REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, carrer Sant Adrià, 20 de Barcelona,  a les 12 hores del dia 10 de juliol de 2013 per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, la sol·licitud efectuada per la Junta Directiva de la Federació Catalana d’Escacs, que demana al Comitè de Competició que s’investiguin les acusacions de predeterminació de resultats i d’irregularitats efectuades per diferents jugadors afiliats a la Federació Catalana, en algunes competicions oficials i homologades.

ATÈS, Article 11 del Reglament de Disciplina Esportiva de la Federació.

Són infraccions molt greus:

8.      Els actes dirigits a predeterminar no esportivament el resultat d’una prova o d’una competició.

Per la present providència s’acorda:

Primer: La constitució d’aquest Comitè de Competició en comissió investigadora d’acord amb la petició efectuada per la Junta Directiva de la Federació Catalana d’Escacs.

Segon: Nomenar com a instructor del present expedient el Sr. Juan Domínguez Rueda i com a secretari el Sr. Salvador Carranza Faure.

 

Barcelona, 10 de juliol de 2013

El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva.