs: 5 punts
 • Dinar o sopar de cloenda: 5 punts

6.2.- Puntuació Final per a la Categoria del Torneig en el Circuit 2016:

S’ordenaran els Oberts segons la puntuació obtinguda a l’edició del 2015, amb ordre descendent. En els torneigs tradicionals, el 25% del total dels torneigs, arrodonit per excés, i com a màxim els quatres primers, seran de categoria “A superior” (A+). La resta de torneigs, un terç arrodonit per excés seran de categoria “A”, un terç arrodonit per excés seran de categoria “B”, i els restants seran de categoria “C”.

En el cas dels torneigs actius, els 3 primers seran categoria “a superior”(a+). La resta de torneigs ,un 40% arrodonit per defecte seran de categoria “a”, i els restants seran de categoria “b”.

TRAM CLASS TITOL JUGADOR ELO CIRCUIT FEDERACIO CLUB Pts puntuacio general puntuació trams
  1 GM Movsziszian Karen 2456 ARM Sant Andreu 8 40  
  2 FM Gonzalez Perez Arian 2447 FID Sant Andreu 30  
  3 GM Peralta Fernando 2560 ARG Sant Josep 7 27  
A 4 IM Panelo Munoz Marcelo A. 2400 ARG Sant Josep 7 24 15
  5 GM Narciso Dublan Marc 2533 CAT Eeb 21  
  6 IM Cruz Sanchez Jonathan Esteban 2455 CAT Tres Peons 18  
  7 GM Cuartas Medina Jaime Alexander 2489 COL Peona I Peo 15  
  8 IM Cruz Estrada Filemon 2421 CAT Tres Peons 6 13  
  9 GM Oratovsky Michael 2495 ISR Cerdanyola 6 10  
A 10 FM Trepat Herranz Joan 2390 CAT Lleida 6 8 10
A 11 IM Baches Garcia Guillermo 2356 CAT Lleida 6 6 8
A 12 FM Garcia Jimenez Francisco Javi 2389 CAT Martorell 6 4 6
B 13 CM Esplugas Esteve Vicenc 2359 CAT Santa Coloma 6 2 15
A 14 IM Vehi Bach Victor Manuel 2308 CAT Montcada 6 1 4
B 15 CM Monell Camarasa David 2335 CAT Vallfogona 6   10
A 16 IM Lorenzo De La Riva Lazaro 2388 ESP Sabadell   2
A 17 IM Gonzalez Rodriguez Jorge A. 2353 COL Figueres   1
  18 IM Fluvia Poyatos Jordi 2461 CAT Sant Josep Badalona    
  19 GM Djuric Stefan 2422 SRB Tarragona    
B 20 FM Gonzalez Rodriguez Raul Omar 2329 CAT Montcada   8
C 21   Gensana Berzunces Joan 2094 CAT Lleida   15
B 22   Albets Armengol Roland 2281 CAT Catalonia   6
C 23   Guerra Reig Juan 2093 ESP Vila-Real 5   10
D 24   Ferrer Font Jordi 2044 CAT Balaguer 5   15
B 25   Quintas Galeano Lluis 2204 CAT Lleida 5   4
B 26 CM Codina Garcia Josep 2207 CAT Lleida 5   2
C 27   Solani Nunez Joshua 2156 CAT Vallfogona 5   8
B 28   Fernandez Muixi Francesc 2219 CAT Reus 5   1
C 29   Monfa Escola Ramon 2130 CAT Tarrega 5   6
D 30   Muratet Carmona Julia 2042 CAT Banyoles 5   10
C 31   Orrit Sole Gerard 2128 CAT Balaguer 5   4
C 32   Aranzana Areste Alberto 2119 CAT Lleida 5   2
C 33   Sole Gonzalez Edgar 2085 CAT Lleida 5   1
C 34   Ribera Pane Jaume 2190 CAT Mollerussa 5    
D 35   Masague Artero Guerau 2001 CAT Lleida 5   8
C 36   Sole Pijuan Ferran 2116 CAT Lleida 5    
C 37 CM Gabarro Sole Ramon 2152 CAT Jake 5    
D 38   Ayza Casamitjana Antoni 1972 CAT Agusti 5   6
C 39   Guirao Galcera Marc 2170 CAT Balaguer    
C 40   Parramon Guillaumet Jaime 2050 CAT Vallfogona    
D 41   Masalias Mira Marc 2015 CAT Vila-Rodona   4
C 42   Lazaro Porta Angel 2067 CAT Aragones    
D 43   Solani Nunez Joel 1988 CAT Vallfogona   2
D 44   Cortes Orrit Josep Lluis 2009 CAT Vallfogona   1
