ORGANITZA

La Federació Catalana d’Escacs.

 

DATES

El campionat es durà a terme durant els dies 1, 2 i 3 de novembre.

 

LOCAL DE JOC I ALLOTJAMENT

El campionat se celebrarà a la localitat de Lloret de Mar (Girona). Hotel Evenia Olympic Resort**** Avda. Rieral, 55, de Lloret de Mar.

 

INSCRIPCIONS I RESERVES DELS EQUIPS, ESPORTISTES I DELEGATS

Les inscripcions, per a tots els equips que vulguin participar, s’han de formalitzar mitjançant presentació d’equip abans del diumenge, 13 d’octubre, a les 15:00 hores.

 

FORMULARI

 

La quota d’inscripció és:

 

Allotjats a l'hotel oficial

No allotjats a l'hotel

Categories SUB-8 i SUB-18

55,00€

90,00€

Categories SUB-10, SUB-12, SUB-14 i SUB-16

70,00€

120,00€

 

En el cas que un club inscrigui 5 equips o més hi haurà un descompte del 25 % en la quota d’inscripció, a partir del 5è equip.

Es considera un equip allotjat a l'hotel si té el 70% de l’equip allotjat (2 esportistes a SUB-8 i SUB-18 i 3 a la resta de categories).

Les inscripcions es carregaran al compte del club.

Si un club o escola inscriu a dos equips a la mateixa categoria els haurà de nomenar començant per la lletra A i successivament.

La FCE publicarà la llista oficial d’equips inscrits el divendres, 18 d’octubre, a les 13:00 hores. S’admetran reclamacions fins el dimarts, 22 d’octubre, a les 13:00 hores. El divendres, 25 d’octubre, a les 13:00 hores es publicarà llistat definitiu d’equips de cada categoria.

Els aparellaments i el rànquing definitiu es publicaran desprès de la reunió de delegats.

 

RESERVES D’ALLOTJAMENT

L’hotel farà preu per a dues nits (de l’1 al 2 de novembre de 2019) amb entrada per dinar del divendres i sortida després d’esmorzar del diumenge.

Es pot consultar en el mateix enllaç la disponibilitat d’entrada el dijous, dia 31 d’octubre, per sopar.

Enllaç a reserves

Annex

 

RESERVA ÀPAT EXTRA

Per adquirir tiquets per al dinar de diumenge, el preu serà de 14€ (els adults) i 12€ (els nens menors de 12 anys) es podrà fer el pagament al número de compte de la Federació Catalana d’Escacs de l’entitat Caixabank ES28 2100 0804 3002 0084 8216 indicant àpat + el nom i cognoms del participant+ número de quantitat de persones.

Hi ha l’opció d’adquirir els tiquets durant el mateix torneig fins el dia 3 de novembre a les 12:00 hores. Passada aquesta hora no hi haurà garantia de poder adquirir-los.

 

PARTICIPACIÓ

Poden participar jugadors i jugadores amb llicència FCE en vigor, que no hagin fet els divuit anys abans del primer de gener de l’any en curs i que compleixen les condicions establertes en la present Circular.

El torneig es dividirà en sis categories:

a) Categoria Sub-8, equips formats per esportistes amb llicència FCE en vigor que no hagin fet els vuit anys abans del primer de gener de l’any en curs.

b) Categoria Sub-10, equips formats per esportistes amb llicència FCE en vigor que no hagin fet els deu anys abans del primer de gener de l’any en curs.

c) Categoria Sub-12, equips formats per esportistes amb llicència FCE que no hagin fet els dotze anys abans del primer de gener de l’any en curs.

d) Categoria Sub-14, equips formats per esportistes amb llicència FCE que no hagin fet els catorze anys abans del primer de gener de l’any en curs.

e) Categoria Sub-16, equips formats esportistes amb llicència FCE que no hagin fet els setze anys abans del primer de gener de l’any en curs.

f) Categoria Sub-18, equips formats esportistes amb llicència FCE que no hagin fet els divuit anys abans del primer de gener de l’any en curs.

Els equips en la categoria sub-8 i sub-18, estaran formats per 1 delegat/da, tres esportistes titulars i els suplents que es vulgui.

Els equips en les altres categories, estaran formats per 1 delegat/da, quatre esportistes titulars i els suplents que es vulgui.

