REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, carrer Sant Adrià, 20 Recinte Fabra i Coats (08030) Barcelona, a les 11,30 hores del dia 05 de maig de 2012 per conèixer els temes de la seva competència, i

 

ATÈS, la denúncia del jugador E. B. del Club Escacs Blanes referent a la seva alineació en tres partits del Campionat de Catalunya per Equips, on diu que ell no va disputar aquests partits.

 

ATÈS, que dos d’aquests partits ja han reconegut les parts implicades, Olot Fanalenc i Blanes que no es van disputar, tot i aparèixer com a partits disputats.

 

VIST, l’acta i les còpies de les partides escanejades del partit entre l’Avenir Fanalenc i el Blanes C, on jugadors del Blanes afirmen que no van disputar realment aquest matx.

 

VIST, les al.legacions del Club Escacs Blanes i del Club Avenir Fanalenc.

 

ATES, L’art. 11. 17, Són infraccions molt greus:

 

8. Els actes dirigits a predeterminar no esportivament el resultat d’una prova o d’una competició.

9. L’alineació indeguda, la incompareixença no justificada o la retirada d’una prova, o d’una competició.

Article 16

2. Corresponen a les infraccions molt greus:

d) La suspensió o la inhabilitació temporals per un període d’un a quatre anys o, si escau, per un període d’una a quatre temporades.

e) La privació del dret d’associat o associada per un període d’un a quatre anys.

f) La multa de fins a 1.200 €.

g) La pèrdua o el descens de categoria o divisió, la pèrdua de punts o de llocs en la classificació, o la clausura del recinte esportiu per un període de quatre partides a una temporada, segons que escaigui.

 

Per la present providència l’instructor de l’expedient proposa:

 

Un cop admès pels clubs que els partits:

 

Blanes B – Blanes C; Olot F – Blanes C i   Fanalenc – Blanes C no es van disputar i, tot i així, es van confeccionar actes, sense reflectir cap incompareixença i en el cas del Fanalenc, fins i tot va presentar planilles d’unes partides que mai es van disputar.

 

Es proposa la següent resolució:

 

1. El resultat dels tres partits que no es van disputar Blanes B – Blanes C; Olot F – Blanes C i Fanalenc – Blanes C serà de zero punts per a cadascun dels equips.

2. Sancionar el Club Blanes amb 130 € de multa.

3. Sancionar els equips Blanes B i Blanes C amb 4 punts menys a la classificació final del Campionat de Catalunya per Equips a la temporada 2012 i en cap cas podran pujar de categoria per a la propera temporada 2013.

4. Sancionar el Club Fanalenc amb una multa de 65 €.

5. Sancionar l’equip del Fanalenc amb 8 punts menys a la classificació final del Campionat d’Equips 2012 i en cap cas podran pujar de categoria per a la propera temporada 2013.

6. Sancionar el delegat del Fanalenc, A. I., a tres anys d’inhabilitació com a Delegat del Campionat de Catalunya per Equips (fins l’any 2016), amb un any de privació de la llicència esportiva (fins el 5 de juny del 2013), i amb 100€ de multa, per ser l’autor material de la falsificació d’actes i planilles del matx Fanalenc- Blanes C. En aquest cas, té l’agreujant de la falta total de col·laboració per l’esclariment d’aquest expedient sancionador i la manca de penediment pels fets punibles ja demostrats. La sanció de privació de llicència es mantindrà indefinidament fins que no hagi estat liquidada la multa de 100 €.

7. Sancionar el Club d’Escacs Olot a una multa de 32 € i amb 8 punts menys a la classificació del Campionat per Equips del seu equip Olot F de la temporada 2012. L’equip podrà pujar de categoria per a la propera temporada 2013 si la puntuació després de la sanció li ho permet dintre del seu grup. Es valora com atenuant el penediment espontani del club.

8. Els membres de les Juntes Directives de cadascun dels clubs son responsables de les multes imposades als seus respectius clubs, per aquest motiu no podran tramitar llicències esportives per a la Federació Catalana d’Escacs, ni formar part de Juntes Directives de clubs afiliats a aquesta Federació, fins que no siguin liquidades les multes imposades.

9. Concedir un termini de deu dies hàbils a comptar des del dia següent de la data de notificació per proposar per escrit les al·legacions que es considerin necessàries de les parts implicades.

 

 

Barcelona, 6 de juny de 2012

 

Luis Félix Delgado Cámara

Instructor de l’expedient

Comitè de Competició i Disciplina Esportiva.