1. PRÒLEG.

Amb l’objectiu de trobar una millor distribució territorial per a la realització de les fases prèvies del Campionat de Catalunya d’edats, tant a la realització dels campionats previs classificatoris com a l’assignació de les places que donen dret a la final, així com disposar de flexibilitat organitzativa en el territori, es publiquen cada any (des del 2009) els Criteris per aplicar a les fases prèvies del Campionat de Catalunya d’Edats.

 

2. PARÀMETRES PRINCIPALS.

Els paràmetres principals que intervindran en l’elaboració dels nous criteris seran:

a) La COMARCA serà la unitat administrativa de treball.

b) Les províncies de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, com a suma de les seves comarques, tindran un mínim assignat de places per a cada tram d’edat, i que pot ser diferencial entre províncies i per trams d’edats. Aquests valors es determinen en els criteris generals que es publiquen a continuació.

c) El número de places definitives per a la Final de Catalunya vindran determinades pel número de participants en cada tram d’edat i per les places mínimes assignades a cada territori.

d) Es determinarà un calendari, marcat per un període únic en què s’haurà de realitzar aquestes prèvies, i seran classificatòries per a la Final de Catalunya corresponent.

 

3. CRITERIS DE DISTRIBUCIÓ.

Els criteris que seran aplicables són els següents:

1) Una comarca, representada pels seus Clubs d’Escacs, podrà sol·licitar organitzar una competició pròpia en tots els trams d’edats, sempre i quan en dos d’ells tingui un número de fitxes federatives igual o superior a 35, o en el total dels quatre trams superi els 100, i l’anomenarem COMARCA ÚNICA.

2) Quan no es compleixi el primer criteri, les comarques es podran agrupar en base a la seva proximitat i dintre de la seva província, constituint-ne el que s’anomenarà AGRUPACIÓ DE COMARQUES. Aquesta AGRUPACIÓ haurà de ser consensuada i aprovada per la Junta Directiva de la FCE.

3) Si una COMARCA es trobés en un entorn en el què no pogués AGRUPAR-SE o aquesta agrupació impliqués desplaçaments significatius, serà la Junta Directiva de la FCE qui determinarà si li dóna capacitat organitzativa per poder constituir una competició única a la seva comarca, atenent a la possibilitat de promocionar el creixement de participació en la mateixa, o bé determinarà amb quina COMARCA o AGRUPACIÓ DE COMARQUES quedarà encabida.

4) La realització d’una competició única a una COMARCA o a una AGRUPACIONS DE COMARQUES podrà ser només per aquells trams d’edats en les que tinguin un número de fitxes federatives significatives, de forma que alguns trams d’edats es podrien agrupar en nivell superiors territorials (AGRUPACIONS DE COMARQUES o PROVÍNCIA, respectivament). Aquesta AGRUPACIÓ de trams d’edats haurà de ser consensuada i aprovada per la Junta Directiva de la FCE.

5) Una comarca es podria dividir en parts en tots els trams d’edats, o bé només en alguns, sempre i quan cada partició compleixi les condicions establertes en el primer criteri o promogui el creixement de participació, i l’anomenarem COMARCA “Nord, Sud, Est, Oest o Central”. Aquest PARTICIÓ haurà de ser consensuada i aprovada per la Junta Directiva de la FCE.

6) Aquestes Fases Prèvies seran incloses en el Calendari Esportiu de la FCE.

7) El número de places ADJUDICADES a cada campionat vindrà determinat per la inscripció consolidada que tingui aquell campionat, i es determinarà en base als següents criteris:

  • La inscripció es considerarà consolidada amb els resultats de la 5ª ronda de cada campionat i tram d’edat.
   • El número de places adjudicades s’obtindrà del número d’inscrits consolidats, en base a la següent taula:

                                  

De 4 a 6 0,5 plaça

De 7 a 13 1 plaça

De 14 a 25 1,5 places

De 26 a 35 2,5 places

De 36 a 50 3,5 places

De 51 a 65 4 places

De 66 a 80 5 places

De 81 a 95 6 places

De 96 a 110 7 places

De 111 a 120 8 places

De 121 a 130 9 places

Més de 131 10 places

(Les places que s’adjudiquen es consideren com el seu valor al 100%).

   • Perquè es pugui organitzar un tram d’edat, el número mínim d’esportistes haurà de ser de quatre (4) i s’hauran d’organitzar un número mínim de cinc (5) rondes per cada tram d’edat. En cas que això no fos possible, els esportistes hauran de participar en un altre fase prèvia d’edat corresponent per poder participar a la final sempre amb autorització de la comissió d'escacs base. En aquells casos que això no sigui possible, la comissió podrà autoritzar jugar en una categoria superior. En aquest cas, no hi hauria dret a les places corresponents al tram d’edat suspès, però el millor esportista classificat d’aquest tram d’edat tindria dret al 50% d’una plaça classificatòria per a la Final de Catalunya del seu tram d’edat.
   • Les províncies de Girona, Lleida i Tarragona, com a suma de les seves comarques o agrupacions de comarques, a les categories de sub-8 a sub-16 tindran garantit un mínim de 3 places equivalents al 100% en cada tram d’edat. La província de Barcelona tindrà un mínim de 6 places equivalents al 100% en cada tram d’edat.
   • Els esportistes de la categoria SUB-18 poden participar a la final directament sense participar a la fase prèvia.
   • El número total de places ASSIGNADES a un territori només tindrà aplicació si la participació en el tram d’edat corresponent en aquest territori és, com a mínim, el doble d’aquesta assignació. En cas que això no es produeixi, el número total de places ASSIGNADES que li correspondran al 100% en aquest territori seran la meitat de la seva participació, arrodonint al valor del 50% superior.
   • En cas que, un cop confirmada la inscripció, la suma total de comarques o agrupacions de comarques en una província no assolís el mínim establert, serà la Comissió d’Escacs Base de la FCE qui proposarà la distribució de la plaça o places que manquin per assignar entre les seus d'una mateixa província, arrodonint les places a un mínim del 50%. Aquesta proposta es remetrà a la territorial corresponent per a la seva acceptació i, en cas de discrepància, serà decidit en Junta Directiva de la FCE.

