COMITÈ DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA ESPORTIVA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

Resolució del Procediment Disciplinari

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, de Barcelona, el dia 28/05/2015, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, la denúncia presentada pel Comitè Català d'Àrbitres per l'actuació arbitral de M. R., àrbitre principal de la Final de Copa Catalana disputada a Girona el 26 d'abril de 2015.

VIST, les al.legacions de l'àrbitre M.R.

ATÈS, la proposta de resolució de l'expedient del ponent Luís Delgado i del Secretari Jaume Bosch.

ANTECEDENTS

- El dia 26 abril de 2015. Es va celebrar a la localitat de Santa Eugènia (Girona) la Final de la Copa Catalana 2015 en totes les seves categories. L’àrbitre principal de la prova, designat per la Comissió Delegada, va ser l'àrbitre internacional M. R.

- El 27 abril de 2015. La Comissió Delegada d’Àrbitres rep còpia d’un correu enviat la nit anterior a la Federació Catalana d’Escacs en el qual el Jugador CLOT CHICO, Arnau reclama contra una decisió arbitral presa pel IA M. R. durant l’esdeveniment.

- El 30 abril de 2015. La Comissió Delegada d’Àrbitres rep consulta per part de la Federació Catalana d’Escacs sobre la reclamació interposada. En el mateix correu, la Comissió d’Àrbitres te accés a les al·legacions efectuades pel IA M. R..

- El dia 7 maig de 2015. El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la F.C.E. publica la resolució 23/2015 relativa al cas i torneig mencionats en la qual s’acorda “Estimar la reclamació del jugador A.C. i la seva petició de què la partida no li compti per a l'avaluació catalana.”

- El dia 15 de maig de 2015 el Comitè de Competició rep una denúncia del Comitè d'Àrbitres que diu textualment:

"Sense entrar en avaluar el cas en el seu conjunt, del text escrit pel mencionat àrbitre es desprèn que aquest va decidir actuar en base al seu criteri, i no en base a la reglamentació vigent; ja que les Lleis dels Escacs són clares en aquest aspecte.

Aquesta CDA vol POSAR EN CONEIXEMENT L’ACTUACIÓ INCORRECTE l’àrbitre M. R. per la seva actuació arbitral en la Final de la Copa Catalana 2015. Aquesta falta consisteix en l’aplicació incorrecta, i conscient, de Les Lleis dels Escacs de la FIDE".

- El dia 20 de maig el Comitè obre expedient informatiu, amb Luis Delgado com a ponent i Jaume Bosch com a secretari.

- El dia 25 de maig es reben les al.legacions de l'arbitre M. R.

FONAMENTS REGLAMENTARIS

EXTRACTE DE LES LLEIS DELS ESCACS. APÈNDIX ESCACS RÀPIDS

A.3. S’aplicaran les Regles de Competició si:

[...]

A.4. Altrament, s’aplicarà el següent:

b. Es considera que s’ha completat una jugada il·legal quan s’ha posat en marxa el rellotge de l’adversari.

EXTRACTE DE LES LLEIS DELS ESCACS.

ARTICLE 12: EL PAPER DE L’ÀRBITRE

12.1. L’àrbitre vetllarà que es compleixin estrictament les Lleis dels Escacs.

REGLAMENT DE DISCIPLINA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D'ESCACS

Article 13

Són infraccions lleus:

4. L’incompliment de les normes esportives per negligència o descurança, llevat del cas que constitueixi una infracció greu o molt greu.

Article 18

Corresponen a les infraccions lleus:

b) La multa de fins a 300 €.

CONSIDERACIONS

Aquests Comitè no considera provada l'aplicació incorrecta i conscient dels Reglaments per part de l'àrbitre M.R, però si observa una actitud negligent en l'aplicació del reglament. L'àrbitre havia d'haver atès la reclamació efectuada per un dels jugadors d'una manera més rigorosa, anar a la taula on es va produir l'incident, veure la posició, recaptar tota la informació necessària i dictaminar en base en aquesta posició en què es va crear l'incident. L'Àrbitre coneixia la normativa, però no la va aplicar correctament per descurança.

RESOLUCIÓ

Aquest Comitè considera que l'Àrbitre M.R. ha incorregut en una falta qualificada com a lleu al Reglament de Disciplina de la Federació. Per aquest motiu l'imposa una multa del 50€ que representa el 20% dels seus honoraris en l'arbitratge de la Final de Copa Catalana.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Comitè d’Apel.lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Barcelona, 28 de maig de 2015

El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva.