REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Gran Via de les Corts Catalanes, 594, 7è-1a de Barcelona,  a les 11  hores del dia 26 de juny de 2007 per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  les reclamacions dels jugadors: Jordi Sabater, Manuel Navarro, Albert Agea, Jordi Cruells i Antoni Gallego que aporten documentació mèdica justificativa de les seves incompareixences o al.leguen que va ser un error arbitral.

 

Malgrat el que diu la Reglamentació de l’Avaluació Catalana

 

1.2.2 Les partides perdudes per incompareixença seran vàlides per l’avaluació catalana a tots els efectes. Les partides perdudes per incompareixença equivaldrà a una partida jugada amb un jugador del mateix elo que el propi jugador.

 

Aquest Comitè considera que han de haver-hi excepcions a aquesta norma com ara una errada arbitral o una causa de força major degudament justificada.

 

D’altra banda existeixen precedents en què aquest Comitè ja s’ha pronunciat en aquest sentit (veure resolució  12/2007), acceptant raons de força major perquè no comptin partides per elo.

 

Aquest Comitè considera, a més a més que la Junta Directiva hauria de proposar a l’assemblea de clubs una tipificació de les causes per les quals pot ser justificada una incompareixença. Atès que no hi ha precedents a l’avaluació FEDA o FIDE, aquesta nova norma de comptabilitzar les partides perdudes per incompareixença per al elo català s’ha de considerar com una sanció a jugadors per un comportament antiesportiu, però en cap cas s’ha de castigar esportivament a jugadors que tenen una justificació de causa major  per no comparèixer.

 

Per la present resolució s’acorda:

 

Acceptar les justificacions mèdiques i al·legacions d’errors arbitrals perquè les partides que no es van disputar per aquests motius no siguin avaluades per als jugadors que no van comparèixer.

 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

 EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE

 Barcelona,  26 de maig de 2007