El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20 de Barcelona, ha decidit sobre els següents temes de la seva competència.

VIST,  la relació d’equips retirats de la Lliga Catalana


Ronda 1: Cerdanyola Vallès C
Ronda 2: Colònia Guell B

ATÈS, l’art. 7.7 de la Lliga Catalana que diu:
 
7.7  ... Els equips que es retirin o quedin eliminats de la Lliga Catalana d’Escacs seran sancionats amb una sanció des del doble del preu de la inscripció fins a deu vegades el preu de la inscripció.
Per la present resolució s’acorda:

Imposar la multa establerta a l’article 7.7 del doble de la inscripció de la Lliga Catalana per als següents equips: Cerdanyola Vallès C i Colònia Güell B.

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel•lació de la Federació Catalana d’Escacs.  

 EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE
 Barcelona, 05  de febrer de 2015