Reunit el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d'Escacs (FCE), al seu domicili habitual, carrer Sant Adrià, 20 de Barcelona, a les 12 hores del dia 2 d'octubre de 2.013, per tractar el temes de la seva competència:

Vist, la sol·licitud del Sr. Vladimir Volkov d'iniciar expedient disciplinari al Sr. Antoni Ayza Casamitjana, President de la Federació Catalana d'Escacs.

ANTECEDENTS DE FET

El Sr. Vladimir Volkov, en nom i representació del Club d'Escacs Platja d’Aro, mitjançant escrit de data 9/9/2013, manifesta que els dies 27 i 29/8/2013, durant la celebració de la XV edició de l’Obert Internacional de Sants, Hostafrancs, La Bordeta”, en el Centre Civic “Cotxeres de Sants”, va intentar en aquesta seu, repartir i dipositar fullets publicitaris del I Campionat d'Escacs Actius Grand Prix Costa Brava, sense poder-ho aconseguir per l'oposició del Sr. Antoni Ayza. Afegeix el Sr. Volkov que la negativa del Sr. Ayza es basa en raons d'enemistat amb el Sr. Carlos Salgado, previsible àrbitre del torneig que es vol publicitar.

Conclou el Sr. Volkov que l'actuació del Sr. Ayza és discriminatòria i que existeix en el seu comportament, abús d'autoritat i usurpació de funcions.

TRAMIT D’AL.LEGACIONS

En el tràmit d'al·legacions, el Sr. Antoni Ayza manifesta que en el torneig de Sants, és membre del Comitè Organitzador, no per ser president de la FCE, sinó per ser director del Centre Cívic de les Cotxeres de Sants.

Que la decisió de qui pot, o no publicitar-se en el torneig, l’havia pres l'equip directiu de Cotxeres de Sants que és qui coordina el patrocini i els col·laboradors, així com que el demandant no és patrocinador del torneig, ni col·laborador del mateix.

Que en el Torneig de Sants només va actuar com a president de la FCE en la clausura, per invitació dels organitzadors.

FONAMENTS DE DRET

Vist, que com a primera premissa, es planteja a aquest Comitè la qüestió de competència per enjudiciar i, si escau, sancionar els fets relatats. Per això han de considerar-se els supòsits que s'enumeren a continuació:

Primer: El Sr. Ayza va actuar com a director de les Cotxeres de Sants i per tant en representació d'aquesta entitat.

Segon: L'actuació del Sr. Ayza va esdevenir, en tot o en part, pel seu càrrec de President de la Federació Catalana d'Escacs.

En el primer supòsit sembla clara la falta de competència d'aquest Comitè per enjudiciar a una entitat aliena al seu àmbit disciplinari. Seria responsable l’organisme propietari del local del Centre Cívic de Cotxeres de Sants.

En la segona hipòtesi, cal plantejar-se si els articles 2 al 6 del Reglament de Disciplina Esportiva de la FCE que regula la seva potestat jurisdiccional, així com els articles del 14 a18 d'aquest reglament que fixa el quadre d'aplicació de sancions, són vàlids per enjudiciar actuacions, com les que denuncien del President de la FCE.

Aquest Comitè admet la seva competència per enjudiciar al President de la FCE, quan la seva responsabilitat derivés de la seva acció esportiva, per infracció de les regles del joc o indisciplina esportiva, la qual cosa no és el cas, ja que els fets que es denuncien formarien part, en tot cas, de la seva gestió política que podrien enjudiciar, si s’escau, (en tractar-se el càrrec de President de la FCE, d'un càrrec electe), els qui van decidir el seu nomenament.

RESOLUCIÓ

Com a conseqüència de l'anterior exposició raonada, aquest Comitè resol que no és competent per entrar en el fons de la denúncia plantejada.

Contra la present resolució pot interposar-se recurs, en el terme màxim de cinc dies hàbils següents a la seva notificació, davant el Comitè d'Apel·lació de la Federació Catalana d'Escacs.

EL COMITÈ DE COMPETICIÓ 

BARCELONA, 2 d’octubre de 2.013