ANNEX A LA CIRCULAR: NOVETATS MOLT IMPORTANTS:

 1. El campionat serà vàlid per elo català ràpid, però no per elo FIDE.
 2. Els equips estaran obligats a relacionar tots els jugadors participants, tant els del matí com els de la tarda, en un imprès elaborat a tal efecte. El termini màxim per lliurar aquest imprès serà un cop celebrada la tercera ronda. Els equips que no entreguin aquest imprès abans de començar la quarta ronda seran eliminats de la competició.
 3. A l’omplir l’acta del partit caldrà posar, a més del nom del jugador, el número de llista de l’ordre de forces.
 4. La Federació lliurarà a l’àrbitre principal del Campionat els ordres de forces de tots els clubs participants.
 5. La inscripció finalitzarà el dijous anterior al dia que es jugui el campionat.
 6. És molt important la col·laboració dels delegats dels equips amb la confecció correcta de les actes per minimitzar els errors del càlcul de l’elo.

ORGANITZACIÓ

Organitzat per la Delegació de Barcelona de la Federació Catalana d’Escacs (FCE)

 

DIA I HORARI D’INICI

Tota la competició es jugarà en un sol dia, el 15 de gener de 2017, en dues sessions: la sessió del matí començarà a les 9:00 i la sessió de la tarda a les 16:00.

 

LOCAL DE JOC

Serà el mateix per a totes les categories i rondes: Cotxeres de Sants, Carrer de Sants, 79 de Barcelona.
Metro: Plaça de Sants (línies 1 i 5) Sants Estació (línies 5 i 3) 
Autobusos: 50, 115 i D20.

RENFE: Sants-Estació

 

PARTICIPANTS

Poden participar tots els equips dels clubs que formen la Delegació de Barcelona, dividits en els grups següents:

 • Divisió d’Honor i Primera Divisió
 • Segona Divisió
 • Preferent
 • Primera Categoria.
 • Segona Categoria
 • Tercera Categoria

 

INSCRIPCIONS

Mitjançant el FORMULARI D'INSCRIPCIÓ fins el 12 de gener de 2017, a les 13 h. Els drets d’inscripció són de 25,00€ per equip. Els equips s'hauran d'inscriure amb la categoria que tenen la temporada 2017 a la Lliga Catalana.

 

PREMIS

Es repartiran al finalitzar la competició i hi hauran trofeus per al primer i segon classificat de cadascun dels grup. 

Els equips classificats en primera posició de la seva categoria a la Copa Barcelona, guanyaran el premi de tenir pagada la inscripció i el dinar de la Festa Catalana de la mateixa temporada. Aquest premi serà per als equips campions i el clubs no podran traspassar el premi a una altra categoria. Aquests premis tampoc correran places i si hi ha una renúncia no passarà al segon classificat.

 

BASES REGLAMENTÀRIES

 

1. ALINEACIONS

1.1 La composició dels equips serà com a mínim de quatre jugadors.

1.2 Cada equip podrà comptar com a màxim amb dos jugadors amb bandera FIDE estrangera. Els esportistes amb bandera de la FIDE andorrana no comptaran com estrangers.

1.3 Els equips de la Copa es formen amb els mateixos jugadors que participen a la Lliga Catalana pel que fa a la seva titularitat. En els alineacions, no cal respectar l’ordre de forces, però un titular d’un equip no podrà jugar en un d’inferior categoria, a excepció dels jugadors amb elo 1700 o inferior.

1.4 La Copa Catalana la podran disputar tots els esportistes que figurin a les llistes d’ordre de forces dels equips participants a la Lliga Catalana de l’any en que es juga, inclosos els números bis (amb les restriccions indicades en aquest mateix reglament).

1.5 Aquesta llista d’ordre de forces caldrà tramitar-la el dijous anterior a la primera jornada de la fase prèvia de la Copa Catalana. Per als equips que no hagi tramitat la llista d’ordre de forces en la data prevista, s’aplicarà la llista per defecte dels jugadors que hagi tramitat el club , és a dir per ordre d’elo i dintre del mateix elo l’ordre alfabètic. Els equips es designaran per lletres. L’equip «A» correspon a l’equip de major categoria dintre del club. La resta dels equips tindran correlativament les lletres B, C, D, E, etc.

