Es convoca a la sessió d’Assemblea General, que se celebrarà telemàticament el dissabte dia 28 de novembre de 2020, a les 10 hores. 

Cal informar de l’assistència mitjançant correu electrònic a federacio@escacs.cat. La Federació enviarà per correu electrònic als assistents, amb un mínim de 24 hores d’antelació l’enllaç per poder accedir-hi.

Només podrà assistir-hi una persona per club.

 

ORDRE DEL DIA DE L’ASSEMBLEA DEL DIA 28/11/2020


INFORME DEL PRESIDENT 


Nomenament de dos interventors per a l’aprovació de l’acta de l’assemblea.

  1. Aprovació, si s’escau, del calendari esportiu corresponent al 2021.
  2. Aprovació, si s’escau, del projecte de pressupost corresponent al 2021.
  3. Propostes de la Federació i Clubs.
  4. Torn obert de paraula.

 

NOTA: Atesa la singularitat d’aquesta assemblea, no es podran fer propostes de modificació d’estatuts, ja que no ho permet la normativa vigent d’assemblees telemàtiques, però sí altres tipus de propostes. Es poden presentar propostes fins a 15 dies abans de l’assemblea. 

 

Jose Claudio Viñas Racionero

President

Federació Catalana d’Escacs