8) PLACES NOMINATIVES:

  • El 1er classificat i la 1ª classificada de cada categoria de la Final del Campionat de Catalunya d’edats, si està entre els deu primers de la classificació general de l’any anterior, tindran el dret de participar amb les despeses pagades al 100%, i la plaça serà nominativa i no sumarà sobre el MÍNIM que s’ha garantit a cada província. 
  • Les places del 1er classificat i la 1ª classificada sub-18 que deixin de pertànyer en aquesta categoria a l’any següent, quedaran a disposició de la Comissió d’Escacs Base de la FCE que podran deixar-les vacants o assignar-les novament en la categoria sub-18 per criteris tècnics i/o de territorialitat.

9) Es mantindran els criteris de DISCRIMINACIÓ POSITIVA en l’assignació de les places femenines per a la distribució de les places classificatòries a la final, i que correspondrà a un ordre del 20% del total de places ASSIGNADES.

Perquè la DISCRIMINACIÓ POSITIVA tingui aplicació, com a mínim, hauran hagut d’obtenir el 50% dels punts en joc.

10) Un cop determinat el total de places ASSIGNADES, la distribució d’aquestes places, tant de la classificació general com de la femenina, serà la següent:

Places assignades                                                   Classificació general    Classificació femenina
1er 2on 3er 4rt 1a 2a 3a
0,5 50%                      
1 100%                      
1,5 100% 50%                    
2 100% 50%               50%    
2,5 100% 100%               50%    
3 100% 100% 50%             50%    
3,5 100% 100% 75%             75%    
4 100% 100% 75% 50%           75%    
4,5 100% 100% 100% 50%           100%    
5 100% 100% 100% 100%           100%    
5,5 100% 100% 100% 100% 50%         100%    
6 100% 100% 100% 100% 50%         100% 50%  
7 100% 100% 100% 100% 100% 50%       100% 50%  
8 100% 100% 100% 100% 100% 75% 50%     100% 75%  
9 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%     100% 100%  
10 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%   100% 100%  
11 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 100% 100% 50%

 

NOTA: En cas que una jugadora no aconseguís el percentatge del 50% dels punts, o bé entrés en places de la classificació general, la seva plaça passaria íntegre a la general, generant una plaça més en aquesta.

4. ALTRES CRITERIS.

a) Cada any s’emetrà una circular en què es publicaran les PARTICIONS DE COMARQUES, COMARQUES ÚNIQUES i AGRUPACIONS DE COMARQUES que hagin estat ASSIGNADES per organitzar les Fases Prèvies al Campionat de Catalunya d’Edats.

b) La FCE arribarà a acords de col·laboració en aquestes competicions i per a cada territori.

c) La Junta Directiva de la FCE tindrà capacitat per modificar la taula de distribució d’adjudicació de places en qualsevol moment, atenent en aquests propis criteris publicats, o bé a criteris pressupostaris.

d) Al tractar-se d’una competició organitzada i tutelada per la FCE, aquests campionats s’hauran de regir per la seva reglamentació.

e) Per a cada fase prèvia, els àrbitres assignats hauran de publicar els resultats corresponents a la ronda anterior no més tard del diumenge següent a les 20 h., i els aparellaments de la següent ronda hauran de fer-se públics no més tard del dimarts previ a les 20 h.

f) En aquells casos que sigui necessari encabir dins una mateixa competició a esportistes d’origen escolar i no federats, la FCE intentarà obrir vies per a la seva inscripció federativa que permeti organitzar el campionat respectiu dins els criteris de competició establerts per la pròpia FCE.

g) Els esportistes poden participar en representació del seu club o de la seva escola, tot i que un esportista afiliat a un club pot participar a les fases prèvies en nom de la seva escola i seguirà participant amb el nom de l’escola a la Final de Catalunya d’edats. Així doncs, els punts que aconsegueixi a la Final de Catalunya d'edats com a escola no seran comptabilitzats per als premis per equips (Copa Promoció i Memorial Jordi Puig).

L’esportista que participi a una fase prèvia que no correspon a la del seu club, no té opció a la plaça gratuïta, en el cas que la guanyi. Només li servirà per participar a la Final de Catalunya d’edats amb les despeses al seu càrrec.

h) La competició en aquestes fases prèvies estarà tutelada sota aquests criteris per la FCE, però l’organització d’aquests campionats correspondran als clubs o entitats que ho sol·licitin i que compleixin amb els criteris establerts en l’apartat 3. En cas que algun territori manqui d’organització executiva per realitzar el seu campionat, la FCE vetllarà perquè els esportistes de la comarca afectada puguin participar en campionats de comarques veïnes. En cas d’AGRUPACIONS DE COMARQUES que ocupin tota una província, podrà ser la FCE qui assumeixi completament l’organització d’aquestes Fases Prèvies en aquest territori.

 

NOTA: El tant per cent de les places dels esportistes estan condicionades als pressuposts de la Federació Catalana d’Escacs i al rebre les subvencions atorgades de la Generalitat de Catalunya.