Aquesta circular informativa intenta complementar i aclarir dubtes en relació a la reglamentació publicada al web de la Federació, però en cap cas la substitueix.

1.HORARIS I DIES DE JOC

Especificats a la circular de la Lliga Catalana, amb les característiques especifiques de cada Territorial.

2. RITME DE JOC

El ritme de joc per a totes les categories serà de 90 minuts per a cada jugador més 30 segons d’increment des de la primera jugada.

3. TAULERS VACANTS I INCOMPAREIXENCES

Els taulers vacants només es podran deixar en els últims equips de cada club i en els últims taulers de l’equip presentat. (veure reglament al web de la FCE).

Un equip només podrà tenir incompareixences en la seva alineació en dues rondes, durant tota la competició de la Lliga, incloses les fases final i eliminatòries. L’equip que tingui una incompareixença en una tercera jornada, perdrà el matx per alineació indeguda.

4. ACTES

Confeccionar l’acta electrònica serà obligació de l’equip local. L’imprès d’acta en paper es pot obtenir a través del web de la Federació a l'apartat d'impresos. En aquest cas només hi hauria una còpia que es quedarà en poder de l'equip local. Una foto de l'acta pot servir com a prova en cas de conflicte.

5. PLANILLES

L’equip local és l’encarregat de custodiar les planilles i l’acta de l’encontre i només serà obligatori fer-ho arribar a la Federació en cas de conflicte.

Només la Divisió d’Honor està obligada a enviar a la Federació, les partides en format pgn o altres formats compatibles amb el programa chess-base. S'haurà d'enviar les 10 partides en un sol arxiu a federacio@escacs.cat. El termini de presentació de partides serà de 5 dies naturals des de la finalització del partit. La manca de presentació comportarà sancions explicitades al reglament de Disciplina Esportiva.

6. NOTIFICACIÓ DE RESULTATS (NOMÉS A LA DIVISIÓ D'HONOR)

Serà d’obligat compliment per als clubs de Divisió d’Honor notificar de manera simultània a la finalització de cada partida els resultats mitjançant sms, whattsaps o correu electrònic, a l’encarregat de la retransmissió d’aquella jornada. En cas d’incompliment s’aplicaran les sancions estipulades mitjançant circular de sancions administratives.

Telèfon per donar resultats (només Divisió Honor): 660.823.435

e-mail:escacsresultats@gmail.com

7. FINALS CATALANES

A les Finals Catalanes i Fases Eliminatòries, no es podran alinear jugadors que hagin jugat més partides en un equip de superior categoria.

8. JUGADORS ESTRANGERS

Els jugadors no seleccionables que excedeixen del nombre de jugadors permesos per la reglamentació, ampliaran el nombre de titulars de l’equip amb números bis.

9. INCOMPAREIXENCES D’EQUIPS

El Comitè de Competició decidirà la sanció que li correspongui segons la normativa vigent.

10. INCOMPAREIXENCES JUGADORS

Si un jugador perd dues rondes per incompareixença, ja no podrà ser alineat més durant aquesta temporada a la Lliga Catalana d’Escacs. Si és alineat es considerarà una alineació indeguda.

11. AVIS DELEGATS PÈRDUA PER TEMPS I ALTRES FUNCIONS

Els delegats (només els delegats) podran avisar de la caiguda de la bandera de qualsevol dels jugadors que hagin perdut per temps. Els noms dels delegats hauran de constar a l’acta del partit, des de l’inici, perquè després no hi hagin malentesos.

En cas de conflicte i/o reclamació, si els delegats són també jugadors, tindran dret a aturar el seu rellotge fins que es resolgui el conflicte.

12. ELS CLUBS TENEN L'OBLIGACIÓ DE CEDIR EL SEU LOCAL PER RETRANSMETRE PARTITS DE LA DIVISIÓ D'HONOR.

Serà d’obligat compliment per als clubs de Divisió d’Honor garantir i facilitar la retransmissió d’aquells matxos designats, quan aquests siguin al seu local de joc, d’acord amb les instruccions de la Federació i la circular corresponent. En cas d’incompliment, a més a més de les altres sancions disciplinàries que puguin derivar-se, la comissió esportiva de la Federació podrà decidir traslladar el matx a una altra seu de la seva decisió. Aquest fet haurà de comunicar-se als clubs afectats amb temps suficient.

