A TOTS ELS ÀRBITRES CATALANS

D’acord amb una reunió amb el president de la FCE el Sr. Pepo Viñas, s’acorda la pujada dels preus de les licitacions pendents de l’any 2019. S’adjunta llistat dels nous preus.

Els cursos d’àrbitre de suport i àrbitre català pròxims sortiran a licitació, tant les places de professorat com les places de corrector.

La Federació es compromet a pagar els honoraris arbitrals de les proves oficials de la Federació, en el termini de 10 dies des de l’entrega de l’informe i quan l’àrbitre hagi fet arribar a la FCE el rebut original (no val escanejat, però sí amb signatura digital oficial), a més de la fotocòpia del seu DNI escanejat.

Vistes les discrepàncies ocasionades entre els àrbitres i algun treballador de la FCE, es comunica que a partir d’ara l’enllaç de la Federació amb els àrbitres serà Cristina Bosch.

Si en algun campionat se sobrepassen les inscripcions previstes, l’àrbitre principal podrà sol·licitar a la Federació algun àrbitre auxiliar extra.

 

El President de la FCE                                                                                      El Delegat dels àrbitres

Pepo Viñas i Racionero                                                                                     Manolo Navarro

                                                                           

El Vendrell, a 5 de gener de 2019