D 45   Bedoya Ribo Jordi 1976 CAT Lleida    
D 46   Carrete Recasens Jordi 1939 CAT Selva Del Camp    
E 47   Marti Trilla Aleix 1845 CAT Vallfogona 4   15
C 48   Perez Cabas Jose 2124 CAT Balaguer 4    
D 49   Vidal Rosell Josep 2012 CAT Vallfogona 4    
C 50   Sulleva Baiget Alex 2099 CAT Catalunya 4    
D 51   Gabarro Fontanet Xavier 1937 CAT Ivars 4    
E 52   Tarrago Pinyol Robert 1840 CAT Vallfogona 4   10
E 53   Salvador Sanchez Ricardo 1774 CAT Sabadell 4   8
E 54   Bozhkov Khristo 1888 CAT Tarragona 4   6
D 55   Mallol Descarrega Gerard 1936 CAT Figueres 4    
C 56   Fabrega Ramon Sergi 2074 CAT Vallfogona 4    
E 57   Caixal Pique Jordi 1884 CAT Selva Del Camp 4   4
E 58   Muratet Casadevall Jordi 1898 CAT Banyoles 4   2
E 59   Garreta Nieto Maria 1735 ESP Monzon   1
D 60   Arevalo Sabate Joan Manel 2025 CAT Flix    
E 61   Luengo Guillermo Xavier 1811 CAT Balaguer    
E 62   Arevalo Sabate Antoni 1858 CAT Flix    
D 63   Sola Sendra Francesc 1904 CAT Santa Coloma De Queralt    
D 64   Villa Cardenas Jorge 1928 CAT Sabadell    
C 65   Vila Cairo Gerard 2141 CAT Santa Coloma 3    
E 66   Balasch Peries Eduard 1815 CAT Vallfogona 3    
E 67   Ripoll Galvez Guerau 1866 CAT Lleida 3    
E 68   Clua Guardia Mariona 1787 CAT Vallfogona 3    
D 69   Garreta Crespo Blas 1939 ESP Espanya 3    
E 70   Albets Real Marcel 1833 CAT Catalonia 3    
E 71   Lopez Luna Oscar 1792 CAT Vallfogona 3    
E 72   Mallol Descarrega Aleix 1866 CAT Figueres 3    
D 73   Farre Joval Enric 1906 CAT Vallfogona 3    
D 74   Rodon Balcells Jaume 1980 CAT Mollerussa 3    
E 75   Pique Caufape Oriol 1700 CAT Vallfogona 3    
E 76   Palau Barrutet Vinyet 1779 CAT Alcoletge    
E 77   Pano Soriano Sergio 1699 CAT Alt Emporda    
E 78   Vidal Puig Sergi 1460 CAT Vallfogona    
E 79   Pano Soriano Gonzalo 1744 CAT Alt Emporda 2    
E 80   Ferrer Birbe Alex 1763 CAT Vilarodona 2    
E 81   Vila Ardiaca Albert 1630 CAT Lleida 2    
E 82   Berge Sole Jose M. 1665 CAT Vallfogona 1    

TRAM CLASS TITOL JUGADOR ELO CIRCUIT FEDERACIO CLUB Pts puntuacio general puntuació trams
  1 GM Peralta Fernando 2560 ARG Sant Josep Badalona 8 15  
  2 GM Cuartas Jaime Alexander 2489 COL Peona i Peo 7 10  
  3 GM Movsziszian Karen 2456 ARM Sant Andreu 7 8  
  4 IM Alarcon Caselles Rolando 2403 CUB Montcada 7 6  
  5 GM Muñoz Pantoja Miguel 2439 CAT Terrassa 7 4  
  6 IM Mellado Triviño Juan 2433 AND Catalonia 7 2  
A 7 FM Valderrama Quiceno Esteban A 2341 COL Colombia 7 1 10
  8 IM Oliva Castaneda Kevel 2461 CUB Cuba    
  9 IM Gallego Alcaraz Andres Felipe 2436 COL Colombia    
  10 IM Gomez Garrido Camilo Ernesto 2534 CUB Cuba    
A 11 IM Vittorino Carlo Giovanni 2273 COL Colombia   8
  12 IM Cruz Estrada Filemon 2421 PER Tres Peons 6    
A 13 IM Gonzalez Rodriguez Jorge 2353 CAT Figueres 6   6
  14 IM Cruz Sanchez Jonathan Esteban 2452 PER Tres Peons 6    
D 15   Albets Armengol Roland 2129 CAT Catalonia 6   10
A 16 IM Vidarte Morales Arturo 2298 CAT Montcada 6   4
  17 IM Pulvett Marin Daniel 2443 VEN Venezuela 6    
A 18 FM Trepat Herranz Joan 2390 CAT Lleida 6   2
  19 FM Gonzalez Perez Arian 2447 FIDE Sant Andreu    
