REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, carrer de Sant Adrià, 20 de Barcelona,  per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  la relació d’incompareixences i equips retirats fins a les rondes 6,7,8 de la Lliga Catalana de la temporada 2015:

Incompareixences i retirades: Almenar B, Caldenc B, Sant Cugat sub-12.

ATÈS, l’art. 11.7 del Reglament de la Lliga Catalana que diu:

11.7 Seran multats els equips que no es presentin a una ronda de la Lliga Catalana d’Escacs amb una sanció des del doble del preu de la inscripció fins a deu vegades el preu de la inscripció...

Per la present resolució s’acorda:

Imposar la multa establerta a l’article 11.7 del doble de la inscripció de la Lliga Catalana al equips dels clubs: Almenar, Caldenc i Sant Cugat.

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs. 

 EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

 Barcelona 20 de març de 2015