 

BASES TÈCNIQUES

Cada equip podrà inscriure tots els esportistes que vulgui. Cada esportista només podrà jugar en un equip.

Un esportista pot jugar per la seva escola o pel seu club. Un esportista només pot representar al club en el que té la llicència federativa en vigor.

S’acceptarà l’excepcionalitat de la formació d’un equip amb esportistes de dos clubs amb poques llicències de la categoria en qüestió i amb problemes per formar equips. Aquests equips hauran de tenir l’aprovació de la Comissió Esportiva.* 

 

*Tenint en compte les resolucions que s'han acceptat des de la Comissió Esportiva, puntualitzem que aquesta excepcionalitat s'aplica a clubs amb problemes per fer equips, independentment de que siguin dos o més clubs.

 

El termini de presentació davant del tauler serà de 15 minuts.

Els equips que no es presentin, sense causa justificada, a una de les rondes de joc seran eliminats.

En cas que falti un esportista a l'inici de la partida, aquest serà sempre el quart escaquer, si són dos el quart i tercer. En cas de produir-se una incompareixença a un tauler que no sigui al quart, o al tercer i al quart, es considerarà com alineació indeguda i es donarà la puntuació màxima al rival (3-0 a sub8 i sub18, 4-0 a la resta de categories), tret que la incompareixença sigui per motius justificats i documentats i així apreciats per l’equip arbitral. Per poder iniciar un encontre, l'equip ha de tenir la meitat dels seus integrants presents a la sala de joc. En cas contrari es posaran en marxa els rellotges d’aquest equip fins que hi hagi els esportistes suficients.

L'esportista no podrà ésser substituït una vegada començada la partida fins a la ronda de joc següent.

Els punts de l’equip que descansa serà de 2 punts per a la categoria sub-8 i sub-18 i 2’5 per a la resta.

 

RITME DE JOC

Partides a 45 minuts més 30 segons per jugada. Els esportistes estan obligats a anotar tota la partida.

 

SISTEMA DE JOC

La puntuació a les categories SUB-8, SUB-10 i SUB-12 serà olímpica. Per a la resta de categories (SUB-14, SUB-16 i SUB-18) la puntuació serà per matx (2 punts victòria, 1 punt empat).

Els equips estan formats per quatre jugadors a les categories SUB-10, SUB-12, SUB-14 i SUB-16, i per tres jugadors a les categories SUB-8 i SUB-18.

El campionat es jugarà segons el número d’equips a cada categoria a un màxim de 7 rondes.

 

Els sistemes de joc poden ser:

per Sistema Suís

una lliga

una lliga amb sistema play-off


L’organització es reserva la possibilitat d’anul·lar o agrupar alguna de les categories si el número d’equips inscrits no arribés a 6.

 

ORDRE DE FORCES

L'ELO de la Federació Catalana d’Escacs determinarà l'ordre de forces de cada equip. Només es podrà alterar la composició de l’ordre dels jugadors si la diferència d’elo català és de 25 punts d’elo o menys. L’ordre de forces dels esportistes amb menys de 1700 d’elo podrà ser modificat lliurement però s’haurà de mantenir aquest ordre durant totes les rondes.

Qualsevol canvi d’esportista en un equip respecte l’imprès de la presentació d’equips s’haurà de comunicar a la reunió de delegats, abans d’iniciar la competició. Només es podran realitzar dos canvis per equip en relació a la llista presentada a la inscripció.

El rànquing dels equips serà la mitjana d’ELO dels quatre components titulars de l'equip i tres per a la categoria sub-8 i sub-18.

L'ordre de forces serà mantingut durant tota la competició.

 

DELEGATS/DES

Cada equip haurà d’acreditar un delegat/da, que serà el responsable de l’esportista i l'equip durant tota la competició a tots els efectes, i haurà d'omplir i signar l’Acta de cada encontre. És obligatori que el delegat/da sigui major d’edat i no participi com a jugador de cap equip. Una mateixa persona pot fer de delegat/da en dos o més equips diferents. L’organització de la competició es reserva el dret d’acceptar la inscripció d’un delegat/da en aquesta competició. En cas que no sigui acceptat, l’escola o club haurà de proposar un nou delegat.