C 20 MK Viladrich Claret Jordi 2191 CAT Balsareny-Sallent   10
A 21 FM Olivares Canelles Francisco 2352 CUB Cuba   1
B 22 FM Gomez Jurado Albert 2246 CAT Barbera Valles   10
  23 IM Arenas David 2446 COL Colombia    
D 24 MK Sanfeliu Fabregas Albert 2135 CAT Santpedor   8
A 25 FM Hernando Rodrigo Julio Antonio 2383 CAT Cerdanyola Valles    
A 26 WIM Chirivi C Jenny Astrid 2259 COL Colombia    
B 27 MK Coll Ortega Jordi 2237 CAT Lleida 5   8
A 28 IM Guerrero Sierra Juan Carlos 2294 COL Colombia 5    
A 29 FM Adel Lahchaichi Oussama 2258 CAT Lleida 5    
B 30   Villar Reymundo Juan 2219 PER Tres Peons 5   6
B 31   Riera Montaño Ramon 2214 CAT Santpedor 5   4
A 32 MK Tarrago Antoni Maurici 2251 CAT Balsareny-Sallent 5    
C 33   Balague Canadell Jordi 2198 CAT Santa Eugenia 5   8
C 34   Botifoll Benasat Ramon 2166 CAT Santpedor 5   6
C 35   Rodriguez Sorribes Jordi 2153 CAT Catalonia 5   4
D 36 MK Ventura Bolet Maxim 2125 CAT Vila Olimpica 5   6
D 37   Ventura Bolet Alexandre 2075 CAT Vila Olimpica 5   4
D 38   Flores Mendoza Jose Antonio 2129 CAT Tres Peons 5   2
C 39 WFM Munoz Monroy Cinthya Carolina 2081 COL Colombia   2
D 40   Masdemont Serra Guillem 1984 CAT Joviat   1
B 41   Herrera Reyes Jose Antonio 2191 ESP El Sauzal   2
D 42   Balague Camps Marc 2126 CAT Santa Eugenia    
D 43 MK Menac Comas Joan Ramon 2094 CAT Catalonia    
D 44   Rosell Formosa Jaume 2067 CAT Vilafranca    
C 45   Cunill Ros Sebastia 2150 CAT Berga   1
D 46   Torralba Sanz Josep 2146 CAT Sant Joan    
D 47   Sole Pijuan Ferran 2116 CAT Lleida    
D 48   Vila Seuba Joan Carles 2125 CAT Sant Joan    
C 49   Mascaro Cornet Josep 2187 CAT Santpedor    
D 50   Hernando Rodrigo Inmaculada 2108 CAT Cadena    
D 51   Gracia Vergara Ferran 2079 CAT Catalonia    
E 52   Ripoll Galvez Guerau 1866 CAT Lleida   10
D 53   Camacho Liesa Joan 2106 CAT Sant Andreu 4    
B 54   Ribera Nebot Joan 2203 CAT Santpedor 4   1
E 55   Gabarro Servitja Pau 1884 CAT Catalonia 4   8
D 56   Piñero Casoliba Lluis 2084 CAT Santpedor 4    
D 57   Martinez Hernandez Emili 2014 CAT Badalona 4    
D 58   Masague Artero Guerau 2001 CAT Lleida 4    
E 59   Pujol Pina Ramon Manel 1827 CAT Elefant Solsona 4   6
E 60   Escoriza Lusilla Pedro 1898 CAT Gava 4   4
E 61   Amador Celdran Raul 1865 CAT Santpedor 4   2
D 62   Catala Ulied Guillem 1951 CAT Vila Olimpica 4    
E 63   Capell Guix Santiago 1887 CAT Santpedor 4   1
E 64   Albets Real Marcel 1833 CAT Catalonia 4    
D 65   Catala Ulied Bernat 1969 CAT Vila Olimpica    
D 66   Fernandez Martin Javier 2094 CAT Balsareny Sallent    
D 67   Jimenez Muñoz Nicolas 1935 CAT Peona i Peo    
E 68   Olivares Flores Benito 1817 CAT Catalonia    
E 69   Esquius Grandon Francesc 1803 CAT Santpedor    
E 70   Gonzalez Cobos Arnau 1703 CAT Vall de Tenes    
D 71   Fernandez Casanovas Manel 1998 CAT Santpedor 3    
E 72   Palau Barrufet Vinyet 1779 CAT Alcoletge 3    
E 73   Franch Bessa Julià 1826 CAT Santpedor 3    
D 74   Montserrat Rubia Angel 1988 CAT Santpedor 3    
E 75   Navarro Granados Jordi 1878 CAT Santpedor 3    
E 76   Ferrer Font Roger 1682 CAT Santpedor 3    