13. PROBLEMÀTICA DELS TELÈFONS MÒBILS

Quan a un jugador li soni el telèfon mòbil, s’anotarà a l’acta del matx, i es continuarà la partida. Posteriorment al partit s’informarà al Comitè de Competició. A la primera vegada que el Comitè de Competició, rebi un comunicat a un acta,  farà un avís al jugador al qual ha sonat el mòbil. Si en una segona acta, d'un altre partit, s’informa que li ha tornat a sonar el mòbil al mateix jugador, el Comitè de Competició el podrà sancionar amb inhabilitació per una o més rondes. Si a un jugador li sona el mòbil i a més contesta la trucada, s’anotarà a l’acta, continuarà la partida i el Comitè de Competició decidirà la sanció, que podria comportar la pèrdua de la partida.

14. NOMBRE DE JUGADORS DE CADA EQUIP

A Divisió d’Honor, Primera Divisió, Segona Divisió i Preferent, els equips seran de: 10 jugadors. A Primera Categoria: 8 jugadors, a Segona Categoria: 6 jugadors i a Tercera Categoria i Promoció Sub-12: 4 jugadors.

15. JUGADORS D’ELO 1700 O INFERIOR

Els jugadors d’elo igual o inferior a 1700 poden ser alineats lliurament entre ells. Els jugadors d’elo igual o inferior a 1700 podran jugar en qualsevol equip, sempre i quan no tinguin per sota un jugador amb elo superior a 1700 a la llista d'ordre de forces (sense tenir que respectar la titularitat).

16. OBLIGATORIETAT D’ANOTAR LA PARTIDA

Els jugadors estan obligats a anotar les jugades durant tota la partida, independentment del temps que li resti (encara que siguin menys de 5 minuts). En el cas que un jugador no pugui apuntar a causa d’un problema físic puntual (exemple, un braç trencat), se li ha de restar 10 minuts del seu temps i l’increment per jugada passarà a ser de 20 segons en comptes de 30 segons. Si el jugador es discapacitat i té assistent no es farà cap ajustament al rellotge. Si el jugador és discapacitat i no té assistent se li afegirà 10 minuts al seu adversari, però el temps del jugadors discapacitat no es modificarà.

17. ELS JUGADORS CECS

Els jugadors cecs podran jugar amb els rellotges adaptats per a cecs amb aquest mateix ritme o fer-se ajudar d’un assistent que el podrà informar del temps de què disposa. En cap cas es variarà el ritme de joc per problemes visuals d’un o dels dos jugadors. Podran anotar en Braille o amb gravadora.

18. LOCALS ADAPTATS PER PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA

Els clubs locals que hagin de rebre un equip amb un jugador amb problemes de mobilitat rebran una comunicació de la Federació, o figurarà a la circular dels enfrontaments de la lliga. En cas que el club no tingui el local adaptat haurà de buscar un local alternatiu adaptat a la seva localitat, o bé disputar la ronda en el local de l’adversari. Si juga al local de l’adversari continuarà essent equip local i el seu primer tauler jugarà amb blanques.

19. OBLIGACIÓ DE CONÈIXER COM FUNCIONEN ELS RELLOTGES DIGITALS

Serà obligació de l’equip local conèixer el correcte funcionament dels rellotges digitals de què disposi. En cas que una partida no es pugui jugar per desconeixement del funcionament del rellotge, els equips locals perdran la partida o partides afectades per aquest problema.

20. ADRECES DE CLUBS

El mapa google de la pàgina web de la Federació amb les adreces de clubs és només orientatiu. L'adreça escrita amb el nom i número del carrer és la indicació oficial i vàlida d'on està el local de joc. En algun cas, la Federació pot informar als clubs visitants de canvis d'adreces, a petició del club local, i aquestes seran les realment vàlides.

PROBLEMES DEL FUNCIONAMENT DELS RELLOTGES DIGITALS

En cas que un rellotge digital tingui qualsevol tipus de problemes en el seu funcionament (manca de bateria, funcionament defectuós) el club local tindrà l’obligació de tenir-ne de recanvi. En cas de no disposar d’aquests rellotges de recanvi, l’equip local perdrà les partides que no es puguin disputar per aquest motiu. 

