REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Sant Adrià,20, el dia 31/01/2013, per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST,  el informe de l’Escola de Salou on ens indica que ha realitzat una alineació indeguda davant el club Once Reus de la ronda 2 del Campionat de Catalunya per Equips a la categoria Tercera de la Delegació de Tarragona.

ATÈS, el que diu el Reglament del Campionat de Catalunya per Equips de la FCE, en el seu article 8

8.4   Els jugadors titulars d’un equip mai no podran jugar en un equip considerat de categoria inferior d’acord amb la relació d’ordre de forces... L’incompliment d’aquest article serà considerat com una alineació indeguda i l’equip perdrà el punt global del matx.

Per la present resolució s’acorda:

Donar per perdut el punt global del matx a l’equip de l’Escola Salou, per alineació indeguda.

El resultat final del matx és el següent:

ONCE Reus 4 – Escola Salou D 0

No obstant això, les partides comptabilitzaran per elo dels jugadors amb el resultat real del partit abans de la sanció.

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Barcelona, 31 de gener de 2013