ORGANITZACIÓ

Organitzat per la Delegació de Tarragona de la Federació Catalana d’Escacs (FCdE), amb la col·laboració de la Unió Escacs Cambrils.


DIA I HORARI D’INICI

Tota la competició es jugarà en un sol dia, el diumenge 16 de desembre de 2018, i en dues sessions: la sessió del matí que començarà a les 10:00 i la sessió de la tarda a les 16:00.


LOCAL DE JOC

Serà el mateix per a totes les categories i rondes: Casal Municipal de la Gent Gran, a Cambrils, a l'avinguda de Sant Joan Baptista de la Salle, 13. Està adaptat per persones amb discapacitat física segons la normativa vigent de la Generalitat de Catalunya.

 

PARTICIPANTS

Poden participar tots els equips dels clubs que formen la Delegació de Tarragona, dividits en els grups següents:

  • Sub16 - nascuts l’any 2002 i 2003 (cadet)
  • Sub14 - nascuts l’any 2004 i 2005 (infantil)
  • Sub12 - nascuts l’any 2006 i 2007 (aleví)
  • Sub10 - nascuts l’any 2008 i 2009 (benjamí)
  • Sub08 - nascuts l’any 2010 i 2011 (prebenjamí)

Els participants autoritzen a l’organització a publicar imatges del torneig en les quals hi apareguin per tal de fer difusió de l’activitat, així com les dades necessàries per fer les classificacions i aparellaments.


DELEGATS

Cada club tindrà un delegat major d’edat. Els delegats s’acreditarà a l’inici del torneig a l’equip arbitral en arribar a la sala de joc. El delegat podrà canviar a cada ronda, previ advertiment a l’equip arbitral. No es pot canviar de delegat mentre no s’hagi finalitzat la ronda. Un delegat tindrà un mínim d’un equip i un màxim de 3 equips sota la seva direcció.

La funció principal del delegat serà la de formalitzar la composició dels equips en cada ronda i vetllar per la correcta inscripció dels resultats a l’acta. No podrà intervenir de cap forma a les partides en joc i si veu alguna irregularitat ho comunicarà a l’àrbitre. Si un delegat intervé en una partida serà rellevat de les seves funcions. El delegat podrà proposar al seu jugador que ofereixi / concedeixi taules o bé a la inversa, ser consultat pel seu jugador si pot o no oferir / concedir taules en la seva partida.

 

ÀRBITRES

Àrbitre principal.-     pendent

Àrbitre adjunt.-       pendent

Àrbitre auxiliar.-      pendent


DIRECTOR DEL TORNEIG

El director del torneig serà el Sr. Ferran Torta Navarro.


INSCRIPCIONS PER CLUBS I EQUIPS FEDERATIUS

Mitjançant el FORMULARI D'INSCRIPCIÓ fins el dimecres 12 de desembre de 2018. Els drets d’inscripció són de 25,00€ per equip inscrit. Els equips que han participat al sub-12 de promoció tenen un descompte de 5,00€ per tots els equips que inscriguin a la Copa.

Els equips de clubs s’hauran d’inscriure a la categoria que els correspongui en funció del jugador de més edat que tenen a l’equip en la temporada 2018.

Si algun club no disposa de suficients jugadors (mínim 4) per a fer un equip la Federació formarà -segons criteri propi- un “equip federatiu”, repartint els jugadors segons nivell i/o edat.


PREMIS

Hi hauran trofeus per al primer, segon i tercer classificat de cadascun dels grups. Tots els trofeus s’entregaran en acabar la competició.

A l’equip campió absolut se li entregarà a més un gran trofeu el qual servirà per exposar-ho al seu club i mostrar-ho a les administracions públiques o empreses privades que col·laborin amb la seva entitat. Aquest trofeu s’haurà de retornar el dia de la festa dels escacs tarragonins que se celebrarà al mes de juny de 2019. Per aconseguir el trofeu en propietat el club o entitat l’haurà de guanyar en tres edicions consecutives o cinc alternatives.


DINAR

A data de publicació d’aquesta circular no hi ha dinar previst. Per la zona hi ha restaurants i la Unió Escacs Cambrils facilitarà el contacte amb els més propers per fer reserves prèviament. S’editarà aquesta circular quan es disposi de la informació adient.

 

BASES REGLAMENTÀRIES

1. ALINEACIONS

1.1. La composició dels equips serà com a mínim de quatre (4) titulars.

1.2. Cada equip podrà comptar com a màxim amb dos jugadors amb bandera FIDE estrangera. Els esportistes amb bandera de la FIDE andorrana no comptaran com estrangers.

