COMITÈ DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA ESPORTIVA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, de Barcelona, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, l’acta del partit entre el Tres Peons G i el Catalunya E.

VIST, les al·legacions del jugador O.C.

VIST, les aportacions d’un testimoni presencial.

ANTECEDENTS

La jugadora M.P. reclama que el seu adversari modifica la seva jugada un cop feta sobre el tauler. El jugador O.C. diu que no va arribar a deixar la peça quan la va canviar de casella.

FONAMENTS DE DRET

Les Lleis dels escacs de la FIDE diuen:

Art. 4.7 Quan s'ha deixat una peça en una casella, com a moviment legal o part d'un moviment legal, ja no pot ser moguda a una altra casella en aquest moviment.

CONSIDERACIONS

Aquest Comitè considera demostrat que el jugador O.C. va modificar la seva jugada un cop completada i per tant va incomplir la Reglamentació vigent.

PART DISPOSITIVA

El Comitè de Competició de la Federació Catalana d’Escacs acorda:

  1. Sancionar el jugador O.C amb la pèrdua de la partida i donar el punt a la seva adversària M.P.
  2. Advertir al jugador O.C. que la seva falta queda registrada als arxius del Comitè de Competició i que, en cas de reincidència, podria ser sancionat amb més gravetat.
  3. El resultat final del matx, un cop atorgat el punt a la jugadora del Catalunya Escacs Club, queda: Tres Peons G 4,5- Catalunya E 1,5

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs. 

Barcelona, 07 de març de 2018

El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva

Federació Catalana d’Escacs