REUNIT, el Comitè de Competició de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, el dia 18/09/2013, per conèixer els temes de la seva competència.

Antecedents: Carlos Salgado Allaria, va fer una reclamació al Comitè de Competició en data 21/03/2013 sobre la negativa de la Federació Catalana a que fos Delegat al Campionat de Catalunya de menors. La Federació li va contestar via correu electrònic, que els organitzadors del Campionat de menors es reservaven el dret d’acceptar la inscripció dels delegats i que ell no havia estat acceptat.

En data 16 d’agost de 2013 el recurrent va adreçar una carta al Comitè d’Apel.lació on considerava que la falta de resposta del Comitè de Competició es podia considerar com desestimatòria de la seva reclamació.

VIST, la Resolució del Comitè d’Apel.lació de data 1 de setembre de 2013, on aquest Comitè de Competició es requerit perquè resolgui sobre aquest assumpte.

ATÈS, que no és d’aplicació, en aquest cas, la legislació que regula el silenci administratiu i, per tant, no es pot considerar que el Comitè de Competició de la Federació Catalana d’Escacs hagi desestimat la demanda del reclamant.

ATÈS, que no és d’aplicació, en aquest cas, la Llei 11/2009, que regula el dret d’admissió.

ATÈS, el que diu la circular CAT 09/2013 Campionat de Catalunya de Sub-8 a Sub-18: “L’organització de la competició es reserva el dret d’acceptar la inscripció d’un Delegat/da en aquesta competició”. 

S’acorda:

Desestimar la reclamació de Carlos Salgado sobre la no admissió de l’organització del Campionat de Catalunya d’Edats, per participar com a Delegat.

Aquest Comitè no considera que s’hagi vulnerat cap dret del reclamant, ni que la Llei reguladora del dret d’admissió sigui d’aplicació en aquest cas. Una sala de joc no és un establiment obert al públic en general, sinó limitat a esportistes i personal tècnic, que s’ha de regir per les pròpies normes emeses per la Federació.

La Federació Catalana d’Escacs, com organitzadora de la prova, pot escollir a qui consideri més adient per a la funció de responsable esportiu d’un jugador durant una competició de les proves que ella mateixa organitza.

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

Barcelona, 18 de setembre de 2013