REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, carrer Sant Adrià, 20 de Barcelona,  a les 12 hores del dia 10 de juliol de 2013 per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, la sol·licitud efectuada al Comitè de Competició, per part de la Junta Directiva de la Federació Catalana d’Escacs, perquè obri expedient informatiu relacionat amb el Torneig Internacional Tancat de Platja d’Aro 2013.

VIST, Els comunicats rebuts a la Federació Catalana advertint que l’esmentat torneig havia estat manipulat amb la predeterminació de resultats que conduirien a l’obtenció de normes Internacionals.

VIST, que els resultats finals del Torneig són molt similars als que s’havien comunicat a la Federació prèviament a l’inici d’aquesta competició.

VIST, Que els indicis i sospites sobre presumptes irregularitats han portat a la Junta Directiva de la Federació ha sol·licitar la intervenció del Comitè de Competició perquè obri diligencies de l’assumpte que ens ocupa.

ATÈS, Article 11 del Reglament de Disciplina Esportiva de la Federació.

Són infraccions molt greus:

8.      Els actes dirigits a predeterminar no esportivament el resultat d’una prova o d’una competició.

Per la present providència s’acorda:

Primer: L’obertura d’un expedient informatiu en relació al Torneig Tancat Internacional de Platja d’Aro, que es tramitarà segons les normes del procediment ordinari, per tal d’aclarir i determinar els fets i per tal que en el supòsit que constitueixin una infracció, siguin sancionats de conformitat amb les normes i reglaments corresponents.

Segon: Nomenar com a instructor del present expedient el Sr. Luis Félix Delgado Cámara i com a secretari el Sr. Jaume Bosch Romay.

Tercer: Concedir un termini de deu dies hàbils a comptar des del dia següent de la data de notificació per proposar per escrit la pràctica de totes les diligències de prova que es considerin oportunes.

Quart: Demanar a les parts implicades que en el termini de deu dies hàbils efectuïn per escrit d’al·legacions o aporti les proves que consideri en relació a l’expedient.

Cinquè: Notificar a les parts implicades la present providència als efectes legals oportuns.

Barcelona, 11 de juliol de 2013

El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva.