El Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs, ha pres la resolució que a continuació es detalla.

 

VIST, les al·legacions del Club Sant Josep

VIST, la resolució del Comitè de Competició 16/2018.

AL.LEGACIONS DEL RECURRENT

El recurrent al·lega:

Que el Comitè de Competició ha actuat d’ofici.

Que va ser un error de comunicació sense mala fe i que no ha existit reiteració.

Que no hi han hagut perjudicis a tercers.

ANTECEDENTS

Fins a tres jugadors del Club Sant Josep de Badalona van ser alineats indegudament. Dos d’ells dues vegades i un d’ells va aparèixer alineat el mateix dia en dues actes.

Els partits afectats van ser:

Gran Penya –Sant Josep ronda 9 de Segona Divisió, Gramenet Sant Josep C, ronda 2 Primera Provincial, Pineda Sant Josep C, ronda 4 de Primera Provincial, Foment C- Sant Josep C de Primera Provincial, ronda 6 i Peón Negro B Sant Josep E de Tercera Categoria ronda 9.

FONAMENTS DE DRET

EL REGLAMENT DISCIPLINARI DE LA FCE, que diu:

Article 11

Són infraccions molt greus:

9.      L’alineació indeguda, la incompareixença no justificada o la retirada d’una prova, o d’una competició.

Article 16

2. Corresponen a les infraccions molt greus:

f) La multa de fins a 1.200 €.

d) La suspensió o la inhabilitació temporals per un període d’un a quatre anys o, si escau, per un període d’una a quatre temporades.

Reglament de la Lliga Catalana:

Art. 11.9... Dues incompareixences d’un mateix jugador a la Lliga Catalana d’Escacs, en una mateixa temporada suposarà la seva eliminació del campionat i no podrà tornar a ser alineat durant la resta del campionat. L’incompliment d’aquest article serà considerat com una alineació indeguda i l’equip perdrà el punt global del matx...

Reglament de Disciplina

Article 5

L’exercici de la potestat jurisdiccional esportiva en l’àmbit disciplinari de la FCE, correspon:

b) Al comitè de competició i disciplina esportiva i d’apel·lació de la FCE, pel que fa a totes les persones que integren l’estructura orgànica federativa, als clubs esportius i llurs directius, esportistes, tècnics, jutges o àrbitres i, en general, pel que fa a totes les persones i entitats que estan federades i desenvolupen l’activitat esportiva en l’àmbit d’actuació de la FCE.

CONSIDERACIONS

El Club d’Escacs Sant Josep no aporta cap fonament normatiu en les seves al·legacions contra la resolució del Comitè de Competició.

Pel que fa a la reiteració, el club Sant Josep al·lega que no hi ha hagut cap reiteració. És cert que el Club no ha estat sancionat anteriorment per aquest mateix concepte, però sí que la infracció sancionada ha estat comesa diversos cops aquesta mateixa temporada.

El Comitè de Competició té el dret d’actuar d’ofici i la Federació Catalana, a través de la seva Junta Directiva, té l’obligació de vetllar pel compliment normatiu i controlar les alineacions, perquè no siguin comeses irregularitats. En aquest sentit és lògic que el Comitè de Competició actués a instància de la mateixa Federació.

La manca de mala fe o l’absència de perjudici a tercers no modifica la gravetat de la sanció, ja que les alineacions indegudes són considerades, en el Reglament de Disciplina Esportiva, únicament com a faltes molt greus.

Tampoc s’aprecia que el Comitè de Competició hagi aplicat el Reglament Disciplinari de manera desproporcionada. La sanció aplicada als delegats d’inhabilitació és la mínima possible, i la multa econòmica tampoc és la màxima possible, sinó una quarta part.

PART DISPOSITIVA

El Comitè de Competició de la Federació Catalana d’Escacs acorda:

Ratificar la resolució 16/2018 del Comitè de Competició, ja que s’ajusta a la normativa vigent.

Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat davant el Tribunal Català de l’Esport.

Barcelona, 22 de maig de 2018

El Comitè d’Apel·lació

Federació Catalana d’Escacs