Quan s’hagi de reiniciar una partida per un problema de funcionament d’un rellotge digital, els jugadors implicats i els seus delegats s’hauran de posar d’acord en el temps que han de marcar cadascun dels rellotges en la continuació de la partida. En cas que no es posin d’acord caldrà calcular el temps transcorregut i repartir-lo entre els dos jugadors de manera equitativa. Per calcular el temps transcorregut caldrà fer la següent operació:

Per un cantó se sumarà 90 minuts + (nombre de jugades de blanques x mig minut) + 90 minuts + (nombre de jugades de negres x mig minut)= minuts totals. Per un altre es restarà de l’hora d’inici de l’encontre – l’hora en què s’ha produït l’incident = minuts restants. Per últim es resten els minuts totals – dels minuts restants i es divideix per dos: aquest és el temps equitatiu que s’ha de posar en cada rellotge.

EXEMPLE NUMÈRIC

A les 10 i 15 minuts del matí es produeix un problema de funcionament i no es pot veure al rellotge el temps transcorregut. Els jugadors no es posen d’acord en el temps que tenia cada rellotge. El blanc ha fet 10 jugades i el negre 9 jugades.

Temps de blanques: 90 minuts + 10 jugades x ½ minut = 95 minuts

Temps de negres: 90 minuts + 9 jugades x ½ minut = 94 minuts i 30 segons

Temps total 95 minuts + 94 minuts i 30 segons = 189 minuts i 30 segons

Entre les 9,30 hores d’inici i les 10,15 hores han passat: 45 minuts

Temps a repartir: Temps total 189 minuts i 30 segons – temps restant 45 minuts = 144 minuts i 30 segons dividit entre 2 = 72 minuts i 15 segons

Cada jugador disposarà de 72 minuts i 15 segons de temps més els increments que vagin tenint a partir d’aquest moment.

INSTRUCCIONS PER POSAR UN RELLOTGE DGT 2010

Prémer el botó on/off per sota del rellotge

Amb la tecla de l'esquerra buscar el ritme de joc 17. Llavors has de prémer la tecla ok de la dreta. El rellotge s’adapta automàticament al ritme oficial de la Lliga 90 minuts + 30 segons. Per parar o començar prémer el botó del mig.

INSTRUCCIONS PER POSAR UN RELLOTGE DGT 2000

Prémer el botó on/off per sota del rellotge

Amb la tecla +1 buscar el ritme de joc 23. Llavors has de prémer la tecla ok.

Si t’equivoques de número has de continuar prement el botó fins que torna a sortir el número que busques.

Llavors comença a parpellejar el zero corresponent a les hores de la pantalla de l’esquerra i s’ha de prémer el botó +1, surt el numero 1 parpellejant, prems ok, llavors parpellejarà el primer zero dels minuts. Tornes a prémer la tecla +1 fins a posar el 3 i fas ok, parpelleja el segon zero dels minuts i tornes a prémer el ok.

En aquest moment surt parpellejant el primer 0 dels segons com que no hem de posar al temps inicials segons i s’ha de prémer l’ok dues vegades.

S’ha de tornar a fer la mateixa operació amb la pantalla de la dreta.

Quan acabes amb el rellotge de la dreta surt parpellejant el primer zero de l’increment, llavors s’ha de prémer ok i apareix parpellejant el primer zero dels segons que cal incrementar. Amb la tecla +1 poses el número 3 i fas ok dues vegades.

S’ha de tornar a repetir l’operació amb la pantalla de la dreta per posar els increments a la segona pantalla. Si l’operació s’ha efectuat correctament sortirà a les dues pantalles 1:30 i 1:30 amb un petita fletxa en cada pantalla a la part superior esquerra.

Per començar la partida o parar el rellotge s’ha de prémer el botó start/stop.

Per rectificar un rellotge, per exemple en cas que s’hagi de bonificar amb temps, cal prémer a la vegada les tecles ok i start/stop.

TELÈFON D’INFORMACIÓ PER A LA LLIGA CATALANA 2020

Número de telèfon d’informació de diumenges 617555792

Aquest telèfon d’informació és d’ús exclusiu per a la Lliga Catalana de la present temporada 2020. L’horari de consulta d’informació serà els diumenges de 9 del matí a 14.30 hores del migdia durant la fase regular de la Lliga Catalana.

El tipus de consulta que es poden realitzar ha d’estar relacionat amb la Lliga Catalana i poden fer referència a reglamentació, adreces i telèfons, etc.