1.6 Els equips de Primera Divisió, Segona Divisió, Preferent, i Primera territorial, podran dividir-se en dos equips, segons l’ordre establert a la llista oficial dels seus jugadors. En equips de 10 els cinc primers jugadors, (en equips de 8 els 4 primers) més els bis corresponents seran titulars de l’equip que es dirà A-1. La resta de jugadors d’aquest equip ho seran de l’equip que es dirà A-2. En cas que el segon i següents equips del club sigui també d’una categoria igual o superior a primera, i el club en vulgui dividir l’equip en dos, els equips es diran successivament B-1, B-2, C-1, C-2, etc.

1.7 L’acta de cada encontre servirà a l’àrbitre per conèixer els jugadors que disputen cada partit.

1. 8 Els equips podran alinear els seus jugadors sense tenir en compte l’ordre de forces. Abans de començar la ronda els delegats dels equips contrincants fixaran l’alineació de forma simultània. Per poder començar una ronda serà necessària la presència, com a mínim, de dos esportistes.

1.9 És responsabilitat dels delegats dels equips assegurar-se que la llista d’ordre de forces i la composició dels seus propis equips compleix la normativa vigent. En cas que es detecti una alineació indeguda l’equip infractor perdrà totes les partides on s’hagi produït la irregularitat, sense prejudici d’altres sancions que la direcció del torneig, la FCE o els seus comitès de disciplina esportiva considerin necessaris. L’aplicació de la sanció amb la pèrdua d’aquestes partides per a l’equip infractor i la victòria per a l’equip corresponent afectat, no modificarà cap aparellament ja publicat.

 

2 SISTEMA DE JOC

2.1 Es jugarà pel Sistema Suís basat en Valoració a nou (9) rondes, amb sistema de puntuació olímpica (suma de punts per tauler). El descans es comptabilitzarà com a victòria de dos punts i mig (2,5 punts).

2.2 El rànquing inicial es farà, primer per la categoria dels esquips i després per l'ELO Català ràpid dels primers quatre (4) esportistes titulars (teòrics) de cada equip.

2.3 Els aparellaments es publicaran uns minuts després de la finalització de cada ronda. Per tant, si un equip no vol ésser aparellat en una ronda concreta, haurà de comunicar-ho a la taula arbitral abans de la finalització de la ronda anterior a la que volen no ser aparellats.

 

3 RITME DE JOC

3.1 Quinze minuts per jugador més 5 segons d'increment per jugada – Escacs actius

3.2 El temps de tolerància per la presentació de l'esportista davant del tauler serà de 15 minuts des de l’inici de la ronda.


L’equip o equips que no es presentin a la primera ronda de cada sessió de joc o a dues rondes, tot i que no siguin consecutives, sense causa justificada, restaran eliminats de la competició.

 

4. DESEMPATS

4.1 Els desempats que s’aplicaran i el seu ordre són:

 • Suma de punts per partit (1 punt guanyat, mig empatat i zero perdut)
 • Resultat particular
 • Tall de Buchholz 1 [amb ajust FIDE]
 • Buchholz total [amb ajust FIDE]
 • Sorteig

L’ajust FIDE només s’aplicarà en cas que un equip es vegi obligat a descansar a causa de l’aparellament. En aquest cas, a l’equip se li sumaran els punts de Buchholz equivalents a l’oponent virtual. Per la resta d’equips, aquest descans comptarà com dos punts i mig (2,5) de Buchholz. La resta d’incompareixences i partides no jugades es comptabilitzaran els punts de matx sense cap ajust especial.

Els punts de Buchholz equivalents a l’oponent virtual es calculen, en aquest cas, com la suma de:


a) Els punts de l'equip a l’inici de la ronda del partit no jugat.
b) Un punt i mig per partit no jugat.
c) Dos punts més per cadascuna de les rondes restants.

 

5. ARBITRATGE

Les decisions de l’àrbitre principal seran inapel·lables.

 

6. REGLAMENTACIÓ APLICABLE

Tot el que no estigui previst en aquesta circular, es resoldrà aplicant, en l'ordre que s'enuncien, els reglament de la Copa Catalana i el reglaments de la FCE o la FIDE.

 

7. CLASSIFICATS PER A LA FASE FINAL

Els 4 primers de cada categoria de la fase territorial de Barcelona es classifiquen per jugar la Fase Final de la Copa Catalana.
S'ha de tenir en compte que només hi pot haver un equip del mateix club en cada grup.

 

8. CRITERIS PER A LES VACANTS DELS GRUPS

Les vacants seran cobertes per aquest ordre:


a) Següent equip classificat de la categoria de la mateixa Delegació on es produeixi la vacant.
b) Equips de la Delegació organitzadora.
c) A criteri de la Comissió Esportiva.

 

9. ALTRES

La participació a la prova implica la total acceptació d’aquestes bases.Barcelona, 14 de desembre 2016.