O R D R E    D E L   D I A

INFORME DEL PRESIDENT

  1. Nomenament de dos interventors per a l’aprovació de l’acta de l’assemblea.
  2. Aprovació, si s’escau, de la memòria esportiva corresponent al 2017.
  3. Aprovació, si s’escau, dels estats comptables del 2017.
  4. Propostes de la Junta Directiva.
  5. Propostes dels clubs.
  6. Torn obert de paraula.

Propostes que les entitats afiliades vulguin presentar a l’Assemblea, sempre que tinguin el suport del 10% del total d’afiliats (18 avals) i que tinguin entrada a la Federació amb 40 dies d’anticipació a la data de celebració, a fi de quedar incloses en l’ordre del dia. Recordem que les propostes han de correspondre a articles concrets dels reglaments (Les propostes han de tenir 3 apartats: Redactat actual de l’article en qüestió. Nou redactat que es proposa. Motius del canvi proposat ) i respondre a un interès general. La Junta Directiva es reserva el dret de no admetre propostes de clubs que incompleixen els mínims requisits formals o legals o que únicament responguin a interessos particulars i no als interessos generals de l’assemblea.

Barcelona, 23 de març 2018