Es convoquen dos (2) cursos i exàmens per l’obtenció del títol d’Àrbitre Català.

DIA I LOCAL

Un curs es realitzarà a la seu del club SCC Colon Sabadell, Av onze de setembre 125 de Sabadell.

L’altre curs es realitzarà a la seu de La Lira Vendrellenca, C/ Sant Jordi 7, El Vendrell.

El curs s’impartirà els dissabtes, des del 8 de setembre al 20 d’octubre.

L’examen es realitzarà el 27 d’octubre a les 15:30h al mateixos locals.

 

HORARI CURS SABADELL

HORARI CURS EL VENDRELL (ANUL.LAT)

 

DURADA DEL CURS

Constarà de 47,5 hores teòriques. 

 

DRETS D’INSCRIPCIÓ AL CURS

Els drets d’inscripció al curs són de 200 € que comprèn la matrícula, participació en el curs i la documentació del temari en format digital i drets d’inscripció a l’examen. En cas que el nombre de participants sigui insuficient s’oferirà als alumnes la possibilitat:

a) de realitzar el curs amb l’increment de la quota necessari per cobrir els costos 

b) recuperar els drets d’inscripció.

 

Per inscriure’s només a l’examen d’Àrbitre Català s’haurà de pagar la quantitat de 60 €. Només es podrà inscriure a l’examen directament algú que acrediti haver fet un curs d’àrbitre català.

 

TANCAMENT DE LA INSCRIPCIÓ DEL CURS

La inscripció finalitza el dia 5 de setembre de 2018, a les 19 hores, o quan quedi complet.

Les places al curs estan limitades a un mínim de 10 alumnes per realitzar el curs i un màxim de 16, per ordre d’inscripció. 

 

FORMULARI CURS SABADELL

FORMULARI CURS EL VENDRELL

 

En el moment de fer la preinscripció, assegureu-vos que rebreu la confirmació d’aquesta. La inscripció no serà en ferm ni hi haurà la plaça reservada fins que es faci efectiu l’import de la inscripció.

El pagament de la inscripció s’ha de fer efectiu al compte de Caixabank ES28 2100 0804 3002 0084 8216 indicant “Curs AC FCE + nom”, o a la pròpia Federació. 

 

TEMARI I CALENDARI

La distribució d’hores i temes és oberta i pot rebre variacions en funció del coneixement dels alumnes i la disponibilitat dels ponents. Si no hi ha cap modificació totes les sessions seran en horari de matí i tarda. Abans de començar el curs es publicaran els horaris exactes.

Les classes seran impartides pels professors designats pel Delegat d’Àrbitres.

 

DURACIÓ I CONDICIONS DE L’EXAMEN

L’exercici es dividirà en dues sessions (A i B). La primera sessió (A) tindrà una durada de dues (2) hores, després de la qual hi haurà un descans de trenta (30) minuts. A continuació es procedirà a realitzar la segona sessió (B), que tindrà una durada d’una (1) hora i 30 minuts.

Durant cadascuna de les sessions el delegat de la comissió delegada de la F.C.d’E. avisarà quan restin quinze (15) minuts i quan restin cinc (5) minuts per a la finalització del temps. El temps serà distribuït entre les diferents parts de l’examen a conveniència de l’aspirant.

Els únics materials permesos per a la realització de la prova són un bolígraf blau i portar un document legal amb fotografia (DNI, carnet de conduir o passaport) com a element identificador. Està prohibit tenir qualsevol material que tingui relació amb l’examen com apunts, llibres, reglaments, etc. Si tingués algun d’aquests materials no autoritzats cal dipositar-los al lloc indicat pel delegat federatiu.

Per la segona part de la prova serà necessari portar un ordinador portàtil.

Si un aspirant és sorprès utilitzant mitjans no autoritzats o comunicant-se amb un altre aspirant serà convidat a abandonar l’exercici. El delegat de la comissió delegada de la F.C.d’E. farà constar aquesta incidència al paper de l’examen retirat de l’aspirant, així com a l’acta, recollint el nom d’aquest. Si un aspirant es negués a complir les instruccions, el delegat federatiu ho farà constar a l’acta.

L’aspirant que, per qualsevol causa, hagués d’abandonar el lloc de realització de l’exercici durant una de les dues sessions, haurà de lliurar el seu examen i no podrà tornar a entrar, a excepció de casos totalment excepcionals que permeti el delegat de la F.C.d'E.

Tots els aspirants presents a l’aula hauran de lliurar el qüestionari de l’examen, encara que es retirin sense realitzar l’exercici.

El delegat de la comissió delegada de la F.C.d'E. té instruccions de no respondre a cap pregunta dels aspirants sobre el contingut de l’examen. 

 

FORMAT DE L'EXAMEN

L'exercici consta de tres parts eliminatòries, s’han de superar cadascuna d’elles amb un mínim del 50% perquè es pugui considerar la resta de l’examen. La prova es superarà aconseguint un 60% de la puntuació total.

Sessió A. Primera part. Consta de trenta (30) preguntes tipus test amb quatre (4) possibles respostes. La puntuació d’aquesta part és de zero (0) a deu (10) punts. Cada resposta correcta puntuarà 1/3. Les respostes errònies restaran 1/9 punts. Les preguntes no respostes ni sumaran ni restaran puntuació.

En cada cas només hi ha una resposta vàlida, considerant-se sempre com a tal la que s’ajusti més a la correcció. També, quan una resposta genèrica inclogui altres possibilitats certes, és més correcte la resposta completa que qualsevol de les respostes parcialment certes.

La manera d’omplir aquesta primera part és la següent. Les respostes es marcaran en aquest mateix quadern d’anunciats. L’aspirant farà una circumferència al voltant de la lletra identificadora de la resposta que consideri correcta. No s’admetran rectificacions. No es proporcionarà més d’un exemplar de l’examen a cada aspirant, per la qual cosa s’ha de ser molt curós a l'hora de marcar les respostes.

Sessió A. Segona part. Consta de deu (10) preguntes amb resposta relativament breu. La puntuació d’aquesta part és de zero (0) a deu (10) punts. S’haurà de respondre exclusivament en l’espai a continuació de cada pregunta. Es valorarà la concisió i claredat en la resposta.

Sessió B. Tercera part. Consta d’una prova amb el programa Swiss Manager. S’entregarà un pendrive a cada alumne amb els paràmetres que es donaran a l’examen i s’haurà de fer un torneig amb el Swiss Manager seguint les instruccions. Una vegada finalitzat l'examen, tots els arxius es guardaran en el pendrive, s'introduirà dintre del sobre i s’entregarà a l’examinador.

 

TEMARI DE L’EXAMEN

 • Lleis dels Escacs de la FIDE
 • Reglament del Comitè Tècnic d’Àrbitres de la Federació Catalana d’Escacs
 • Utilització i configuració de rellotges analògics i digitals
 • Reglament de Competicions de la FCE
 • Reglament de la Lliga Catalana d’Escacs
 • Normativa per als Torneigs Homologats
 • Normativa d’Avaluació Catalana
 • Normativa per l’Obtenció de Normes i Títols de Mestre Català
 • Sistema Suís Holandès
 • Titulacions i normes d’àrbitre
 • Feina i competències de l’àrbitre
 • Confecció de bases de torneigs
 • Sistemes de desempat de la FIDE i la FCE
 • Coneixement dels sistemes d’aparellament recomanats per la FIDE, especial atenció al swiss Manager.
 • Informes de les diferents federacions