És imprescindible que el delegat/da, si no ho va fer a la Final individual de Vila-seca, enviï a la Federació el Certificat de Delictes Sexuals per poder ser acreditat. A la reunió de delegats que tindrà lloc el divendres, 1 de novembre, a les 10:30 hores, se li atorgarà una credencial que haurà de portar visible durant la ronda de joc.

El Certificat de Delictes Sexuals expedits des del mes d’octubre de 2018 seran acceptats.

FUNCIONS DEL DELEGAT/DA

  • El delegat de l’equip té una funció administrativa, presentant les alineacions, vetllant per l’actitud correcta dels jugadors, col·laborant en la confecció de l’acta de l’encontre i presentant les reclamacions que s’escaiguin.
  • El delegat s’abstindrà de qualsevol intervenció durant la partida, excepte en el que s’indica a l’article següent.
  • El delegat està autoritzat a consellar a un jugador del seu equip per realitzar o acceptar una oferta de taules, sense donar cap comentari o informació addicional referent a la partida. Qualsevol conversa dels jugadors amb el delegat s’haurà de realitzar amb la presència d’un àrbitre, i haurà de ser amb informació breu. Es podrà dir a un jugador que “accepti les taules” o “ofereixi taules”. Preguntat per un jugador si s’ha d’acceptar una oferta de taules, podrà contestar “sí”, “no”, o delegar la decisió en el jugador. No podrà intervenir de qualsevol altra forma.
  • En qualsevol cas, el consell del delegat no és vinculant i el jugador té la decisió final. En qualsevol cas, el delegat no pot actuar en nom del jugador.
  • El delegat, quan observi una partida, es col·locarà darrere dels seus jugadors per a que no puguin fer contacte visual ni posar nerviós al jugador de l’equip contrari.
  • El delegat de l’equip podrà delegar, de forma excepcional i per un motiu de força major, les seves funcions en una altra persona. La petició es farà per escrit previ a l’àrbitre principal que apreciarà o no aquesta força major.
  • Les possibles reclamacions que puguin existir durant el campionat, només les podrà fer el delegat titular de l’equip reclamant.

 

IDENTIFICACIÓ DELS ESPORTISTES

Tots els participants hauran de presentar la documentació: el DNI i/o Llibre de Família.

 

DIRECTOR/A DEL TORNEIG

El Director del Torneig serà Jaume Gayoso Rodríguez.

 

DESEMPATS

En cas d’empat a la finalització de la competició, es resoldrà:

 

Categories SUB-8, SUB-10 i SUB-12

En cas d’empat en el sistema suís olímpic, a la finalització de la competició, es resoldrà:

1er.: Puntuació per matx.

2n.: Resultat particular entre els equips empatats

3r.: Buchholz Total.

 

Categories SUB-14, SUB-16 i SUB-18

En cas d’empat en el sistema suís amb punts de matx, a la finalització de la competició, es resoldrà:

1er: Puntuació Olímpica.

2n: Resultat particular entre els equips empatats

3r: Buchholz Total.

En el cas d’empat en el sistema de lliga, es resoldrà:

1er: Sonneborn-berger per equips (Tipus B si es juga per sistema suís amb punts de matx, i Tipus D si es juga per sistema suís olímpic)

2on: Número de matxs guanyats.

En el cas d’empat en el sistema de play-offs, es resoldrà per Sistema Holandès (Consisteix a sumar 4 punts per una victòria al primer tauler, tres punts per victòria al segon tauler, dos punts per victòria en el tercer tauler i un punt per victòria al quart tauler).

Si segueix l’empat guanyarà l’equip que hagi obtingut la victòria al primer tauler. Si al primer tauler son taules, guanya qui ho hagi fet al segon, si el segon son taules, el que ho hagi fet al tercer i així succesivament. Finalment, si totes les partides han estat taules, guanyarà l’encontre l’equip que ha jugat al primer tauler amb peces negres.

En cas que hagi un empat entre més de dos equips en la classificació del torneig, un cop aplicat un desempat, el següent sistema de desempat només s’aplicarà als equips que continuïn empatats. Els sistemes ja utilitzats per desfer un desempat no tornaran a fer-se servir encara que siguin favorables per un dels que continuïn empatats.

