El Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs, ha pres la resolució que a continuació es detalla.

 

VIST, el recurs de Club Montmeló.

VIST, les al·legacions del Club Terrassa.

VIST, la resolució del Comitè de Competició 11/2018.

AL.LEGACIONS DEL RECURRENT

El Club Montmeló al·lega que el delegat del Terrassa va enganyar el delegat del Montmeló fent-li creure que havia rebut instruccions de la Federació per iniciar partides noves.

ANTECEDENTS

A les 10,45 hores, del diumenge 4 de febrer de 2018, el Delegat del Terrassa es va adonar que dos dels seus jugadors havien intercanviat les seves posicions i s’havien assegut equivocadament. Llavors el Delegat del Terrassa va trucar al telèfon de guàrdia de la Federació i segons va interpretar, li va dir a l’altre delegat que s’havien d’iniciar noves partides carregant el temps als jugadors del Terrassa. El delegat del Montmeló ho va acceptar.

FONAMENTS DE DRET

El reglament de la Federació Catalana diu:

Art. 11

Serà obligació dels dos delegats lliurar per escrit l’alineació dels seus respectius jugadors que disputaran l’encontre, comprovar la correcta alineació i col•locació en els seus respectius taulers dels jugadors dels dos equips. El full d’alineació haurà de ser el document oficial elaborat per la FCE i en cas de conflicte s’haurà d’adjuntar a l’acta de l’encontre perquè serveixi com a prova.

Si, malgrat això, durant la primera hora d’un encontre de la Lliga Catalana d’Escacs per equips els delegats s’adonen que un o més jugadors d’un equip s’han assegut equivocadament, les partides afectades hauran de tornar-se a començar amb els enfrontaments correctes, carregant-se el temps transcorregut als jugadors que han comès l’error. En cas d’haver transcorregut més d’un hora del començament de l’encontre les partides continuaran i el Comitè de Competició decidirà la sanció, que pot ser la pèrdua de la partida dels jugadors responsables de la irregularitat.

9.1 Una partida sub-condicione és aquella on el resultat final de la qual depèn de la decisió que prendrà el Comitè de Competició.

9.2 Sobre el resultat de la partida o matx preval la interpretació del Comitè de Competició respecte de la situació de conflicte.

9.3 Quan es produeix un incident en el transcurs d'una partida i els jugadors o els delegats no es posin d'acord en la interpretació dels reglaments i no hi hagi un àrbitre que hi pugui decidir, s'ha de procedir de la següent manera:
Aturar els rellotges.
Reflectir a l'acta l'incident i les al·legacions de les dues parts, senyalant el temps que marca cada rellotge i l'hora natural en què es produeix l'incident.
Signar l'acta per part dels jugadors i en cas d'equips també els dos delegats.
Els jugadors podran continuar la partida sub-condicione. Si un o ambdós jugadors es neguen a jugar sub-condicione perdrà o perdran la partida si el Comitè de Competició no admet la seva reclamació. Fora del cas en el que el contrari no tingui material per donar mat, essent declarada la partida taules en aquest supòsit.

3.1 Els delegats de club són el vincle de relació entre la secretaria de la FCE i cadascun dels clubs afiliats a aquesta. Han de conèixer perfectament els reglaments, assessorar els jugadors i tramitar tots els documents oficials a la FCE.

4.4 Hauran de disposar d'un exemplar del reglament de la FCE, de les circulars informatives de la FCE, de les Lleis dels escacs de la FIDE i dels diversos impresos necessaris, i dels sobres per guardar les possibles jugades secretes (sobres secreta).

CONSIDERACIONS

El Club recurrent al·lega que el delegat del Montmeló mai va estar d’acord en continuar les partides, però això no es desprèn del que diu l’acta del partit.

El delegat del Montmeló tenia tres opcions per demostrar el seu desacord:

  1. Negar-se a jugar noves partides.
  2. Jugar les partides subcondicione.
  3. Expressar a l’acta el seu desacord en jugar noves partides.

Però el delegat del Montmeló no va realitzar cap d’aquestes opcions i va permetre jugar noves partides, sense expressar cap desacord a l’acta del partit.

La persona que està al telèfon de guàrdia de la Federació no actua, en cap cas, com àrbitre del partit, no pren decisions sobre els conflictes, només informa a requeriment dels delegats, que són els que decideixen que cal fer en cada moment.

D’altra banda, el Reglament deixa molt clar, que és el Comitè de Competició qui decideix la sanció, que en aquest cas ha estat: advertiments i amonestacions als dos delegats, ja que cap dels dos coneixia els reglaments. Pel que fa al resultat de les partides, el Comitè de Competició ha considerat que ha de prevaldre el resultat esportiu i no aplicar sanció de punts.

El recurrent al·lega que, el pare d’un dels jugadors va trucar al telèfon de guàrdia de la Federació i, segons indiquen, va obtenir una resposta diferent de la del Delegat del Terrassa. Aquest Comitè considera que el pare d’un jugador menor d’edat, encara que sigui el seu representant legal, no pot intervenir en decisions reglamentaries que han de prendre els delegats dels equips.

PART DISPOSITIVA

El Comitè de Competició de la Federació Catalana d’Escacs acorda:

Ratificar la resolució 11/2018 del Comitè de Competició, ja que s’ajusta a la normativa vigent.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Tribunal Català de l’Esport.

Barcelona, 06 de març de 2018

El Comitè d’Apel·lació

Federació Catalana d’Escacs