E 77   Garcia Perez Manuel 1768 CAT Berga 3    
E 78   Sola Sola Joan 1705 CAT Santpedor 3    
E 79   Xandri Rosell Miquel 1816 CAT Santpedor 3    
E 80   Amador Morales Oriol 1703 CAT Santpedor 3    
E 81   Gabarro Servitja Adria 1702 CAT Catalonia 2    
E 82   Rived Magem Daniel 1667 CAT Santpedor 2    
E 83   Alejo Muñoz Miquel 1456 CAT S.Joan Vilatorrada 2    
E 84   Roca Alhama Gerard 1737 CAT Santpedor 2    
E 85   Font Jane Sergi 1718 CAT Santpedor 2    
E 86   Masdemont Serra Nuria 1746 CAT Joviat 2    
E 87   Casas Casajuana Roger 1706 CAT Santpedor 1    
E 88   Sola Sanfeliu Joel 1456 CAT Santpedor 1    

TRAM CLASS TITOL JUGADOR ELO CIRCUIT FEDERACIO CLUB Pts puntuacio general puntuació trams
  1 IM Gomez Garrido Camilo Ernesto 2534 CUB CUBA 8 25  
  2 GM Munoz Pantoja Miguel 2508 CAT Terrassa Del Csc, C.E. 7 20  
  3 GM Movsziszian Karen 2510 ARM Sant Andreu C.E. 16  
  4 GM Comas Fabrego Lluis 2577 CAT S.C.Colon De Sabadell 13  
  5 IM Oliva Castaneda Kevel 2461 CUB CUBA 10  
  6 IM Alarcon Casellas Rolando 2496 CUB Montcada, Unio Escacs 8  
  7 GM Rizouk Aimen 2525 ALG Barbera C.E. 6  
  8 IM Cruz Jonathan 2512 PER Tres Peons C.E. 6 4  
  9 IM Cruz Filemon 2508 PER Tres Peons C.E. 2  
A 10 FM Ibanez Tarradellas Eduardo 2344 CAT Barcelona Unió Gracienca D´esc 1 10
A 11 MK Menac Comas Joan Ramon 2261 CAT Catalonia C.E.   8
  12 FM Gonzalez Perez Arian 2538 FID Sant Andreu C.E. 5    
A 13 FM Gonzalez Rodriguez Raul Omar 2329 CAT Montcada, Unio Escacs 5   6
A 14   Aymerich Verdaguer Eduard 2288 CAT Olot 5   4
A 15 MK Banos Oscar 2306 ARG Calldetenes C.E. 5   2
A 16   Balague Camps Marc 2254 CAT Santa Eugenia Escacs 5   1
B 17 CM Fernandez-Diaz Mascort Miguel 2230 CAT Sant Marti C.E. 5   10
A 18 MK Verdaguer Muntanya Marc 2320 CAT Calldetenes C.E. 5    
C 19   Saurina Suner Francesc Xavier 2146 CAT Gerunda, C.E. 5   10
D 20   Cànovas Prats Enric 2037 CAT Moia Moianes C.E.   10
C 21   Serrat Rifa Ernest 2197 CAT Sant Boi De Lluçanes, C.E.   8
C 22   Campins Machado Francesc 2101 ESP BALEARS   6
D 23   Masague Artero Guerau 2001 CAT Lleida C.E.   8
E 24   Salvador Sanchez Ricardo 1774 CAT S.C. Colon de Sabadell   10
C 25   Palacios Pena Gerardo 2155 CAT Sant Feliu C.E.U.C.   4
C 26   Castrillon Otero Javier 2169 CAT Gerunda, C.E. 4   2
C 27 MK Castells Briones Miquel 2152 CAT Barcelona Unió Gracienca 4   1
C 28   Sole Pijuan Ferran 2116 CAT Lleida C.E. 4    
C 29   Balague Canadell Jordi 2198 CAT Santa Eugenia Escacs 4    
E 30   Saborit Verdaguer Roger 1776 CAT Calldetenes C.E. 4   8
E 31   Harutian Arthur William 1805 CAT Catalonia C.E.   6
D 32   Ramon Estades Llorenc 2009 CAT Gerunda, C.E.   6
D 33   Aleksanyan Radmila 1906 RUS Calldetenes C.E.   4
E 34   Filipenko Yan 1756 RUS Calldetenes C.E.   4
E 35   Vila Ardiaca Albert 1630 CAT Lleida C.E.   2
D 36   Crusats Mir Josep 1948 CAT Tona-La Crema Club Escacs 3   2
D 37   Canela Gimenez Maria Concepci 1939 CAT Congres C.E. 3   1
E 38   Camprubi Juanola Jaume 1880 CAT Banyoles, C.E. 3   1
E 39   Ripoll Galvez Guerau 1866 CAT Lleida C.E. 3    
E 40   Funes Ostos Aitor 1810 CAT Calldetenes C.E.    
E 41   Camprubi Juanola Jordi 1787 CAT Banyoles, C.E. 2