En el cas que després de tots els desempats en alguna categoria fes falta un desempat definitiu per decidir alguna de les places de podi, es faria Armaggedon. És a dir, es faria una partida llampec entre un integrant de cada equip empatat. El ritme de joc serà de 6 minuts pel blanc i 5 minuts pel negre a finish i en cas de taules guanyen negres.
Primer es sortejaran els colors entre els dos equips i un cop conegut el color en que es jugarà, cada equip alinearà un dels seus integrants.

 

HORARIS

Divendres 1 de novembre

Reunió de Delegats: 10:30, es farà a la sala de joc.

1a ronda: 11:15 hores.

2a ronda: 16:30 hores.


Dissabte 2 de novembre

3a ronda: 10:00 hores.

4a ronda: 16:00 hores.

 

Diumenge 3 de novembre

5a ronda: 10:00 hores.

6a ronda: 15:30 hores.

 

Cloenda: 18:30 hores a la sala de joc.

 

En cas d'haver de disputar-se una setena ronda en alguna de les categories, aquesta es faria el dissabte a les 18:30 hores, i quedaria confirmada en la reunió de delegats.

 

PREMIS

Trofeu per als tres primers equips classificats de la categoria sub-8, sub-10, sub-12, sub-14, sub-16 i sub-18.

Diploma per al millor 1er, 2on, 3er, 4art tauler i tauler reserva de cada categoria.

Premi de 350€ repartits ens inscripcions a tornejos d'escacs (oficials o homologats) o activitats que organitzi la federació entre els jugadors de l'equip guanyador. El jugador/a disposarà d'un any per fer-lo servir, un cop passat l'any es perd la part que quedi. Quan l'esportista vulgui gastar aquests diners haurà d'escriure un correu a la Federació i aquesta farà l’abonament directament de l'activitat o el torneig a l'organització i serà descomptat del seu crèdit pendent.

 

AVALUACIÓ

La prova serà avaluada per ELO Català a totes les categories.

 

IMPORTANT

L’àrbitre haurà de confirmar la caiguda de bandera. Les decisions de l’àrbitre principal seran inapel·lables per no impedir el desenvolupament normal de la competició, no obstant, si hi ha reclamacions seran enviades, un cop finalitzat el torneig, al Comitè de Competició de la FCE per redimir les responsabilitats dels implicats.

Es prohibeix l’entrada de qualsevol tipus d’aparell electrònic i dispositiu mòbil a la sala de joc. En el cas que es tingui possessió d’un i, a més, soni o es faci ús, perdrà la partida en joc.

En cas que li soni aquest dispositiu a un delegat, se li prohibirà l’accés a la sala de joc durant aquesta ronda i la següent. En cas de reincidència no podrà accedir a la zona de joc durant la resta del torneig.

Els esportistes hauran d’abstenir-se de realitzar cap comentari sobre la partida que estigui en joc, excepte per allò que permetin les Lleis dels Escacs. Hauran de comunicar a l’àrbitre qualsevol absència de la zona de joc.

Un cop finalitzada la partida, els esportistes hauran d’abandonar la zona de joc.

 

ÈTICA 

Els esportistes no actuaran de forma que deshonrin el joc dels escacs i es comportaran correctament, tant dintre com fora de les instal·lacions esportives. No està permès als esportistes abandonar el recinte de joc sense el permís de l’àrbitre.    

 

ACCEPTACIÓ DE LA CIRCULAR

La participació en aquesta competició implica, per part dels esportistes i delegats/des, l’acceptació d’aquesta Circular.

Qualsevol punt no contemplat en aquesta Circular es resoldrà aplicant la normativa general de competicions de la FCE i FIDE.

 

PUBLICITAT

La Federació Catalana d’Escacs té la voluntat de fer difusió de l'esdeveniment tant a la premsa com a les xarxes socials, pel què prendrà i publicarà imatges, així com les dades mínimes necessàries per fer les classificacions i aparellaments. Per la qual cosa, al formalitzar la inscripció els participants autoritzen a l’organització a publicar imatges del torneig en les quals hi apareguin per tal de fer difusió de l’activitat. Igualment, es dona permís per publicar fotografies, vídeos i les dades mínimes a d’altres empreses col·laboradores de l'esdeveniment.

 

Barcelona, 3 de setembre de 2019