1.3. En els alineacions, no cal respectar l’ordre de forces.

1.4. Els delegats presentaran una llista amb els jugadors del seu club que participaran al torneig per correu electrònic el divendres 14 de desembre a les 20:00 hores com a molt tard. Aquesta llista es podrà modificar 15 minuts abans de començar la competició. L’acta de cada encontre servirà a l’àrbitre per conèixer els jugadors que disputen cada partit.

1.5. Els equips podran alinear els seus jugadors sense tenir en compte l’ordre de forces. Abans de començar la ronda els delegats dels equips contrincants fixaran l’alineació de forma simultània. Per poder començar una ronda serà necessària la presència, com a mínim, de dos esportistes.

1.6. És responsabilitat dels delegats dels equips assegurar-se que la llista d’ordre de forces i la composició dels seus propis equips compleix la normativa vigent. En cas que es detecti una alineació indeguda l’equip infractor perdrà totes les partides on s’hagi produït la irregularitat, sense prejudici d’altres sancions que la direcció del torneig, la FCE o els seus comitès de disciplina esportiva considerin necessaris. L’aplicació de la sanció amb la pèrdua d’aquestes partides per a l’equip infractor i la victòria per a l’equip corresponent afectat, no modificarà cap aparellament ja publicat.


2. SISTEMA DE JOC

2.1. Es jugarà pel Sistema Suís basat en Valoració a set (7) rondes, amb sistema de puntuació olímpica (suma de punts per tauler). El descans es comptabilitzarà com a victòria de dos punts i mig (2,5 punts).

2.2. El rànquing inicial es farà per ELO Català ràpid dels primers quatre (4) esportistes titulars (teòrics) de cada equip.

2.3. Els aparellaments es publicaran uns minuts després de la finalització de cada ronda. Per tant, si un equip no vol ésser aparellat en una ronda concreta, haurà de comunicar-ho a la taula arbitral abans de la finalització de la ronda anterior a la que volen no ser aparellats.


3. RITME DE JOC

3.1. Quinze (15) minuts per jugador més cinc (5) segons d'increment per jugada – Escacs actius

3.2. El temps de tolerància per la presentació de l’esportista davant del tauler serà de 15 minuts des de l’inici de la ronda.

L’equip o equips que no es presentin a la primera ronda de cada sessió de joc o a dues rondes, tot i que no siguin consecutives, sense causa justificada, restaran eliminats de la competició.


4. DESEMPATS

4.1. Els desempats que s’aplicaran i el seu ordre són:

  • Suma de punts per encontre
  • Resultat particular
  • Tall de Buchholz 1 [amb ajust FIDE]
  • Buchholz total [amb ajust FIDE]
  • Sorteig

L’ajust FIDE només s’aplicarà en cas que un equip es vegi obligat a descansar a causa de l’aparellament. En aquest cas, a l’equip se li sumaran els punts de Buchholz equivalents a l’oponent virtual. Per la resta d’equips, aquest descans comptarà com dos punts i mig (2,5) de Buchholz. La resta d’incompareixences i partides no jugades es comptabilitzaran els punts de matx sense cap ajust especial.

Els punts de Buchholz equivalents a l’oponent virtual es calculen, en aquest cas, com la suma de:

a) Els punts de l’equip a l’inici de la ronda del partit no jugat.

b) Un punt i mig per partit no jugat.

c) Dos punts més per cadascuna de les rondes restants.


5. ARBITRATGE

Les decisions de l’àrbitre principal seran inapel·lables.


6. REGLAMENTACIÓ APLICABLE

Tot el que no estigui previst en aquesta circular, es resoldrà aplicant, en l'ordre que s'enuncien, els reglament de la Copa Catalana i el reglaments de la FCdE o la FIDE.


7. ELO

El torneig és vàlid per a mitja K d’Elo català ràpid.


8. ALTRES

No es permetrà la participació de cap equip que no hagi fet la inscripció prèviament.

Aquest campionat no és classificatori per a cap altra prova.

La participació a la prova implica la total acceptació d’aquestes bases.

L’àrbitre principal que designi la Federació Catalana d’Escacs per aquesta prova té la potestat de modificar puntualment algun aspecte d’aquestes bases.

El director del torneig i delegat territorial invitaran a clubs de fora de la delegació de Tarragona per establir llaços de germanor i amistat amb altres clubs i jugadors d’escacs del territori català o propers. Aquests clubs invitats competiran pels premis per categories, però el trofeu absolut serà pel primer equip de la delegació de Tarragona de la classificació.

Els participants, pel fet de inscriure's, autoritzen la publicació de les seves dades i fotografies als mitjans de comunicació que l’organització consideri adients per a la difusió de l’esdeveniment. En cas de no ser possible per algun motiu justificat, posar-se en contacte amb l'organització abans de l'inici del torneig.