El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, ha pres les següents decisions:

VIST, les actes dels partits: Gran Penya–Sant Josep B, ronda 9 de Segona Divisió, Gramenet-Sant Josep C, ronda 2 Primera Provincial, Pineda-Sant Josep C, ronda 4 de Primera Provincial, Foment C- Sant Josep C, ronda 6, de Primera Provincial, i Peón Negro B-Sant Josep E, de Tercera Categoria, ronda 9.

VIST, que els jugadors del Club d’Escacs Sant Josep de Badalona, J.C. i M.M. han estat alineats a la ronda 6 i la ronda 9, quan ja havien comès dues incompareixences en els matxos de la ronda 2 i 4.

VIST, que el jugador G.L. va ser alineat en dos equips diferents la mateixa ronda.

VIST, les al·legacions del C.E. Sant Josep, on diu que ha estat un error dels delegats, però que el president del club M.T. assumeix tota la responsabilitat de la “mala actuació del seu club”.

FONAMENTS DE DRET

EL REGLAMENT DISCIPLINARI DE LA FCE, que diu:

Article 11

Són infraccions molt greus:

9.      L’alineació indeguda, la incompareixença no justificada o la retirada d’una prova, o d’una competició.

Article 16

2. Corresponen a les infraccions molt greus:

f) La multa de fins a 1.200 €.

d) La suspensió o la inhabilitació temporals per un període d’un a quatre anys o, si escau, per un període d’una a quatre temporades.

Reglament de la Lliga Catalana:

Art. 11.9... Dues incompareixences d’un mateix jugador a la Lliga Catalana d’Escacs, en una mateixa temporada suposarà la seva eliminació del campionat i no podrà tornar a ser alineat durant la resta del campionat. L’incompliment d’aquest article serà considerat com una alineació indeguda i l’equip perdrà el punt global del matx...

Reglament de Disciplina

Article 5

L’exercici de la potestat jurisdiccional esportiva en l’àmbit disciplinari de la FCE, correspon:

b) Al comitè de competició i disciplina esportiva i d’apel·lació de la FCE, pel que fa a totes les persones que integren l’estructura orgànica federativa, als clubs esportius i llurs directius, esportistes, tècnics, jutges o àrbitres i, en general, pel que fa a totes les persones i entitats que estan federades i desenvolupen l’activitat esportiva en l’àmbit d’actuació de la FCE.

CONSIDERACIONS

Queda demostrat que el Club d’Escacs Sant Josep ha incomplit els reglaments de la Federació de manera reiterada, alineant jugadors que no podia alinear i, per tant, fent alineacions indegudes. En dos ocasions va alinear dos jugadors que ja havien comès dues incompareixences i, en un altre cas, van alinear un mateix jugador en dos partits jugats el mateix dia, la mateixa ronda.

El club reconeix les seves infraccions.

Els equips del Club Sant Josep, implicats per les alineacions indegudes, van perdre tots els seus partits i a més van baixar de categoria. Amb la qual cosa la classificació no es veu afectada.

Per tractar-se d’una falta molt greu reiterada, aquest comitè considera que cal sancionar el club amb multa econòmica, ja que la sanció esportiva no seria un veritable càstig per al club perquè no tindria conseqüències, ja que els seus equips ja han perdut els partits on van cometre la infracció i, a més, ja han baixat de categoria.

PART DISPOSITIVA

Per la present resolució s’acorda:

  1. Sancionar el Club d’Escacs Sant Josep per alineació indeguda reiterada, amb 300€ (tres-cents euros) de multa, (100€ per cada alineació indeguda que van realitzar). Aquesta multa serà carregada al compte del club i caldrà que sigui liquidada abans de finalitzar la temporada 2018.
  2. Sancionar amb inhabilitació, com a delegats, durant tota la temporada 2019, els delegats del Sant Josep, M.T, J.G. i B.L. dels partits afectats per les alineacions indegudes (especificats al punt 3 de la part dispositiva).
  1. Sancionar amb la pèrdua dels partits, on es van produir les alineacions indegudes, per la totalitat dels punts. En aquest cas, els punts de sanció no afecten a la classificació final. Tampoc es modifiquen els resultat per a l'avaluació elo.

           El partits afectats amb alineacions indegudes són:

           Gran Penya 10 – Sant Josep B 0

           Foment C 8- Sant Josep C 0 (el resultat havia estat 5-3)

           Peón Negro 4 – Sant Josep E 0

  1. En cas de reincidència el club podria ser sancionat amb més gravetat.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

Comitè de Competició de la FCE

Barcelona, 10 de maig de 2018