REUNIT, el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona, el dia 27 de febrer  de 2012 per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, la resolució del Comitè de Competició de la FCE i el recurs i les proves presentades per E.M.R.

 

ATÈS, el que diu el Reglament de Disciplina Esportiva de la Federació als seus articles 2 i 3:

Article 2

L’àmbit disciplinari s’estén a conèixer les infraccions de les regles del joc, la prova o la competició, específiques de la modalitat esportiva dels escacs, i les infraccions de la conducta esportiva tipificades amb caràcter general i específiques de la Federació Catalana d’Escacs.

La potestat jurisdiccional en l’àmbit disciplinari confereix als seus titulars legítims la possibilitat d’enjudiciar i, si escau, de sancionar les persones o les entitats sotmeses a la disciplina esportiva, segons les respectives competències.

Article 3

En l’àmbit competitiu la potestat jurisdiccional esportiva s’estén a conèixer les qüestions de naturalesa competitiva que es plantegin en relació o com a conseqüència de la pràctica de l’esport, regulada per les normes aplicables a cada federació esportiva.

La potestat jurisdiccional en l’àmbit competitiu confereix als seus titulars legítims la possibilitat de conèixer i resoldre totes les qüestions que siguin plantejades en relació amb l’aplicació de les normes reglamentàries esportives establertes per a regular la competició que correspongui al respectiu àmbit organitzatiu. 

 

Per tot això, en la present resolució s’acorda: 

 

Desestimar el recurs en contra de la resolució del Comitè de Competició sobre aquest assumpte. La negativa de la Junta Directiva de la Federació a atorgar la totalitat d’una beca, per no complir els requisits requerits, no es tracta d’un tema competitiu o disciplinari i aquest Comitè, per tant, no pot entrar en el fons de la qüestió.

En relació a les al·legacions efectuades pel reclamant, cal dir que una cosa és la puntuació exigida per determinada norma per aconseguir un determinat benefici (en aquest cas una beca) i una altra cosa molt diferent és que el determinat benefici estigui sotmès a les normes que regulen les competicions. La reclamació efectuada, no és, per tant,  una qüestió competitiva. 

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de vuit dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Tribunal de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

 

Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs 

Barcelona, 27 de febrer de 2012