Reunit el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, carrer Sant Adrià, 20 de Barcelona, ha decidit sobre els següents temes de la seva competència.

VIST,  l'escrit del Sr. C. C., on reclama que el seu elo català ha de ser modificat perquè el seu elo FEDA és superior a l'elo FCE i segons diu  és la puntuació que se li havia d'haver adjudicat en el seu dia, quan va tramitar llicència catalana.

VIST, la confirmació de la FEDA de què el jugador C.C. no té elo FIDE, però si elo FEDA històric de 2060 punts.

ATÈS, El que diu la normativa de l'elo català:

7.4 Els jugadors podran presentar reclamacions del seu ELO dintre dels vint-i-cinc (25) primers dies, comptant a partir de la data de publicació de cada llista oficial.

Article 9 Avaluació inicial dels jugadors

9.1 Als jugadors avaluats per primera vegada amb ELO FIDE se’ls assignarà un ELO inicial igual a la seva valoració FIDE actual.

ANTECEDENTS

El jugador reclamant C.C. ha estat durant els darrers anys sense tramitar llicència de la Federació Catalana, però havia estat avaluat anteriorment. En deixar de jugar, el seu elo català era de 2030, tal com consta als arxius històrics de la Federació.

El jugador ha disputat la Lliga Catalana amb l'elo assignat pels serveis administratius de la FCE i durant tres mesos no ha fet cap reclamació.

Quan el jugador s'assabenta que té elo FEDA, reclama que vol que se li homologui com a elo català i que es recalculi l'Elo, sumant els punts aconseguits a la Lliga a l'elo FEDA que tenia, però sense comptar els punts que va perdre a les Finals Catalanes. El jugador diu que ha de tenir 2120 punts.

El jugador creu equivocadament que l'elo FEDA i FIDE és el mateix.

Que el Comitè de Competició consulta a la FEDA si el jugador té elo FIDE i aquesta li contesta que no.

CONSIDERACIONS

1. El jugador C. C. no és la primera vegada que se li avalua i, per tant, tenia un Elo català històric de 2030 punts abans de tornar-se a reincorporar com a jugador Federat a Catalunya.

2. Els serveis administratiu de la FCE van actuar correctament assignant aquest elo històric.

3. Que el jugador C.C. no té elo FIDE, ni llicència FEDA-FIDE, segons indica la Federació Espanyola.

4. Que l'elo FEDA no es contempla a la normativa de la FCE com homologable amb l'Elo Català, només l'elo FIDE, que no en té.

5. Que el termini per reclamar elo és de 25 dies des de la seva publicació, i el Sr. C.C. no va efectuar cap reclamació en els terminis reglamentaris. Havia d'haver reclamat a la llista que va sortir el dia 1 de gener del 2015.

6. Que els càlculs de l'elo no s'efectuen tal com diu el Sr. C.C. i que quan més elo tens menys guanyes a igualtat d'adversaris. Tampoc el Sr. C.C. compte en els seus càlculs l'elo que va perdre, només l'elo que va guanyar.

Per la present resolució s’acorda: 

Desestimar la reclamació del jugador C.C. i donar per bo el seu elo actual català.

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.  

 EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

 Barcelona, 18  de juny de 2015